Oppsummering av den tiende nordiske fylkesbibliotekkonferansen


Foto: © Yngve Olsen Sæbbe
 
Den tiende nordiske fylkesbibliotekkonferansen, 24.-26. januar 2011 i Tromsø:

Regional Libraries Working Together – the Way to Manage
  
 
Overskriftene lenker til foredragene og lenker inni oppsummeringen er til omtalte nettsteder. Under de enkelte avsnitt ligger lenke til pdf-versjoner av forelesernes Powerpoint-presentasjoner.
 
Fylkesråd for kultur, miljø og helse Mariam Rapp ønsket velkommen til Troms, Tromsø og den tiende nordiske fylkesbibliotekkonferansen inne i varmen på Hålogaland teater mandag kveld, etter at konferansedeltakerene hadde vært ute på litterær byvandring. Hun understreket Troms fylkeskommunes utstrakte samarbeid og engasjement over landegrensene, trakk fram hvor viktig det er med livskraftige lokalsamfunn og bibliotekenes rolle som møtesteder og arenaer for å oppnå mål innenfor kultur og kunnskapspolitikken.
 
Tirsdag 25. januar 2011
 
De regionale bibliotekene i det nasjonale biblioteklandskapet v/ nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein
Trenger vi fylkesbibliotek og hvilken rolle skal de ha?
Fylkesbibliotekene har mye erfaring når det gjelder samlinger, rådgivning og koordinering.
Bibliotekenes identitet er viktig, både generelt, i forhold til de nasjonale oppgavene og fylkesbibliotekenes rolle. De ulike nivåene i biblioteklandskapet henger sammen. De regionale bibliotekene kan bidra organisatorisk gjennom deltakelse i rådgivende utvalg og referansegrupper oppnevnt av NB. NB trenger fylkesbibliotekene som noder ved koordinering i forbindelse med tildeling av utviklingsmidler og innenfor kompetanseutvikling. Det må være god dialog både lokalt, regionalt og nasjonalt. Nasjonalbibliotekaren vil invitere til regionale møter med politisk og administrativt nivå.
Nasjonalbiblioteket skal være en node for bibliotekutvikling. Pliktavleveringsloven skal revideres. Dess mer som avleveres digitalt, dess mer penger blir det igjen til å betale for rettigheter. Det er viktig å samarbeide med kunst- og kulturområdet, dette er ofte lettere å få til lokalt enn nasjonalt. Den digitale infrastrukturen må gjelde hele landet, og dette må koordineres på et mer lokalt nivå. Det gjelder også veiledning i forhold til hvordan brukerne kan nyttegjøre seg de digitale ressursene som allerede fins. NB har allerede et utstrakt samarbeid med samfunnsinstitusjoner innenfor bibliotekfeltet, medier, utdanning, forskning, arkiv, museer og kunstområder. NB skal forvalte bibliotekloven.
NB skal utvikle tjenester og være en sentral infrastruktur for alle bibliotek. Det skal legges til rette for bruk av digitalt innhold og utvikling av nye digitale tjenester. NB har også ansvar for å utlyse og fordele prosjektmidler innenfor prioriterte utviklingsområder, og å være i dialog med bibliotek og bibliotekeiere.
Presentasjon
 
Det regionala biblioteket i det nationella bibliotekslandskapet v/ kulturråd UKM Finland, Barbro Wigell-Ryynänen
Ansvaret for bibliotekutvikling ligger på flere avdelinger under Kultur- og undervisningsministeriet og den regionale statsforvaltningen har en viktig rolle i utviklingen av folkebibliotek.
Landskapsbibliotekenes oppgave er å støtte informasjons- og fjernlånstjenestene i de allmenne bibliotekene i sitt område, personalutvikling og kompetanseheving. De kan søke prosjektfinansiering til ulike utviklingsprosjekter og kompetanseheving av regionens bibliotekansatte. De har også ansvar for å distribuere FinLibs materiale i elektronisk format til bibliotekene i sin region. Centralbiblioteket, dvs. Helsingfors stadsbiblioteks oppgave er å være en sentral for de allmenne bibliotekenes riksomfattende fjernlånstjeneste, fremme samarbeid mellom allmenne og vitenskapelige bibliotek og utvikle tjenester og arbeidsmetoder som trengs i den felles organiseringen av bibliotek- og informasjonstjenestene i Finland. Nasjonalbiblioteket har i oppdrag å utvikle og tilby nasjonale tjenester til alle typer bibliotek, samt fremme biblioteksområdets nasjonale og internasjonale samarbeid. Rådet for de allmenne bibliotekene har ansvar for å initiere utviklingsprosjekter på nasjonalt plan.
En gjennomgang av organiseringen av biblioteksområdet er satt i gang, det har blitt gjennomført en undersøkelse og det skal utarbeides en utredning i etterkant der hele landskapet skal analyseres. Det som er sikkert er et det trengs en regional bibliotekvirksomhet.
De regionale biblioteker i det nationale bibliotekslandskab
v/ chefskonsulent i Styrelsen for Bibliotek og Medier, Jonna Holmgaard Larsen
Danmark har i de siste årene gått igjennom en omfattende kommunalreform, med blant annet stenging av bibliotekfilialer som resultat. Rapporten ”Folkebibliotekerne i videnssamfunnet” (2010), gir anbefalninger og forslag til hvordan de danske folkebibliotekene kan utvikles. Det arbeides for tiden med en samlet strategi for folkebibliotekene hvor Centralbibliotekenes særlige rolle blir diskutert. Danmark har seks Centralbibliotek som er større kommunale biblioteker med en overbygningsoppgave finansiert av staten. Hovedoppgaver er faglig og ressursmessig utvikling av folkebibliotekene. De organiserer fjernlån, jobber med kompetanseheving og utvikling av nye fellesløsninger for bibliotekene.
Presentasjon
 

Barbro Wigell-Ryynänen, Vigdis Moe Skarstein og Jonna Holmgaard Larsen 
 
 
Onsdag 26. januar 2011
 
Folkebibliotekerne i Vidensamfundet - Danskernes Digitale Bibliotek v/ Knud Schulz
Presentasjon
 
Veien blir til mens vi går - bibliotekplansamarbeid i tre norske fylker: Hordaland, Oppland og Vestfold
Hordaland fylkesbibliotek var tidlig ute og fikk vedtatt den første fylkesdelplanen for bibliotek i Norge allerede i 1994. Biblioteksamarbeidet er utstrakt i fylket og bibliotekplanene har vært til inspirasjon for mange planer både i fylker, i regioner og kommuner. Fylkesplanen skal nå erstattes med en regional planstrategi og håpet er at dette vil gjøre bibliotekpolitikken mer synlig i forhold til den overordnede kulturpolitikken i fylket.
Presentasjon
 
Oppland v/ fylkesbiblioteksjef Gunhild Aalstad
Bibliotekenes utfordring er å bli politisk synlig, og her spiller bibliotekplaner en viktig rolle. Bibliotekplaner er viktige verktøy for å forankre nasjonale føringer på regionalt og lokalt nivå. I Oppland er man nå i gang med å integrere fylkesplanen og de seks regionale planene i overordnede, regionale planstrategier i tråd med den nye plan- og bygningsloven. Det er viktig å definere fylkeskommunens rolle som utviklingsaktør og inngå partnerskapsavtaler.
Presentasjon
 
Vestfold v/ fylkesbiblioteksjef Unni Minsås
Bibliotekplan for Vestfold ble vedtatt i fylkestinget i desember 2010. Den beste erfaringen fra planprosessen har vært involveringen av alle folkebibliotekene i fylket, samarbeidet førte til at alle fikk eierskap til planen og nytenking i hele fylket. Veien videre nå er å inngå ulike samarbeidsavtaler og å utarbeide handlingsplaner for fokusområdene.
 
Tone Moseid snakket om de regionale bibliotekenes oppgaver og utfordringer og om samarbeid mellom regionbibliotek. Siden regionbibliotekene i Norge, fylkesbibliotekene, er ulike har de også ulike rammebetingelser, og de har gjerne spisskompetanse på ulike felt. Ulikhetene er like gjerne en styrke som en utfordring i samarbeidet, men det vil være nødvendig å definere konkrete mål for samarbeidet. Samarbeidet dreier seg om å bygge ned barrierer mellom institusjoner, sektorer og fagområder. Fire norske fylkesbibliotek har startet opp prosjektet Samspillmodell mellom fylkesbibliotek  
 
Samarbeid i barentsregionen v/ Aud Tåga
Aud Tåga, rådgiver Troms fylkesbibliotek,ga en kort innledning om samarbeidet i Barentsregionen, et samarbeid som er forankret både på nasjonalt politisk nivå, regionalt politisk nivå og på regionalt administrativt og faglig nivå. Det er derfor en rekke ulike samarbeidsforum og arbeidsgrupper. Samarbeid mellom regionbibliotek i Barentsregionen er en del av dette. 
  
Samisk bibliotektjeneste i Troms v/ Edel Olsen
Edel Olsen, rådgiver Troms fylkesbibliotek,snakket om samisk bibliotektjeneste i Troms som startet som et prosjekt (2007-2009), men som nå er en etablert ordning. Forløperen til samisk bibliotektjeneste var Kildeveileder i samisk som ble etablert etter at utredningen Samisk bibliotektjeneste (1994) forelå.  
 
Samarbeid mellom Arkhangelsk fylkesbibliotek og bibliotek i Norden v/ Olga Stepina og Elena Markova
Olga Stepina, direktør for Arkhangelsk fylkesbibliotek og Elena Markova, visedirektør med ansvar for IKT og utvikling, snakket om utviklingen av samarbeid med nordiske fylkesbibliotek og hvilken betydning det har hatt for Arkhangelsk fylkesbibliotek. Samarbeidet med nordiske kollegaer startet etter Kirkenes-erklæringen (11.01.93) om samarbeid i Barentsregionen.
 
Miniforedrag – 10 minutter pr innlegg
Tema 1: De regionale bibliotekenes rolle i det digitale landskapet
 • Det Nationella Digitala Bibliotket NDB – trollformeln til regionala kulturskatter
  Birgitta Auren, bibliotekdierktør Vasa stadsbibliotek fortalte om denne tjenesten som er klar i mars 2011. Brukerne får her enkel tilgang til materiale fra ulike organisasjoner gjennom en tjeneste.
  Presentasjonen
 • Digitala klyftor
  Ann Wiklund, nationell samordnare IKT-lyftet Hensikten med prosjektet er at bibliotek og folkeopplysningen skal samarbeide for å øke den digitale delaktigheten i Sverige.
 • Presentasjonen 
   
Tema 2: Litteratur
 • Boksampo
  Virva Soikkeli, Vasa stadsbibliotek-landskapsbibliotek. Boksampo et nasjonalt nettsted om skjønnlitteratur som tilbyr mangfoldige søkemuligheter.
  Presentasjonen
 • E-diktet
  Mona Eklund, rådgiver Østfold fylkesbibliotek. E-diktet er en ordning som tilbyr abonnement på dikt. Abonnentene får hver uke et dikt gratis på e-post. 
 • Virtuelle leseklubber og Litteratursiden
  Michael Linde Larsen, Odence Centralbibliotek og Tina Karina Mortensen, Svendborg bibliotek. Leserne er med og deler de gode opplevelsene. 46 000 mottakere til nyhetsbrevet fra: www.litteratursiden.dk
 • Bokcirklar
  Krister Hansson, Regionbiblioteket Stockholm. Bokcirklar er en møteplass for lystlesere, bibliotekenes ofisielle diskusjonsside og ”Facebook for leserne”
  Presentasjon 
   
 • Tema 3: Kunnskapsløftet og voksenopplæring
 • DIGIKOMBI-prosjektet
  Petter von Krogh, Buskerud fylkesbibliotek. DIGIKOMBI er et prosjekt hvor bibliotekene som deltok i prosjektet skulle utvikle seg som læringsarenaer for digital kompetanse.
  Presentasjonen
 • Rom for dannelse – modeller for samarbeid mellom bibliotek og voksenopplæring i Norge, Sverige og Danmark
  Arne Gundersen, rådgiver Nasjonalbiblioteket. Ideen med prosjektet er å samle erfaringer på nordisk plan fra nasjonale prosjekter med folkeopplysningssamarbeid som profil.
  Presentasjon
 • Kompetansekartlegging
  Elin Golten, rådgiver Hordaland fylkesbibliotek snakket om kompetansekartleggingen blant alle bibliotektilsatte i Hordaland fylke (2010). Nå arbeides det med en kompetansestrategi, noe som er utfordrende, fordi det er behov for svært ulike kompetanser. I Hordaland mener man at god kompetanse er nøkkelen til gode bibliotek.
  Presentasjonen 

   
 • Tema 4: Partnerskap
 • Nye venner – nye muligheter. Innovation via samarbejde og partnerskaber
  Sidsel Bech Pedersen, projektkonsulent, Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket Århus Kommune

  Sammendrag av deltakernes tilbakemeldinger


   
Fagkomite for konferansen
Unni Wenche Minsås, fylkesbiblioteksjef Vestfold
Anna Christina Rutqvist, länsbibliotekarie (länsbiblioteket) Värmland
Birgitta Auren, stadsbibliotekarie, Vasa stadsbibliotek-landskapsblioteket
Kent Skov Andreasen, formidlingschef Odense Centralbibliotek
 
Arrangør
Troms fylkesbibliotek

Postadresse
Troms fylkeskommune
Postboks 6600, 9296 Tromsø
Telefon: 777 88000 - Telefaks: 777 88001
E-post: postmottak@tromsfylke.no
Organisasjonsnummer: NO 864870732
Fakturaadresse
Troms fylkeskommune
"Navn på skole/tannklinikk/enhet"
Postboks 338 Alnabru, 0614 OSLO
E-post faktura (pdf) : troms-fylke@nets.eu
Elektronisk faktura (EHF)
Besøksadresse
Fylkeshuset i Tromsø
Strandvegen 13, 9007 Tromsø
Åpningstider: Man - Fre: 08:00-15:45
(15:00 fra 15. mai til 15. september)

Váldde oktavuođa Váldde oktavuođa
Contact us How to contact us
Kontakt en ansatt Kontakt en ansatt
Bussavgang fra fylkeshuset Bussavgang fra fylkeshuset
Reiseplanlegger til fylkeshuset Reiseplanlegger til fylkeshuset