Fylkesrådet har tildelt 1,58 millioner kroner til 45 prosjekter som skal legge til rette for gode naturopplevelser for befolkningen i Troms og for tilreisende.

I 2019 har det vært en økning i antall innkomne søknader noe som vitner om stort engasjement for å legge til rette for friluftsliv rundt i hele fylket.

- Tilrettelegging av friluftslivsområder bidrar til å øke tilgjengeligheten og å redusere slitasje. Gapahuker, bord og benker, bålplasser, toaletter og opprusting av turstier gjennom klopping, skilting og merking er blant tiltakene som støttes. Friluftslivsorganisasjonene, frivillige lag og foreninger og friluftsrådene er svært viktige bidragsytere i dette arbeidet, sier fylkesråd for kultur og næring i Troms, Sigrid Ina Simonsen (Ap).

Målet er å skape økt trivsel, økt hverdagsaktivitet og en mer attraktiv region.

Fysisk tilrettelegging for friluftsliv er et av fem overordnete plantema i Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk 2016-2027. Tilskuddsordningen er et tiltak i handlingsplanen for å følge opp målet om at det i Troms skal være varierte og tilrettelagte friluftslivsområder for ferdsel og opphold nær der folk bor.

Tilrettelegging som fremmer lavterskel fysisk aktivitet og friluftsliv for alle prioriteres. Tilrettelegging i forbindelse med eksisterende turløyper/ turområder som raste- og bålplasser, fiskeplasser, klopping, enkle bruer, tilrettelegging omkring kulturminner, utsiktspunkt, gapahuk/lavvo etc. er tiltak som støttes. Drift, vedlikehold og aktiviteter støttes ikke over denne ordningen.

Nedenfor presenteres noen eksempler for hver region - Fylkesrådssak 91/19 viser full oversikt

Regionale organisasjoner

Noen eksempler på tiltak som har fått støtte:

 • Troms orienteringskrets får til sammen 105 000 kr til skolekart «trygg i naturen 2019»

Sør-Troms

Noen eksempler på tiltak som har fått støtte:

 • Midtre Hålogaland friluftsråd får til sammen 140 400 kr til bl.a. til diverse fysisk tilrettelegging for friluftsliv (bord, benker, gapahuker)
 • Harstad Turlag får til sammen 100 000 kr til blant annet klopping av turløype og tilrettelegging rundt turlagshytte ved Storvatnet
 • Ytre Grytøy Bygdelag i Harstad kommune får 18 500 kr til oppsett av trelavvo i turområde på Ytre Grytøy.
 • Ungdomslaget Idyll får 50 000,- for tilrettelegging for friluftsliv rundt Trollvann i Gratangen kommune.

Nord-Troms

Noen eksempler på tiltak som har fått støtte:

 • Høgegga og Sonjatun grendelag får tilsammen 50 000 kr til ulike tilrettelegginger for friluftsliv i Nordreisa kommune
 • Nord-Troms friluftsråd får 71 000 kr til grillhytter ved barnehager i de fire Nord-Troms kommunene.
 • Paulinevannet vel får 50 000 kr til etablering av sti og aktivitetsområde rundt Paulinevannet ved Lauksletta, Skjervøy kommune.
 • Rotsundelv samfunnshus får 50 000 kr til utbedring av tursti ved Rotsundelv i Nordreisa kommune.

Tromsøregionen

Noen eksempler på tiltak som har fått støtte:

 • Skigruppa i Storfjord får 17 650 kr i tilskudd til skilt og Informasjonstavler langs Hatteng Lysløpe.
 • Ishavskysten friluftsråd får til sammen 264 000 kr til 6 ulike prosjekter i sine kommuner. Det gjelder blant annet skilting og merking av tursti i Lakselvbukt, Klopping av tursti på Karlsøy og tilrettelegging med skilting, klopping og bålplass av Bollmannsveien/Russeveien i Storfjord kommune
 • Holt 4H læringstun får 25 000 kr i tilskudd til bord og benker i tilknytning til læringstunet.

Midt-Troms

Noen eksempler på tiltak som har fått støtte:

 • Midt-Troms friluftsråd får 33 000 kr til etablering av gapahuk på Rustadhøgda i Målselv kommune.
 • Sportsklubben Saga får 40 000 til Gapahuk ved Kaffeholla, Vardnesfjelløypa i Tranøy kommune.
 • Laksfjord tur og løypelag får 64 000 kr for bygging av grillhytte ved Øyvatnet i Lenvik kommune.
 • Lysnes ungdomslag får 50 000 kr for oppsetting av bålhus ved Skårlineset i Lenvik kommune.

Foto: Aspvatnet, fotograf: Tine Marie Hagelin, Ishavskysten friluftsråd

 

×