Det sittende ungdommens fylkesråd har hatt sin siste presentasjon for fylkestinget.

I begynnelsen av november skal det nemlig velges nye representanter inn i ledelsen og som vanlige medlemmer i ungdommens fylkesråd (UFR). Både leder Victoria Figenschou Mathiassen og nestleder Martin Gamst Johnsen går av.

I starten av hver ordinære fylkestingssamling, som avholdes fire ganger i året med fylkestingspolitikere fra hele fylket, er det satt av tid til orienteringer fra UFR. Her går UFR gjennom ungdomsaktuelle saker som skal opp til behandling i løpet av fylkestingssamlinga. Denne gangen var det blant annet sakene om årsrapportene fra mobbeombudet og elev- og lærlingombudet, fullføringsrett for alle i Troms, voksenrett og regionreformen som UFR tok opp.

UFR avsluttet med å takke både fylkesting, fylkesråd og administrasjonen for godt samarbeid i året som har gått.

Både Mathiassen og Johnsen skal nå bruke tida si på blant annet studier og jobb. Med seg på veien fikk de lykkeønskninger fra både fylkesordfører Knut Werner Hansen (Ap) og flere av representantene i fylkestinget.

- Det er ingen sak at fylkestinget etter hvert skal gå av når det finnes så flotte ungdommer som kan ta over. Takk til UFR som holder oss i ørene på hvert eneste fylkesting, det setter vi pris på, sa Ellen Øseth (SV) fra talerstolen.

Høyres Ole Johan Rødvei takket også for inspirerende innlegg fra ungdommene, mens Irene Lange Nordal (Sp) understreket at samarbeidet med UFR har vært verdifullt.

- Vi ser fram til å samarbeide med de som kommer etter dere, sa Nordal.

Her er hele talen som  leder Victoria Figenschou Mathiassen og nestleder Martin Gamst Johnsen holdt for fylkestinget onsdag 17. oktober:

Ærede fylkesting og fylkesordfører.
Tusen takk for muligheten for å tale for dere i dag. Dette er et unikt fylkesting. Dette er mitt og Martins siste Fylkesting.
2.-4.november arrangeres det niende ordinære Ungdommens fylkesting, der delegater fra alle fylkets kommuner skal være representert. Det skal velges nytt Ungdommens Fylkesråd, og nytt prinsipprogram med ungdomspolitiske saker.
Vi oppfordrer alle dere som har mulighet til å komme innom i løpet av helgen for å hilse på oss ungdommene, og se hvordan vi jobber, og lytte til hva som er viktig for oss.
Men selv om vi er nær pensjonsalder er vi ikke helt pensjonert enda. Så vi har jo valgt noen saker som vi ønsker å fokusere på.

Den første saken er som følger sak 80/18
ÅRSRAPPORT - FRA MOBBEOMBUDET OG ELEV OG LÆRLINGEOMBUDET 2017-2018
Den første rapporten fra mobbeombudet og elev- og lærlingeombudet har nå kommet, og vi i UFR har satt oss grundig inn i disse. Helt fra start har UFR vært pådriver for at Troms skulle få opprettet disse ombudene, og gjennom dette året har vi fått være med å komme med innspill på hvordan ombudsrollene skulle utvikles.
Et eksempel på dette er ordskyen fra Ungdommens Fylkesting, som sier noe om hva som vi ønsket at ombudene skal være. Ord som tilgjengelig, støttende, hjelpsom og synlig ble påpekt som viktige egenskaper, og dette vil vi berømme ombudene for å ha jobbet systematisk med. Vi både håper og tror at vi også videre fremover vil jobbe tett med dere for å kunne utvikle ombudsrollene enda mer, til det beste for ungdom i Troms.
Vi har sett på anbefalingene fra ombudene, og vil gjerne benytte anledningen til å kommentere disse.
Elev- og lærlingeombudet anbefaler at det utarbeides felles retningslinjer for elevråd i Troms, og dette stiller UFR seg helhjertet bak. I Troms er det for store variasjoner i elevrådsarbeidet på den enkelte skole, og Troms-ungdommene fortjener bedre. Uansett hvilken skole du går på skal du være sikret et god og velfungerende elevråd og elevdemokrati, som har gjennomslags- og påvirkningskraft både hos elever og de ansatte. Felles retningslinjer vil være et viktig verktøy for å nå dette målet.
Begge ombudene påpeker at kunnskapen om, og rutinene rundt, avdekking, håndtering og oppfølging av mobbe- og skolemiljøsaker er for dårlig. UFR forventer at dette tas på alvor, og at det gjøres noe med dette øyeblikkelig. Alle Troms-ungdommer som varsler om mobbing skal møtes av voksne som har kunnskap og ferdighet til å kunne håndtere saken. Hver enkelt skole må derfor jobbe med dette (i samråd med elevene selv). I tillegg støtter vi anbefalingen om å etablere ressursteam/innsatsteam som kan bistå ved behov.

Sak 71/18 Prosess- og fremdriftsplan for arbeidet med elev- og lærlingtjenester i den videregående opplæringen.
Vi i ungdommens Fylkesråd må bare si at vi er glad for at fylkeskommunen ser at det er et forbedringspotensialet rundt støtteordningene som ligger utenfor normal undervisning. Dette tiltaket er et enormt steg i riktig retning for å styrke elever ikke bare på skolen men også utenfor. Det nevnes i vurderingen i saksdokumentet blant annet “Den overordnede antakelsen er at bedre utnyttelse av flerfaglige ressurser i og omkring opplæringen i skole og bedrift vil gi bedre tilrettelegging, gjennomføring og oppfølging av opplæringen.”

Dette er et kjent problem for ungdom, at informasjon er ikke lett tilgjengelig, ikke alle ungdommer vet hvem de skal snakke med for å få hjelp. Så derfor er vi er glade for at fylkeskommunen ønsker å lage en felles plattform for samarbeid. Vi i Ungdommens Fylkesråd ønsker å anbefale at ungdom blir inkludert i prosessen slik at vi kan jobbes sammen for at ungdommene som skal bruke tjenesten får et bra tilbud.

Det nevnes også et forslag fra ekspertutvalget for regionreformen som handler om en ny tverrfaglig pedagogisk veiledningstjeneste som skal opprettes i alle kommuner og fylkeskommuner. Den skal blant annet erstatte og inkludere dagens PP-tjeneste og deler av Statped. Den nye veiledningstjenesten vil også jobbe med karriereveiledning som i dag ligger under Kompetanse Norge og NAV å dette skal overføres til fylkeskommunene/regionene. Om nå dette skal bli tilfellet er det viktig at vi bevarer den kunnskapen og erfaringen som vi har i dag å bruke det som et sterkt grunnlag for en ny veiledningstjeneste.

Ungdommens Fylkesråd ønsker også å rose Fylkeskommunen for å jobbe for et sterkere støtteorgan for lærlinger. Det er nemlig slik at fylkeskommunen er ansvarlig for lærlingene helt frem til de får fagbrevet i hånda. På Bakgrunn av dette mener vi at Fylkeskommunen må ta ansvar for lærlingene i enda større grad enn det de gjør i dag. Men vi tror at en ordning som dette er noe som vil få flere lærlinger til å ta fagbrev.

Det beste eksemplet på at man trenger en mer samkjørt ordning er skolehelsetjenesten. Som er en del av et annet lovverk og vi ønsker å formidle til dere at vi må huske på helsesøstrene på skolene for det er som regel de ungdommene går til først. Det er viktig at de har en sentral rolle i samarbeidsplattformen som skal støtte opp mot ordinær undervisning.

Sak 69/18 Evaluering av fullføringsrett for alle i Troms
Vi i ungdommens fylkesråd ønsker å gratulere, når denne prøveordningen ble innført var den med på å styrke at flere ungdommer fikk mulighet til å fullføre skolen. Denne prøveordningen ga elever som ikke hadde fått lærlingplass et alternativ selv etter de var blitt 21år. Dette tilbudet var nemlig så bra at det er nå blitt sånn i hele landet. Vi i Troms kan være stolt og si at vi har gode løsninger på vanskelige problemer. Det at ungdomsretten er blitt økt til 25 år vil føre til at flere blir ferdig med utdanning og vil gi oss et enda sterkere kompetansenivå.
Noe som vi er meget glade for er punkt 3 på forslag til vedtak fra fylkesrådet.
“Troms fylkeskommune skal fortsatt være offensiv for å få enda flere fram til studiekompetanse og fagbrev/svennebrev/kompetansebrev, styrke voksenopplæringen og eventuelt tilby ledige skoleplasser til søkere med voksenrett. “
 
Voksenrett på siden til fylkeskommunen 10.10.2018
Nå som vi nevner voksenretten ønsker vi å sette fokus på et innlegg på Fylkeskommunen sin nettside som heter “Ny strategi for voksnes læring og kompetanse” dette omhandlet en sak hvor målgruppen er voksne over 19. Selv om det heter voksenrett handler det også om ungdom. Vi mener det er et verdig mål at de som går på voksenopplæring skal få et minst like godt tilbud som de som går på VGS. Vi er også fornøyd med ambisjonene om å ha undervisning som er mer rettet mot individet for alle lærer forskjellig. Vi ser også på mulighetene for å inkludere Nettskolen Troms som svært positivt, og det er en viktig ressurs for et fylke som ønsker å utnytte fordelene med et mere digitalisert og fleksibelt undervisningstilbud.

Regionreformen
Avsluttende så ønsker jeg å si at det Troms Fylkes gjør nå med alle disse endringene innen Utdanning er utrolig bra. Fylkeskommunen har vist en utrolig evne til å finne problemer og etterslep å gjøre det som skal til for å bli en kompetansehovedstad i nord. Det har mye med visjoner å gjøre. Vi ønsker å bli bedre på utdanning så vi tar utfordringen som går ut på å være villig til å forandre seg. Med alle endringene vi gjør innen utdanning er det viktig at vi holder på vår felles intensjon om at vi skal bli best på utdanning i nord. Dette tror vi er noe av det viktigste å ta med seg videre i regionreformen. For det jo nemlig kvaliteten på hva vi tar med oss videre som vil avgjøre om vi får et sluttresultat vi kan være stolt over.


Nå vil vi bevege oss bort fra sakene som står på sakskartet deres, og over til to andre viktige saker for oss i Ungdommens Fylkesråd.

I starten av dette året ble det bestemt at Ungdata-undersøkelsen skulle gjennomføres i de videregående skolene i Troms. Dette er vi i Ungdommens Fylkesråd veldig fornøyde med, fordi Ungdata er et godt verktøy der vi unge får mulighet til å fortelle om hvordan vi har det - både på og utenfor skolen. Det tallgrunnlaget som vi sitter igjen med til slutt gir en god oversikt over hvordan det er å være ung i Troms, om hva som er bra, og om det som kanskje ikke er fullt så bra. Derfor var det viktig for oss å oppfordre flest mulig ungdommer til å ta undersøkelsen - selv om den er frivillig.
Med oss på laget fikk vi to fylkesråder, og vi laget en pressemelding om hvorfor ungdommene i Troms burde besvare undersøkelsen.

Undersøkelsen ble gjennomført, og vi fikk en svarprosent på 67%. Det er mye høyere enn det vi klarte i 2015, og med tanke på at statistikker viser at det er vanskelig å få en høy svarprosent i vgs sier vi oss fornøyde for denne gang - men noterer oss samtidig at vi bare kan forbedre oss.
Vi fikk frem et stort tallgrunnlag, som ligger offentlig på Korus nord sine nettsider, men kort skal jeg bare referere til et par funn:

 • 90 prosent rapporterer at de har minst en fortrolig venn.
 • 91 prosent trives / trives delvis på skolen.
 • 62 prosent er fornøyd med skolen de går på, vs. 72 prosent i landet for øvrig.
 • Andelen som rapporterer om at de er mye plaget av depressive symptomer er 23 prosent, mot 19 prosent for landsgjennomsnittet.
 • Andelen som rapporterer å være ganske eller veldig mye plaget av ensomhet er 29 prosent, mot 24 prosent for landsgjennomsnittet.

Etter at resultatene ble offentliggjort uttalte fylkesrådene at;

 • Disse resultatene gir en viktig del av oversikten over hvordan det er for elever i den videregående skolen å vokse opp i Troms. Det videre arbeidet med resultatene vil bli en del av hvordan vi skal prioritere folkehelsearbeidet på fylkesnivå, sier fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen (Ap).
 • Dette er verdifull informasjon. Vi har opplæringsansvaret for ungdom når de er i en svært viktig og sårbar periode i livet. Ungdata viser at en høy andel trives på skolen, men vi må fortsatt fokusere på hver eneste som ikke gjør det, sier fylkesråd for utdanning, Roar Sollied (V).

Og hva forventer vi?
Ungdommene på de videregående skolene i Troms har nå fått muligheten til å fortelle om hvordan de har det, og denne sjansen har de tatt. Nå er det opp til politikere og beslutningstakere å bruke resultatene når beslutninger skal fattes. Fylkesrådene har lovet at disse resultatene ikke skal legges i en skuff, men brukes aktivt fremover, og dette forventer vi i Ungdommens fylkesråd at politikerne gjør, sier lederen for ungdommens fylkesråd, Victoria Figenschou Mathiassen.
Og dette etterlyser vi i UFR. Vi etterlyser at resultatene brukes når det skal fattes beslutninger. Vi etterlyser at tallene brukes aktivt, både i administrasjonen og blant dere politikere. De ungdommene som rapporterer at de ikke har det bra på skolen må se at de lyttes til - at det gjøres tiltak for å bedre deres skolesituasjon. De ungdommer som rapporterer at de opplever mobbing må føle at det er noen som prøver å gjøre en forskjell.
Disse resultatene kan ikke forsvinne ned i skuffen, og det må vi med hånda på hjertet si at vi er.


Avslutningsvis vil vi fortelle litt om året som har vært.
Dette har vært den UFR-perioden med høyest aktivitet noen sinne. Aktiviteten har vært jevnt over høy hele veien, og vi har talt ungdommene i Troms sin sak lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Et viktig fokusområde for vår periode har vært å sette mer fokus mot de politiske sakene under fylkestinget. Som dere har lagt merke til har vi vært tilstede både i komitemøter og i fylkestinget, og har lagt våre ordinære UFR-møter til fylkestingsukene. Dette fylkestinget er eneste unntaket, fordi vi har hatt møte helgen som var for å planlegge Ungdommens Fylkesting 2018.
Vi tenkte å gi dere et lite utdrag, med høydepunktene fra aktivitetskalenderen vår:

 • Å bli kjent med fylkeskommunen; Besøk fra alle etatene
 • Etablering av kontakt med Fylkesungdomsrådet i Finnmark
 • Åpning av Arctic Frontiers sammen med fylkesrådsleder
 • Møte i samarbeidsråd vedr. prosjekt for folkehelsearbeid i kommunene
 • Fellesmøte med syv fylkesungdomsråd for å diskutere muligheten for et nasjonalt medvirkningsorgan for unge, og lovfesting av ungdomsråd.
 • Fellesmøte med UFR Nordland og SUPU
 • Erfaringsmøte med UFU Trøndelag vedr. fylkessammenslåing
 • Besøk hos Longyearbyen skole og ungdomsråd
 • Toppmøte om næring i nord med statsministeren
 • Åpning av kulturkonferansen
 • Fagsamling om Program for folkehelsearbeid og tiltaksutvikling
 • Deltakelse i fylkesråds delegasjon i forbindelse med Markering av Norsk-russisk skole 10 år
 • Kampanje Hjem for en 50-lapp
 • Lansering av elevråd.no
 • Dyrøyseminaret
 • Generasjonskonferansen 2018
 • Møte med gruppelederne og fylkesordfører
 • Kontakt med ungdomsrådet i Murmansk oblast - tar sikte på videre samarbeid
 • Fylkestingene, slik som i dag, er alltid et høydepunkt for oss.
 • Gjennomslag i fylkestinget <3

Til slutt vil vi, på vegne av hele Ungdommens Fylkesråd, takke for året som har gått. Ungdommens Fylkesråd har alltid hatt et godt samarbeid med utdanningsetaten (som vi ligger under), men i år har det tverretatlige arbeidet virkelig nådd nye dimensjoner.
Og vi vil virkelig trekke frem de som jobber i administrasjonen i de forskjellige etatene, for de har vært utrolig inkluderende, og lagt til rette for at vi kan jobbe enda bredere og bedre med ungdomspolitikk.

Tusen takk til fylkesrådet, som alltid har døren åpen for oss - uansett om vi kommer med en sak, har et spørsmål, eller rett og slett bare lurer på om dere vil ha pizza.

Og sist men ikke minst, så vil vi takker dere, kjære fylkestingspolitikere. Dere legger til rette for at vi ungdommer kan få være med å ta del i demokratiet, og tale vår sak. Vi lærer enormt mye om hvor viktig demokratiet er, og hvordan det fungerer i praksis. Vi lærer hva fylkeskommunen er og jobber med, og forteller dette videre til andre ungdommer i Troms. Vi lærer ting som vi bare kan lære her, og aldri på en skolebenk. Vi har lært å være stolt over Troms, og vi vet at de som styrer i fylket vårt lytter til oss ungdom.

 

 

×