Tilskudd til istandsetting av verneverdige og freda bygg og anlegg

Det finnes flere muligheter for å søke på midler til å sette istand gamle hus og anlegg. Her finner du oversikt over statlige og fylkeskommunale ordninger.

Midler til freda bygninger og kystkultur

Statsbudsjettet kap. 1429, post 71
Riksantikvaren har midler til istandsetting av fredete bygninger og kulturhistoriske bygninger tilknyttet kystkultur. Midlene søkes via fylkeskommunen. Søknadsfrist til fylkeskommunen er 1. desember. Det er ikke eget søknadsskjema for ordningen. Søknaden må m.a inneholde en god beskrivelse over de tiltak som tenkes utført, kostnadsoverslag og god fotodokumentasjon.

Kulturminnefondet

Kulturminnefondet fordeler midler til freda og verneverdige bygninger over hele landet. Kulturminnefondet har all informasjon på nettsidene sine. Der finnes også søknadsskjema. Frister for innsending av søknader er 1. november.

Redningsplanken

Redningsplanken er fylkeskommunens tilskuddsordning til verneverdige bygninger og anlegg. Ordningen er ment som en førstehjelp til å hindre ytterligere forfall i påvente av at det søkes tilskudd fra andre instanser, eller til hastetiltak med stor effekt før mer omfattende restaurering.
Uthusbygninger som naust, sjåer, fjøs m.v. vil bli prioritert. Aktuelle tilskuddsbeløp vil være i størrelsesorden 10 000 – 30 000 kr. Søknad sendes fylkeskommunen.

Norsk kulturarv

Stiftelsen Norsk Kulturarv har med ujevne mellomrom aksjoner der det er mulig å søke om tilskudd til istandsettingsarbeider på bygninger. En av aksjonene er ”Ta et tak”. I 2019 er det en  aksjon for istandsetting av gamle fjøs og landbruksbygg i Nord-Norge, "Uthus i nord". Søknadsfrist 15. januar.

SMIL

SMIL er ei ordning som m.a. gjelder istandsetting av bygninger i landbruket. Forkortelsen står for Støtte til miljøtiltak i jordbruket. Ordningen administreres gjennom de kommunale landbrukskontorene og søknader sendes kommunen. Søknadsfrister varierer.

Stiftelsen UNI

Stiftelsen UNIs formål er å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern og støtter tiltak som verner mennesker og fortidsminner. Det er mulig å søke støtte til bygningsvern og fartøyvern – spesielt med fokus på sikkerhet (brann m.v.) men også andre tiltak. Søknader behandles flere ganger hvert år.

Sparebankstiftelsen

Også Sparebankstiftelsen kan i visse tilfeller gi støtte til bygningsvern. Flere banker har ordninger med tildeling av støtte til ulike formål.

 

×