«Fagbrev på jobb» - ny ordning for voksne i arbeidslivet

  • Endring i opplæringslovens kapittel 4 åpner for ordningen med «Fagbrev på jobb» (§§ 4-1 – 4-7). Mer om ordningen og vilkår her
  • Lovendringen kom sommeren 2018, men forskrift til loven som sier noe om hvordan dette skal praktiseres, er ikke klar. 
    Så snart forskriften er klar, vil Troms fylkeskommune gjennomføre en begrenset utprøving av ordningen i fylket før den gjøres søkbar for alle.
  • Det gjøres oppmerksom på at når ordningen blir søkbar, må alle gitte vilkår være oppfylt før aktuelle kandidater kan vurderes.