700 000 kroner til kartlegging av stier og turruter i Troms

Fylkesråd for kultur og næring fordeler 700 000 kroner for å kartlegge og digitalisere friluftslivets ferdselsårer i Troms. Prosjektet er en 5-årig satsing i regi av Miljødirektoratet og Troms fylkeskommune med mål om å få flere ut på tur.

 - I 2019 er hovedfokuset å registrere stier og turruter inn i nasjonal database for tur- og friluftsruter. Videre skal vi bidra til å utarbeide planer for friluftslivets ferdselsårer i kommunene i Troms. En målsetning kan for eksempel være at ingen skal ha lengre enn 500 meter til nærmeste tursti, eller at det skal være en lavterskel rundløype ut fra alle tettsteder, sier fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen (Ap). 

Formålet er å fremme planlegging, opparbeiding, skilting og merking og kartfesting av sammenhengende nettverk av ferdselsårer i kommunene. Prosjektet er en naturlig oppfølging av kartlegging og verdisetting av friluftsområder, samt det nasjonale Turskiltprosjektet som er gjennomført de siste årene.

Det er de fire friluftsrådene i Troms som har mottatt tilskuddene og skal lede arbeidet i sine regioner, i nært samarbeid med kommunene, grunneiere og frivillige organisasjoner. I Nord-Troms tas det utgangspunkt i de 115 turene fra turkassetrimmen Ut i Nord, mens Ishavskysten og Midt-Troms friluftsråd kobler arbeidet opp mot utarbeiding av turkart for regionene. Midtre Hålogaland har ansatt en prosjektleder og arrangerer workshop for alle interesserte til høsten. Arbeidet er allerede i gang og vil løftes ytterligere i tiden framover.

- Prosjektet vil ha positive virkninger for befolkningens helse og livskvalitet, så vel som for reiselivet. Bærekraftig besøksforvaltning er et pågående satsingsfelt for Troms fylkeskommune som vil bli koblet opp mot prosjektet. Strategisk planlegging av friluftslivets ferdselsårer og infrastruktur vil resultere i økt friluftsaktivitet, differensiert tilrettelegging, bedre ivaretakelse av friluftsområder og økt turglede for alle brukergrupper, sier fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen (Ap).

 

Fordelingen i 2019 er som følger:

Nord-Troms friluftsråd: 125 000 kr.

Ishavskysten friluftsråd: 175 000 kr.

Midt-Troms friluftsråd: 200 000 kr.

Midtre Hålogaland friluftsråd: 200 000 kr.

 

Fakta om friluftslivets ferdselsårer:

  • Friluftslivets ferdselsårer er et nytt nasjonalt prosjekt (2019-2023) initiert av Klima- og miljødepartementet, som ledes av Miljødirektoratet.
  • Troms fylkeskommune er prosjektansvarlig i Troms, i tett samarbeid med en regional prosjektgruppe bestående av friluftsrådene og Forum for natur og friluftsliv (FNF) Troms.
  • Målet er å få flest mulig kommuner til å utarbeide planer for friluftslivets ferdselsårer for at befolkningen skal kunne utøve friluftsliv jevnlig.
  • I 2019 bevilget Miljødirektoratet 400 000 kroner til Troms, mens fylkeskommunen bevilget 300 000 kroner.

 

Bildetekst: Det satses på friluftslivets ferdselsårer i Troms. Fylkesråd for kultur og næring har fordelt 700 000 kroner for å kartlegge og digitalisere fylkets turruter i 2019. Foto: Troms fylkeskommune/Eivind Høstmark Borge

 

 

×