Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø - BHTs bidrag

Informasjon om BHTs bistand i forbindelse med psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

Psykososialt arbeidsmiljø er summen av de organisatoriske, sosiale og mellommenneskelige faktorer som påvirker arbeidstakernes arbeidsevne, helse og velferd i arbeidet. Det psykososiale arbeidsmiljøet omfatter faktorer som påvirker det sosiale og mellommenneskelige miljøet på arbeidsplassen, som for eksempel opplevelse av trivsel, samhold, lederskap, kommunikasjon, stress, isolasjon, konflikter, mobbing og trakassering, vold og trusler om vold.

Organisatorisk arbeidsmiljø omfatter trekk ved organiseringen av arbeidet, som blant annet: hvordan arbeidet er tilrettelagt og organisert, grad medvirkning, grad av frihet i jobben, ensformig eller variert arbeid og arbeidstid.

Forholdene på arbeidsplassen kan inneholde både oppbyggende og nedbrytende faktorer. Det er derfor viktig å diskutere og analysere både de positive faktorene som virker helsefremmende og de negative som virker utstøttende og tilslutt å se på summen av det totale miljøet.
 

Tjenester vi tilbyr:

  • Bistand ved konflikthåndtering og mobbing: Undervisning, veiledning, rådgivning og prosessarbeid.
  • Bistand ved krisehåndtering, vold og trusler: Veiledning, rådgivning og støttesamtaler til ledere og ansatte.
  • Bistå og rådgi i forbindelse med organisatoriske og psykososiale forhold: Faglig vurdering av psykososiale forhold som oppleves fastlåste og/eller lukkede.
  • - Bistand i forkant av omorganiseringer og nedbemanninger. (Med omorganisering menes vanligvis en strategisk organisatorisk endring som har betydning for måten de ansatte jobber på. Det kan innebære endringer i arbeidsoppgaver og arbeidsmåte eller endringer i organisasjonens struktur, hvem man jobber sammen med eller hvem man jobber for.)
  • Bistand i forhold til arbeidsmiljøkartlegginga (humetrica): Rådgivning/bistand med oppfølgningen av resultatene fra arbeidsmiljøkartleggingen. Undervisning, veiledning og prosessarbeid.
  • Støttesamtaler og veiledning av enkeltpersoner eller grupper av ansatte: Bistå leder og ansatte med debriefing eller støttesamtaler ved arbeidsrelaterte problemstillinger.

 

×