Risikovurdering i Troms fylkeskommune

Ansvar

Leder har ansvaret for at risikovurdering gjennomføres, dokumenteres og for at tiltak etter risikovurdering gjennomføres.

Fremgangsmåte

Risikovurdering foretas før arbeidet igangsettes, og oppdateres ved behov. Leder skal delta på risikovurderingen og sørge for at minst én ansatt som utfører det farlige arbeidet også deltar. Leder skal ta verneombudet med på råd ved planlegging, gjennomføring og oppfølging. Leder henter inn bistand fra støttespillere ved behov, for eksempel bedriftshelsetjenesten.

Sikker jobbanalyse (SJA)

SJA brukes til risikovurdering av farlige enkeltoppgaver hvor det ikke foreligger instruks eller dokumentert opplæring som ivaretar sikkerheten i tilstrekkelig grad. Sikker jobbanalyse gjøres før det farlige arbeidet igangsettes. Skjema for sikker jobb-analyse (excel) kan brukes.

Generell risikovurdering, grovanalyse

Generell risikovurdering skal foreligge for alle arbeidssteder. Skjema for grovanalyse (excel) kan brukes. Risikovurderingen oppdateres ved behov og minimum hvert 3. år.

En generell risikovurdering kan også gjøres elektronisk i styrings- og kvalitetssystemet.

Spesielle risikovurderinger

I tillegg til Generelle risikovurdering/grovanalyse, og sikker jobbanalyse i forkant av enkeltoppgaver, skal det foreligge en grundigere risikovurdering for følgende:

 • Bruk og håndtering av kjemikalier: Bruk verktøy i stoffkartoteket (ECO Online), og i tillegg Skjema for risikovurdering av kjemilab (excel eller elektronisk/ i EK-håndboka). Sistnevnte skjema er utformet for å ivareta kravet om vurdering av lokal forhold (FUA §3-1c)), siden ECO Online per august 2016 ikke dekker dette punktet godt nok (arbeidstilsynet).
 • Arbeidsutstyr og utførelse av varmt arbeid (med mer): Bruk skjema for verksted (sjekkliste (pdf) eller elektronisk i EK-håndboka), eller Skjema for risikovurdering vaktmestre (excel).
 • Fare for eksponering for biologiske faktorer: Bistand bestilles fra bedriftshelsetjenesten.
 • Eksponering for støy og mekaniske vibrasjoner: Bistand bestilles fra bedriftshelsetjenesten
 • Arbeid med strålekilder: Bistand kan bestilles fra lokal strålevernskoordinator, eventuelt fra bedriftshelsetjenesten.
 • Utføring av manuelt arbeid som kan innebære risiko for helseskadelig belastning: Her finnes ulike verktøy som er tilpasset ulike yrkesgrupper:
  • Skjema for risikovurdering ergonomisk/tannklinikk (verktøy både i Word-format og i elektronisk vernerundemodul)
  • Skjema for risikovurdering ergonomi kontor/terminalarbeidsplass (verktøy i Word-format og kommer også elektronisk)
  • Skjema for risikovurdering ergonomi tilrettelagtavdeling/hverdagslivstrening (verktøy i Word-format og kommer også elektronisk)
  • Skjema for risikovurdering ergonomi renhold (verktøy i Word-format og kommer også elektronisk)Snøskredfare: Aktuelt for eksempel i forbindelse med (elev)turer på vinteren. Bistand kan bestilles fra skredsakkyndig, feks NGI.
 • Arbeid av barn og ungdom, under 18 år: tas for eksempel med som faktor i angjeldende risikovurdering
 • Omstillinger: Bruk Skjema for risikovurdering av omstilling (excel). Bedriftshelsetjenesten skal kontaktes for bistand.
 • Vold og trusler: Bruk Skjema for psykososiale forhold (Excel)
 • Alenearbeid: Bruk Skjema for risikovurdering av alenearbeid (Excel)

Spesielle risikovurderinger skal oppdateres ved behov og minimum hvert 3. år.

Bistand kan bestilles fra bedriftshelsetjenesten.

Rapportering

Rapport fra gjennomførte risikovurderinger sendes fra leder til lokalt AMU.

Arkivering/dokumentering

Elektroniske risikovurderinger vil automatisk bli arkivert/dokumentert i det elektroniske kvalitetssystemet (eller i ECO online), i den generelle risikovurderingsmodulen eller ved bruk av de elektroniske sjekklistene i vernerundemodulen.

Risikovurderinger i excel-format og Word-format dokumenteres lokalt i tråd med gjeldende lokale rutiner.

Styrings- og kvalitetssystemet

I styrings- og kvalitetssystemet er det elektronisk modul for risikovurdering (generell), og elektronisk modul for vernerunder.I vernerundemodulen kan man bruke sjekklister som har en innebygd fare-vurderingsfunksjon. Denne farevurderingen vil kunne dekke kravet om risikovurdering i mange tilfeller, men ikke alltid.

HJELPEMIDLER

I kolonnen til høyre er det lenker til skjemaer som er utviklet av Troms fylkeskommunes bedriftshelsetjeneste til hjelp i arbeidet med å risikovurdere de ulike områdene som lovverket stiller krav om.

Ta kontakt med en ansatt i HMS-avdelingen/bedriftshelsetjenesten ved behov for bistand i bruken av skjemaene.

Referanser

 

×