Biologiske faktorer - BHTs bistand

Informasjon om BHTs bistand i forbindelse med biologiske faktorer

Mikroorganismer finnes overalt. De fleste er ufarlige og nødvendige i naturens kretsløp. Mange mikroorganismer kan likevel gi helseskade som infeksjon, allergi eller giftvirkning. Dette er avhengig av: mikroorganismenes skadelige egenskaper, mengden av mikroorganismer på arbeidsplassen, hvordan mikroorganismene sprer seg på arbeidsplassen, hvordan mikroorganismene kommer inn i kroppen, arbeidstakerens mottakelighet (følsomhet) for mikroorganismene. 

I forskrift om utførelse av arbeid kapittel 6 finnes noe av det regelverket som omhandler biologiske arbeidsmiljøfaktorer. Forskriften stiller krav om at arbeidstakerne skal ha beskyttelse mot helseskade fra mikroorganismer og stoffer fra dem, og understreker spesielt arbeidsgiverens ansvar for å sikre at dette blir gjort.

Det skal gjøres en risikovurdering, som dokumenteres, og følge opp med tiltak for å fjerne/redusere risikoen.

Arbeidstakerne skal ha opplæring om de faktorer de kan bli helsepåvirket av. Det er krav om stoffkartotek i virksomheter hvor giftig eller helsefarlig biologisk materiale blir framstilt, pakket, brukt eller oppbevart på en måte som kan innebære helserisiko. Det skal utarbeides skriftlig arbeidsinstruks for særlig farlige arbeidsoppgaver i henhold til arbeidsmiljøloven § 3-2 tredje ledd. Det skal også utarbeides skriftlig beredskapsplan for å håndtere ulykker, uhell og uforutsette situasjoner som kan føre til eksponering for biologiske faktorer. Ved håndtering av avfall som kan inneholde biologiske faktorer, bør arbeidsgiveren emballere avfallet godt og merke det med smitterisikogruppe. 

Dersom det finnes sikker og effektiv vaksine, skal arbeidstakerne tilbys vaksinasjon. Tilbud om vaksinasjon bør gis skriftlig, og det bør også dokumenteres når slike tilbud er gitt.


Målrettet helseundersøkelse kan være aktuelt for arbeidstakere som er påvirket av biologiske faktorer. En forutsetning er at risikovurderingen skal vise at risikoen for helseskade er så stor at det må treffes ekstra tiltak for å unngå at arbeidstakerne blir smittet. En annen forutsetning er at det må finnes "egnet helseundersøkelse", som innebærer minimal risiko for arbeidstakeren, som kan påvise sykdommen/ helseeffekten, og gi grunnlag for tiltak som kan fjerne/redusere risiko for helseskade hos den aktuelle arbeidstakeren eller andre arbeidstakere.

Forskriften krever at arbeidsgiveren skal føre register over de arbeidstakere som blir eller kan bli eksponert for biologiske faktorer i smitterisikogruppe 3 og/eller smitterisikogruppe 4 (§ 18). I arbeidsmiljøloven, kapittel 3 og 4 finnes også sentralt regelverk innenfor området. 

Arbeidstilsynet har utarbeidet en nyttig veiledning om biologiske faktorer for ledere og andre med særskilt ansvar for arbeidsmiljøet.

Bedriftshelsetjenestens tilbud innen fagområdet:

· Risikovurdering: Bistå i risikokartlegging og -vurderingen av biologisk helsefare. Bedriftshelsetjenesten kan bistå i kartleggingsfasen med å påpeke/synliggjøre risikofaktorer. Vi kan bistå ved å veilede på ulike nivåer i selve risikovurderingen. Dersom det trengs kan vi også bistå med målinger.

· Informasjon om regelverk: Det kan være vanskelig å orientere seg i regelverket som omfatter arbeidsmiljøet. Det er likevel viktig at du som arbeidsgiver kjenner til hvilket regelverk som er aktuell for din virksomhet å forholde seg til. Bedriftshelsetjenesten har god kjennskap til arbeidsmiljølovgivningen og kan bistå arbeidsgiver med veiledning og informasjon.

· Opplæring: Bistå arbeidsgiver med å gi lovpålagt opplæring til grupper av arbeidstakere om risiko ved eksponering for biologiske faktorer. Opplæringen vil inneholde informasjon om: hvilke biologiske faktorer arbeidstakerne kan bli eksponert for, risiko for helseskade ved eksponering , tiltak som kan hindre og redusere eksponering, personlig hygiene og rengjøring av arbeidsplassen, bruk og håndtering av arbeidstøy og personlig verneutstyr, tiltak for å forebygge uhell, prosedyrer hvis uhell oppstårtilbud om vaksine og helseundersøkelse.

· Bistand ved planlegging og gjennomføring av fysiske endringer i virksomheten, innkjøp av nytt utstyr, møblement, vedlikehold og tilrettelegging av arbeidsplasser, planlegging av ombygging/nybygg. Ivareta mål om forebygging som hovedstrategi når endringer planlegges. For nye arbeidsprosesser/lokaler/utstyr må det tilpasses ny opplæring og dokumentasjon om risiko.

 

×