Inneklima - BHTs bistand

Informasjon om BHTs bistand i forbindelse med inneklima og andre yrkeshygieniske faktorer

Inneklimaet utgjøres av faktorene temperatur, luftkvalitet, lyd, lukt og det mekaniske miljøet (fysisk utforming). Arbeidsgiver skal i følge arbeidsmiljøloven sikre et fullt forsvarlig inneklima på arbeidsplassen. Dette betyr blant annet at det må etableres tilfredsstillende ventilasjon, basert på normene i veiledningen Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen.

Når inneklimaet ikke er forsvarlig, ta opp problemet med arbeidsgiver, gjerne via verneombudet eller arbeidsmiljøutvalget. Fylkeskommunen har egne retningslinjer for avviksmelding.

Inneklimaproblemer har sjelden bare én årsak, men er ofte en kombinasjon av flere faktorer. Det er svært individuelt hvordan ulike personer reagerer på inneklimaet.

Typiske problemer med inneklimaet i kontormiljø:

Høy temperatur øker avdamping fra materialer som medfører økt forurensning av inneluften. Dette kan medføre slimhinneirritasjon. For høy temperatur reduserer årvåkenhet og arbeidsevne. Lov eller forskrifter inneholder ikke faste temperaturgrenser, men Arbeidstilsynet anbefaler under 22 gr C ved fysisk lett innearbeid i perioder med oppvarmingsbehov. Temperatur under 19 gr C eller over 26 gr C skal unngås.

Kulde:

Kulde og trekk gir ubehag og øker risikoen for sykdomsutvikling i muskel-skjelettapparatet. Spesielt temperaturforskjell mellom fot og hode medfører ubehag og bør ikke overstige 4 grader.

Trekk:

Opplevelse av trekk kan for eksempel forårsakes av luft med høy hastighet fra ventilasjonsanlegg og kaldras fra vinduer.

«Tørr luft»:

Opplevelse av tørr luft skyldes sjelden lav luftfuktighet, men for høy temperatur kombinert med forekomst av luftforurensninger som irriterer hud og slimhinner.

Luftforurensninger:

Forurensninger av inneluften i kontormiljøer kommer fra papir, bøker, personer, forurensninger fra uteluften, avdampning fra byggematerialer eller inventar, kopimaskiner, printere m.v. Luftkvaliteten er avhengig av omfanget av forurensningskilder, samt hvor effektivt forurensningene blir fjernet gjennom ventilasjon og renhold.

Lukt:

Vi reagerer svært ulikt på lukt. Ubehag i forbindelse med lukt kan skyldes reflekser som kvalme eller det kan være en direkte reaksjon på kjemikaliene som avgir lukt.

Støy, lys og estetiske forhold:

Støy, lys og estetiske forhold bør også tas med i vurderingen for å få et totalt bilde av innemiljøet.

Hva kan du selv bidra med for å få et godt inneklima på kontoret?

· Hold orden på kontoret slik at det blir lett for renholdspersonellet å gjøre rent, og ha en støvklut selv i bruk av og til.
· Unngå for høy temperatur på kontoret. Undersøk muligheter til å justere temperaturen og utnytt dette.
· Fjern gjenstander fra gulvet for å lette adkomst for renholdere. Unngå overmøblering.
· Ha minst mulig gjenstander som fungerer som støvsamlere, horisontale flater og flossete overflater øker støvmengden. Skapdører og skuffer anbefales i stedet for hyller der det er mulig og praktisk.
· Unngå å dekke til ventilasjonsventiler på kontoret, f.eks. i vinduskarmen
· Sørg for regelmessig periodevis vinduslufting, og ta korte pauser ut hvis mulig.
· Bruk solskjerming i form av persienner og markiser aktivt om sommeren og før solen skinner på vinduet.

Bedriftshelsetjenestens tilbud innen fagområdet:

· Bistand ved kartlegging og risikovurdering av inneklima. Her kan det noen ganger inngå målinger.
· Bistand ved rådgivning/kurs - Omfatter fra enkel rådgivning til kurs for grupper av ansatte. Skreddersys til virksomhetens behov.

×