Ioniserende stråling - BHTs bistand

Informasjon om BHTs bistand i forbindelse med ioniserende stråling 

I Strålevernforskriften settes det krav til at arbeidstakere som arbeider innen kontrollert eller overvåket område, skal bære persondosimetre eller på annen måte få fastlagt den personlige stråleeksponeringen. Disse arbeidstakerne omtales ofte som ”yrkeseksponerte”.

Arbeidsplasser skal klassifiseres og merkes som kontrollert område, dersom arbeidstakere kan utsettes for stråledoser større enn 6 mSv per år, eller dersom dosen til hendene kan overstige 150 mSv per år, jfr. § 29 i forskriften. Virksomheten skal klassifisere og merke arbeidsplassen som overvåket område dersom arbeidstakere kan utsettes for stråledoser som overstiger 1 mSv per år, eller om dosen til hendene kan overstige 50 mSv per år. Videre skal arbeidsgiver påse at all stråleeksponering blir holdt så lav som mulig. Når skjermingstiltak og øvrige sikkerhetstiltak i en arbeidssituasjon er dimensjonert slik at det ikke er mulig å motta stråledoser større enn 1 mSv per år, selv om det skjer uforutsette hendelser, er det ikke et krav om persondosimetri for aktuelle arbeidstakere. Arbeidsgiver plikter å oppbevare resultatene av doseovervåkningen, og informere de ansatte skriftlig om doseavlesningene, jf. §§ 32 og 33. Arbeidsgiver har videre ansvar for å følge opp doser til de ansatte. Når det oppstår høye dosimeteravlesninger, skal arbeidsgiver undersøke årsaker til de høye dosene, og iverksette tiltak slik at det ikke gjentar seg. 

Resultatene fra doseovervåkningen skal årlig rapporteres til Statens strålevern.

Dosegrensene for yrkeseksponerte er angitt i § 30 i strålevernforskriften. Dosegrensene baserer seg på internasjonale anbefalinger. Dosegrensen for helkroppsbestråling er 20 mSv per år. Ved bestråling av hender, føtter, hud og øvrige enkeltorganer gjelder en dosegrense på 500 mSv per år. Dosegrensen for øyelinse er 150 mSv per år. Helkroppsdosegrensen gjelder ved bestråling av hele eller store deler av kroppen, og refererer seg til effektiv dose. Huddosegrensen gjelder gjennomsnittlig dose til et areal på 1 cm2 uansett hvor stort hudområde som er eksponert. Dosegrensene gjelder for arbeidstakere over 18 år. For lærlinger mellom 16 og 18 år gjelder egne dosegrenser. For gravide gjelder at dosen i den resterende delen av svangerskapet, dvs etter at graviditeten er kjent, ikke skal overstige 1 mSv.

Forskrift om utførelse av arbeid Kapittel 15 § 15-4 beskriver når arbeid med ioniserende stråling utløser krav om helseundersøkelser. Helseundersøkelsen skal også foretas dersom arbeidstakeren av spesielle grunner ønsker dette.

Statens strålevern forvalter strålevernforskriften. Det finnes mye nyttig informasjon om regelverk og strålevern på Statens stråleverns hjemmeside.

Bedriftshelsetjenestens tilbud innen fagområdet:

  • Veiledning i regelverket som omfatter strålevern: Det kan være vanskelig å orientere seg i arbeidsmiljølovgivningen. Det er imidlertid viktig å ha oversikt over det regelverket som arbeidsplassen omfattes av. Arbeidsgiver/leder og andre med spesielt ansvar for HMS bør kjenne til kravene som berører arbeidsplassen. Et tips kan være å knytte seg til e-postlista på regelhjelp.no for bransjespesifikk hms-informasjon og oppdatert info om forskrifter, Bedriftshelsetjenesten kan bistå med å skaffe oversikt over aktuelt regelverk.

    Opplæring av ansatte i ioniserende stråling og helsefare: Bedriftshelsetjenesten kan skreddersy opplæring/kurs for ansatte om ioniserende stråling og helsefare som forbindes med ioniserende stråling.

    - Målrettede helseundersøkelser for arbeidstakere med overskredet persondose
×