Kjemiske faktorer - BHTs bistand

Informasjon om BHTs bistand i forbindelse med kjemikaliehåndtering

Kjemikalier kan påvirke menneskenes helse, miljø og sikkerhet på ulike måter. Noen effekter er akutte (d.v.s. oppstår etter kort tid), mens andre kommer etter lang tids påvirkning og er vanskeligere å oppdage. Vi kan bli påvirket via pusteluften, opptak via huden eller at (uforutsett) inntak via munnen. Kjemikalier kan også påvirke omgivelsene og miljøet på en uheldig måte.

Yrkeslivets oppbevaring, håndtering og lagring av kjemikalier er regulert i arbeidsmiljøforskriftene (forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 3). Det er viktig at virksomhet hvor kjemikalier benyttes kjenner til og følger lovkravene, som omfatter blant annet krav om stoffkartotek, opplæring av ansatte i sikker bruk samt dokumentert risikovurdering.

Bedriftshelsetjenestens tilbud innen fagområdet:

· Bistand ved kartlegging og risikovurdering av kjemiske arbeidsmiljøfaktorer Herunder kan det noen ganger inngå målinger.

· Bistand ved rådgivning/kurs. Omfatter fra enkel rådgivning til kurs for grupper av ansatte.

Kursene kan bl.a. omfatte
- Stoffkartotek
- Kjemikaliesikkerhet

×