Fylkesrådet vedtok på sitt møte 18.12 å godkjenne forslag til beredskapsavtale for fergesambandet Stornes – Bjørnerå. Avtalen er nå signert av Troms fylkeskommune og Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Beredskapsavtalen vil ikke påvirke rutetilbudet.

I avtalen som er inngått legger fylkeskommunen til rette for ambulanseberedskap på fergesambandet. Avtalen er klar på at UNN skal dekke alle merkostnader forbundet med beredskapen.

- Det er også viktig å poengtere at rutetilbudet ikke skal bli påvirket av avtalen. Dette fremkommer klart av avtalen. UNN kan bestille ekstraturer når det er pause i trafikken. Ansvaret for ambulanseberedskapen og kvaliteten på denne ligger hos UNN. Troms fylkeskommunes rolle i saken er å sørge for at rutetilbudet med ferge ikke blir skadelidende for innbyggere og lokalsamfunn, forklarer fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo (Sp).

På denne måten er fylkeskommunen bevisst sitt samfunnsansvar ved å legge til rette for ambulanseberedskap som er etterspurt av UNN, samtidig som de reisendes behov blir ivaretatt.

×