Mener at også el-bilister må betale

Fritaksordninga i bomstasjoner for nullutslippskjøretøy fjernes, samtidig som det innføres rabatt på 50 prosent for denne gruppa.

Fylkestinget i Troms behandlet fredag 15. mars saken om bortfall av fritaksordningen for nullutstlippskjøretøy. Bakgrunnen er at regjeringa nå legger opp til at man lokalt kan fastsette en takst for nullutslippgskjøretøy, som el-biler og hydrogenbilder, i alle bompengeanlegg. En slik rabatt kan variere mellom 0 og 50 preosent av ordinær takst fratrukket brikkerabatt.


Vedtaket fra fylkestinget lyder som følger:

Fylkestinget vedtar at det for nullutslippskjøretøy innføres taksering på 50 prosent av ordinær takst etter brikkerabatt for alle bompengeprosjekter i Troms fylke.

Vedtaket ble gjort med 32 mot 4 stemmer fra Miljøpartiet de grønne og Sosialistisk venstreparti. De fire som stemte mot, stemte for forslaget som ble fremmet av representanten Ellen Øseth (SV), om å ikke øke bompengetakstene for nullutslippskjøretøy.

Regjeringen legger nå opp til at det lokalt kan fastsettes en takst for nullutslippskjøretøy (el biler og hydrogenbiler) i alle bompengeanlegg. Takstene kan variere mellom 0 og 50 prosent av ordinær takst fratrukket brikkerabatt. Takst som nullutslippskjøretøy betinger elektronisk brikke og gyldig avtale. I tråd med bompengepolitikken generelt forutsettes det lokalpolitiske vedtak for å forankre takstnivået for nullutslippskjøretøy.


Som det fremgår av stortingsbehandlinga av saken vil det i planleggingen av nye bompengeprosjekter i utgangspunktet legges til grunn en takst for nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 på 50 prosent av takst etter brikkerabatt, og i takstgruppe 2 på 0 prosent, dersom det ikke er fattet lokalpolitiske vedtak om noe annet innenfor gjeldende rammer.

I eksisterende prosjekter vil taksten for nullutslippskjøretøy ved denne endringen i utgangspunktet være på 0 prosent av ordinær takst. Det er åpnet for at det også kan tas betaling for nullutslippskjøretøy i disse bompengeprosjektene. Dette forutsetter lokalpolitisk tilslutning til dette.

Prosessen blir da som følger:

  1. Det fattes lokalpolitiske vedtak om betaling. Dette innebærer at det må være enighet mellom kommuner og fylkeskommunen som er involvert i prosjektet.
  2. Vegdirektoratet/Statens Vegvesen vil fatte takstvedtak som følges opp på med kunngjøring på vanlig måte.
  3. Justering av takster som følge av økte inntekter, vurderes i den løpende oppfølgingen av prosjektene. Saken har vært behandlet i styret i Bompengeselskap Nord AS med tilhørende underselskaper. For å sikre økonomien i veiprosjektene samt lånegarantistene tilrår styrene at det innføres taksering på 50 prosent av ordinær takst for nullutslippskjøretøy.

Saken har vært behandlet i styret i Bompengeselskap Nord AS med tilhørende underselskaper. For å sikre økonomien i veiprosjektene samt lånegarantistene tilrår styrene at det innføres taksering på 50 prosent av ordinær takst for nullutslippskjøretøy.

 

 

Illustrasjonsfoto: Håkon Steinmo

×