Nye undervisningsfartøy til Senja og Nord-Troms

Senja videregående skole og Nord-Troms videregående skole får støtte fra fylkestinget til å kjøpe inn nye båter til bruk i undervisninga. 

Senja og Nord-Troms videregående skoler har begge behov for å oppgradere sine undervisningsfartøy som i dag brukes til opplæring av elever på de blå utdanningene; hovedsakelig vg1 naturbruk, vg2 akvakultur og vg2 fiske og fangst. Etter at disse båtene ble bygd, tidlig på 2000-tallet, har mye utvikling skjedd på fartøyfronten og det er stort behov for utskifting.

Nå har et samlet fylkesting vedtatt at Senja videregående skole og Nord-Troms videregående skole skal få økonomisk støtte til å kjøpe nye båter.

I et enstemmig vedtak fra fylkestinget i Troms heter det:

  1. Troms fylkesting godkjenner kjøp av nye undervisningsfartøy til Senja og Nord-Troms videregående skoler med en kostnadsramme på inntil 50 millioner kroner.
  2. Investeringen finansieres gjennom 30 millioner kroner fra Blåfondet – Troms fylkeskommunes opplæringsfond for havbruk.
  3. Resterende del av investeringen, 14-20 mill. kroner, finansieres gjennom låneopptak. Renter og avdrag dekkes av Blåfondet.

I dag har de to skolene hver sine fartøy; Senja har «Skårongen» og Nord-Troms har «Skårungen». Begge er forholdsvis smale fartøy, som var en trend i utviklingen innen sjarkflåten da disse ble bygd. Eksempelvis vil rommet i den gamle båten til Senja være om lag 10 kubikkmeter, mens man i dag på den samme lengden vil ha et lasterom på om lag 20 kubikkmeter. Det er gjort flere endringer på båtene for å tilfredsstille både krav til sikkerhet og krav til fangst og redskapsbehandling. Ytterligere tilrettelegging er vanskelig og etter mange års drift er behovet for vedlikehold sterkt økende. Begge skolene ønsker derfor å investere i nye moderne undervisningsfartøy.

Fordi de to skolene har ulike behov, vil det være ulike typer båter det skal investeres i.

×