Statistikk - oversikt over folkehelsa

Troms fylkes oversikt over folkehelsa ferdigstilles i løpet av 2023, og vil bli publisert etter at den har vært politisk behandlet våren 2024.

Fylkeskommuner og kommuner skal lage et samlet oversiktsdokument over folkehelsa i sitt område hvert fjerde år.

Denne oversikten skal være utgangspunktet for et langsiktig og treffsikkert folkehelsearbeid: De faktiske utfordringene og styrkene blir kartlagt, og effektive tiltak kan bli satt i gang.

En god folkehelseoversikt sier noe om helsetilstanden til befolkningen, og gir en vurdering av påvirkningsfaktorer, utfordringer og ressurser i regionen.

Dokumentet skal foreligge ved oppstart av arbeidet med planstrategi etter plan- og bygningsloven, og skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunal og regional planstrategi.