Kompetanseutvikling og formidling

Seminarer og workshops

Troms fylkeskommune ønsker å bidra til kompetanseheving og nettverkssamarbeid gjennom tilrettelegging av møteplasser. Fylkeskommunen arrangerer seminarer, kurs og workshops, formidlings- og kompetanseutviklingstiltak i samarbeid med lokale og regionale kunstinstitusjoner og kompetansenettverk.

2015 Seminar om støtteordninger, kunst og kunstformidling for barn og unge og kunst i offentlig rom, i samarbeid med Nordnorsk kunstnersenter

2013 High North AiR nettverk seminar “Artist-in-Residence Programs, Networks, Mobility and Contemporary Art Projects in the High North” - video

2013 Presentasjon av Kulturrådets støtteordninger (visuell kunst) og søknadsworkshop med seniorrådgiver Kalle Øen, i samarbeid med Kunstakademiet i Tromsø

2013 Enkeltpersonforetak, selvangivelse, skatt og regnskap for kunstnere, med advokat i Norske Billedkunstnere (NBK) Hilde Sjeggestad, i samarbeid med Kunstakademiet i Tromsø

2013 Informasjonsmøte om støtteordninger for kunstfeltet - med Kulturrådet, Office for Contemporary Art Norway (OCA), Kulturkontakt Nord, Barentssekretariatet, Insomniafestivalen ved Gaute Barlindhaug, Tromsø kunstforening ved Svein I. Pedersen

2012 High North AiR nettverk seminar "Samarbeid og kompetanseutvikling gjennom kunst- og utvekslingsprogrammer" - video

2011 High North AiR nettverk seminar "Artists On Common Ground Exploration for Art Production" - video

Forskning og dokumentasjon i Troms

Troms har landsdelens fremste kompetansemiljø innen visuell kunst. Kunstvitenskap og Kunstakademiet ved Universitetet i Tromsø er sentrale innen FoU gjennom sin respektive forskning på visuell kunst og sitt kunstneriske utviklingsarbeid.

Det kunstfaglige fakultet - Kunstakademiet i Tromsø er en av institusjonene i Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU), som er en parallell til forskerutdanningene som er organisert som doktorgradsprogrammer. Les mer på Kunstakademiets nettsider.

Samisk kunst

Forskningsmiljøet ved UiT Norges Arktiske Univetsitet, Riddu Riđđu Festivála, Lásságámmi og Nordnorsk kunstmuseum utgjør i dag kompetansemiljøet på samisk visuell kunst sammen med andelen av kunstnere.

SARP - The Sami Art Research Project ledes fra kunstvitenskap, Institutt for kultur og litteratur v/UiT Norges Arktiske Universitet.

SARP – The Sámi art research project har som målsetting å bringe fram ny empiri om samisk kunst og utvikle teoretiske og metodiske tilnærminger til diskursen omkring denne kunsten. Samisk kunst og kultur er del av kontekster knyttet til nordområdene, til andre ufolk og til ulike internasjonale forhold for øvrig. Prosjektet er tverrfaglig og i vid forstand basert på urfolksforskning og urfolksmetodologi. Det fokuserer blant annet på brytninger mellom fortid og nåtid, 'det tradisjonelle' og 'det moderne' og tar også opp spørsmål som gjelder etikk, estetikk, litteratur, filosofi, etnopolitikk og forhold mellom urfolk og ikke-urfolk. Norsk omtale fra nettside til SARP – The Sámi art research project

Kvensk kunst

Troms fylkeskommunes satsning på kvensk språk og kultur, herunder visuell kunst, er kanalisert gjennom utviklingen av Halti kvenkultursenter. Kvensk kunst og kultur er et av fokusområdene til Halti kvenkultursenter, og utviklingen av senteret vil synliggjøre visuell kunst med kvensk innhold eller bakgrunn.

Barn og unge

Kunstopplevelsene for barn og unge i Troms skal være tuftet på kvalitet og profesjonalitet, både kunstnerisk og formidlingsmessig. I en langsiktig satsning på visuell kunst er barn og unge sentrale. Det arbeidet som gjøres gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS), Ungdommens kulturmønstring (UKM) og de kommunale kulturskoletilbudene bidrar til at barn og unge blir kjent med, og får kompetanse om, visuell kunst. Denne kompetansen gjør dem i stand til å være kvalitetsbevisst i forhold til kunst.

Kunstkritikk

Kritikerens oppgave er å skape interesse for moderne kunst hos et bredest mulig lag av befolkningen. Kritikk skal være med på å skape diskusjon og sikre kvalitet. For kunstmiljøet er det viktig å få i gang en offentlig kunstdebatt og et forum for seriøs diskusjon. Fravær av kunstkritikk gjør kunstfeltet usynlig. Når utstillinger får omtale merker kunstnere og institusjonene i Troms økt interesse og besøkstall.

Det er viktig å gi den visuelle kunsten større plass i folks hverdag. Satsing på kunstkritikk med mer profesjonell omtale og diskusjon av kunsten vil skape en synergieffekt for kunstmiljøet og det brede publikum.

Les mer om Troms fylkeskommunes prosjekt «Utvikling og formidling av kunstkritikk i Troms»

 

 

 

 

×