Midler til rekruttering og kompetanseheving i landbruket

Fylkeskommunen forvalter midler til rekruttering og kompetanseheving i landbruket og er del av Jordbruksavtalen.

Bruk av midlene skal forankres i Regional plan for landbruk for Troms 2014-2025 med tilhørende Handlingsprogram 2014-2017, og fylkeskommunens øvrige strategier og plandokument.

Prioriterte områder for ordningen basert på fylkesrådets vedtak i sak 59/10 og tildelingsbrev fra Landbruks- og Matdepartementet 2019 er:

  • Tiltak som bidrar til å styrke rekrutteringen til landbruks- og garterutdanningen og til høyere utdanning i landbruksfag.
  • Tilskudd til kompetansehevende tiltak og støtte til etter- og videreutdanningstilbud for næringsutøvere i landbruket.

Retningslinjer for ordningen finnes her.

Midlene lyses ut med søknadsfrist 1. mars 2019

Ved behandling av søknadene så kan søknader her bli vurdert opp mot søknader over Utrednings- og tilretteleggingsmidler i landbruket fylkesmannen i Troms forvalter, og motsatt.

Søknader om støtte skal skje elektronisk på www.regionalforvaltning.no. For å komme direkte til støtteordningen for rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket klikk her.

×