Hensikt med Nord-Norgebanen

Realisering av jernbane i Troms og Finnmark er viktig av flere grunner. Disse omfatter samfunnsbygging og næringsliv og hensynet til klima og miljø. Ikke minst er jernbanen viktig for framtidens forsvar, beredskap og samfunnssikkerhet.

Tilgang til jernbane er i dag en selvfølge for næringsliv og bosetting i størstedelen av landet, men ikke i Troms og Finnmark. Jernbane vil være et godt og miljøriktig tiltak for å utvikle landsdelen. For oss handler det om å bygge landet. Vi kan ikke godta at vi i nord må velge mellom satsing på vei eller satsing på bane. Vi krever jernbane til vårt fylke.

Dette er fastsatt i fylkesrådets tiltredelseserklæring.

Realisering av jernbane i Troms og Finnmark vil bidra stort til at en oppnår målsettingen om et trygt, effektivt, forutsigbart og bærekraftig transportsystem som legger til rette for mobilitet og positiv nærings- og samfunnsutvikling. Ikke jernbane i stedet for annen samferdselsinfrastruktur, men i tillegg til, som i landet for øvrig.

I gjeldende Nasjonal transportplan på totalt 1200 mrd. utgjør jernbane om lag 400 mrd. av dette. Dette er midler til utvikling av transportsystemet og i forlengelsen av dette utvikling av nærings- og samfunnsliv som Troms og Finnmark i dag ikke får ta del i. Dette ønsker fylkeskommunen og medlemmene i Arktisk jernbaneforum å endre på.   

I lys av de enorme mulighetene som regionen har for utvikling og verdiskaping, har Troms og Finnmark også store utfordringer. Dette skyldes blant annet en negativ demografiutvikling, næringslivets utfordringer i å få tak i arbeidskraft og behovet for grønn omstilling. I tillegg til dette har regionen et transportsystem som i dag ikke er tilpasset hverken Forsvarets behov eller mer og villere vær som følge av klimaendringer.    

Realisering av jernbane i tillegg til annen samferdselsinfrastruktur er derfor viktig for Troms og Finnmark av flere hensyn, med der hovedgrunnen knytter seg opp mot fire sentrale utfordringer der realisering av jernbane svarer ut alle. Disse handler om samfunnssikkerhet, samfunnsbygging, miljø og næringsliv.

Forsvar, beredskap og samfunnssikkerhet

For å sikre en god forsvarsevne, beredskap og samfunnssikkerhet trenger vi gode transportløsninger.

Krigen i Ukraina har endret den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa og verden. Det gjør at en sterkt og synlig tilstedeværelse av Forsvaret i nord er blitt enda viktigere – dette gjelder ikke kun Troms og Finnmark, men hele landet. Det er avgjørende for Norge og våre allierte å ha kontroll på Nord-Norge på grunn av nærheten til de russiske flåtebasene på Kola samt utseilingsrutene mot vest.

Troms og Finnmark fylkeskommune er en del av totalforsvaret. Totalforsvarskonseptet omfatter gjensidig støtte og samarbeid mellom Forsvaret og det sivile samfunn, fra fred via sikkerhetspolitisk krise til væpnet konflikt. Samferdsels- og transportinfrastrukturen støtter forsvarsevnen og er derfor en vesentlig del av totalforsvaret.

Jernbane i Troms og Finnmark vil forbedre de Forsvars-, sikkerhets- og beredskapsmessige aspektene for regionen og for landet.

Forsvaret vil ha stor nytte av jernbane i nord for flytting av personell og materiell. Dette gjelder også med tanke på forsyningssikkerhet og manglende omkjøringsveger, der stengte veier har store samfunnsmessige konsekvenser. I Troms og Finnmark er både enkelte trafikanter og større organisasjoner tidvis avhengig av infrastruktur i utlandet som følge av manglende alternative transportmuligheter. En jernbane nordover fra Fauske vil gi flere alternative transportakser fra sør til nord, noe som øker den totale kapasiteten å fremføre militære styrker. Det kan også være en fordel for visse typer tyngre materiell å benytte jernbane fremfor landevei.

For samfunnet forøvrig kan det være en fordel at Forsvaret, ved å flytte deler av sine transporter til jernbanen, reduserer belastningen på veinettet.

Dagens sikkerhetspolitiske situasjon, med Sverige og Finland på vei inn i NATO, viser behovet for enda nærmere samarbeid med våre naboland. Et bedre togtilbud i nord vil forbedre samarbeid i sikkerhetspolitiske spørsmål og transport over landegrensen. Jernbane gir et alternativ for strategisk mobilitet i Norden og vil gi økt handlefrihet og fleksibilitet for forsvar av hele Norden.

Forsvaret og våre allierte har behov for Nord-Norgebanen i fredstid. Forsvaret og våre allierte vil ha ytterlig nytte av Nord-Norgebanen i krise og evt. væpnet konflikt.

De nordiske forsvarssjefene har pekt ut fire sentrale havner for forsvaret av Norden. En av disse er Ofotfjorden som et knutepunkt inn mot Sverige og Finland, med isfri havn, jernbane og veier fra Narvik. Nord-Norgebanen vil ha grensesnitt mot Ofotbanen.

Næringsliv

En jernbaneforbindelse vil være viktig for regionens næringsliv og byr på mulighetene til verdiskaping, arbeidsplasser og utvikling i landsdelen. Jernbanen vil bidra til å motvirke de konkurranseulempene de lange avstandene til markedet i dag gir for næringslivet. Varene vil kunne fraktes til markedene raskere og med langt mindre klimaavtrykk. Med dagens infrastruktur utgjør tiden ofte en stor kostnad som følge av forsinkelser på vei – godstransport via jernbane vil bidra til å løse denne utfordringen.

Realisering av jernbane er derfor trolig det viktigste «Fra Kyst – til marked» prosjektet i Nord-Norge. Samtidig vil dette bidra til bedre trafikksikkerhet da mange av de økende antall vogntogene ville kunne sendes med jernbane – for mange et godt nok argument for realisering i seg selv.

En trenger ikke se langt ut av fylket før en ser hvilken effekt jernbanetilknytning har for muligheten til etableringa av ny næring innen eksempelvis grønn industri, og effekten jernbanen har for å koble sammen bo- og arbeidsmarkedsregioner hva angår næringslivets tilgang på kompetent arbeidskraft bidrar til vekst og verdiskaping. Disse mulighetene ønskes også for Troms og Finnmark.

Troms og Finnmark produserer enorme mengder transportintensive produkter og det forventes en stadig vekst i årene framover, eksempelvis i sjømat, men også innen turisme. Her utgjør avstanden innad i regionen og til markedet en stor konkurranseulempe for regionens næringsliv. Den manglende tilgangen på miljømessig bærekraftig transport vil komme i tillegg til denne ulempen, der det er økende bevissthet rundt disse aspektene hos forbrukerne og der det innen kort tid forventes avgiftsbelastning på varer transportert inn i EU på fossilbasert transport. Dette vil ramme næringslivet i Troms og Finnmark langt sterkere enn i landet for øvrig, og i Europa for øvrig. 

Samfunnsbygging

Troms og Finnmark består i dag i stor grad av enkeltkommunevise bo- og arbeidsmarkedsregioner, noe som er et stort hinder for samfunnsutvikling og verdiskaping i landsdelen vår. En moderne jernbane vil kutte ned reisetid og gir mulighet til å omgjøre det som i dag kan regnes som utkant om til potensielt attraktive etableringsalternativ, både for næringsliv så vel som for folk for øvrig.

Realisering av jernbane vil dermed gjøre regionen langt bedre i stand til samspill internt, samtidig som det vil bidra til et mer robust, væruavhengig og miljømessig bærekraftig transportalternativ også inn og ut av regionen. Dette er viktig for både næringsliv, men også folks muligheter til å benytte seg av helse- og servicetilbud i de større by- og tettstedene i regionen. Ved realisering vil en altså direkte motvirke noen de største grunnene til at ungdom i Troms og Finnmark i dag velger å forlate sine lokalsamfunn.

Men en realisering av jernbane i Troms og Finnmark vil også ha enorm signaleffekt på at Norge satser på Troms og Finnmark. Dette vil bidra til optimisme og framtidstro, men det vil også bidra til at folk og næringsliv ønsker og tør å satse i regionen. Dette er en effekt en ikke skal undervurdere virkningen av.

Realisering vil trolig også redusere frakt- og dermed varekostnader og slik bidra til eksempelvis lavere priser og investeringskostnader i regionen der vi i dag opplever at eksempelvis byggevarer er langt dyrere i nord enn lenger sør i landet som følge av fraktkostnader. Dette kan være avgjørende for næringslivets muligheter til å satse og konkurrere, men også for en families mulighet til å realisere drømmen om eget hus.

Klima og miljø

Realisering av jernbane i Troms og Finnmark vil bidra til reduksjon av klimagassutslipp. Gevinsten vil trolig øke i takt med den forventede økningen i godstransporten, der klimavennlige alternativer i dag ikke finnes, og der jernbane har en forventet levetid på over hundre år.

Dette vil også bidra til å få ned antallet vogntog på veinettet, der slitasjen og utbedringsbehovet er enormt, og der Troms og Finnmark beklageligvis scorer høyt på den dystre ulykkesstatistikken. I nord, der vintrene varer lengst og gjerne byr fram uvær, vil jernbanen være en stor gevinst for beredskap og trafikksikkerhet. For ofte er det slik at når uværet herjer, noe en som følge av klimaendringer forventer mer av, er både vei, fly og skipstransport sårbar og rammes samtidig. Her er jernbane et langt mer robust alternativ.

Jernbane er langt mindre arealkrevende enn alternativene, slik at inngrep i natur vil være langt mindre enn alternativene. Dette kan ha stor betydning for samisk kulturutøvelse hvis aktører er under stadig press ift. arealbruk.

Tromsø er hjembyen til verdens nordligste universitet. Med dagens demografiutvikling har Universitet i Tromsø (UiT) behov for studenter og medarbeidere fra Sør-Norge og resten av verden. Det er mange unge mennesker som av miljøhensyn i dag velger å ikke ta fly. Nord-Norgebanen framstår som et miljøvennlig alternativ, som vil gjøre det enklere for unge mennesker å reise mellom Sør- og Nord-Norge.