Pågående prosesser og utredninger

Nord-Norgebanen utredes i dag langs strekningen Fauske – Narvik – Tromsø med mulig sidearm til Harstad.

Det pågår nå to større utredninger om Nord-Norgebanen i nasjonal regi; Konseptvalgsutredning for transportløsninger i Nord-Norge i regi av Statens vegvesen, og Konseptvalgsutredning for Nord-Norgebanen i regi av Jernbanedirektoratet. Begge disse utredningene skal leveres i august 2023. Arktisk jernbaneforum og Troms og Finnmark fylkeskommune følger med og deltar aktivt i både KVU Nord-Norge og KVU Nord-Norgebanen.

Det er en tidslinje som gir oversikt over KVU-prosessen. - Klikk for stort bilde

Les mer om framdriftsplanen for KVU-ene her

Hva er en KVU?

KVU inngår og reguleres av Statens prosjektstyringsmodell, der det er nedfelt krav til utredning, planlegging og kvalitetssikring av store investeringsprosjekter.

En konseptvalgsutredning er en faglig utredning av alternative måter (konsepter) å løse behov på. For statlige prosjekter med antatt kostnad over 1 mrd. kroner, skal det gjennomføres konseptvalgsutredning. Her er hensikten å vurdere alternative måter å løse transportbehov.

Det er seks hovedkapitler i en konseptvalgsutredning

 1. Behovsanalyse (prosjektutløsende behov)
 2. Strategikapittel (mål for prosjektet / tiltaket / byområdet)
 3. Overordnede krav (krav til prosjekt / tiltak)
 4. Mulighetsstudie (vurdering av aktuelle løsningsmuligheter)
 5. Alternativanalyse (utvikling av konsept, vurdering av konsept og anbefaling=
 6. Føringer for videre planlegging

Utredningen består altså av flere faser der en skal få frem behov, formulerer mål og stiller krav til konseptene. Videre vurderes aktuelle tiltak og løsninger før forskjellige prinsippløsninger (konsepter) settes sammen. Konseptene vurderes i forhold til måloppnåelse og blir beregnet (samfunnsøkonomisk analyse). Resultatet er en faglig anbefaling om hvilket konsept som bør danne grunnlag for videre planlegging.

KVU for transportløsninger i Nord-Norge

Bakgrunnen for oppdraget var Jernbanedirektoratets kritiserte utredning om Nord-Norgebanen fra 2019 som ikke fulgte KVU-metodikken ref. Statens prosjektstyringsmodell. Solberg-Regjeringa ga med bakgrunn i dette i juni 2020 Statens Vegvesen i oppdrag å lede arbeidet med en konseptvalgsutredning for transportløsninger i Nord-Norge, der en nå også ønsket å inkludere andre transportformer.

Oppdraget

Utredningen skal konsentrere seg om de lange transportstrekningene, det vil si strekningene som har som funksjon å binde landsdelen sammen, og knytte denne til resten av landet og utlandet. Utredningen skal omfatte alle transportformer, og arbeidet skjer i samarbeid med Jernbanedirektoratet, Avinor og Kystverket.

Utredningen skal belyse hva som trengs for å utvikle en moderne og sammenhengende infrastruktur, som gir attraktive bo- og arbeidsmarkedsregioner og som kobler produksjon av varer og tjenester til markedene. Tidligere utredninger viser at de viktigste utfordringene i landsdelen er at det er dyrt å transportere gods, reisetidene er lange og det er begrenset kapasitet inn mot byområdene. I tillegg gjør værforhold, ras og skred og lange avstander at det er krevende å legge til rette for effektive transportforbindelser.

Utredningen skal skaffe et bilde av kostnader og samfunnsnytte for de aktuelle løsningene. Transporten i Norge skal bli grønnere, og omstilling til et lavutslippssamfunn legger premissene for arbeidet med utredningen. Den må også ta høyde for at ny teknologi kan åpne for nye muligheter og løsninger, og de ulike konseptene må sees i sammenheng på tvers av transportformer.

KVU Nord-Norge skal være ferdig sommeren 2023, og vil inngå som en del av beslutningsgrunnlaget og de prioriteringene som gjøres i neste Nasjonal transportplan (NTP).

Les mer om utredningen her

KVU Nord-Norgebanen

Den 19.04.2021 vedtok Stortinget i saken om Nordområdemeldinga «Mennesker, muligheter og norske interesser i nord»: «Stortinget ber Regjeringa setje i gang arbeidet med å realisere Nord-Norgebana.»

Med bakgrunn i dette, og som oppfølging av egen politisk plattform, Hurdalsplattformen ga Regjeringen Støre via samferdselsdepartementet Jernbanedirektoratet i oppdrag å utvikle Konseptvalgsutredning for Nord-Norgebanen (KVU Nord-Norgebanen).

Mens «Konseptvalgsutredning for transportløsninger i Nord-Norge» inkluderer alle transportformer på overordnet nivå, skal KVU Nord-Norgebanen utrede kun Nord-Norgebanen.

KVU Nord-Norgebanen avgrenses til strekningen Fauske – Narvik – Tromsø, med mulig forbindelse til Harstad, og må ses i sammenheng med tilstøtende jernbanestrekninger som Ofotbanen og Nordlandsbanen.

I oppdraget fra Samferdselsdepartementet fremgår det blant annet at det skal beskrives hvordan en trinnvis utbygging kan gjennomføres.

Konsekvenser for andre deler av jernbanenettet, både på norsk og svensk side, skal også vurderes i utredningen.

Samferdselsdepartementet har fastsatt følgende samfunnsmål for KVU Nord-Norgebanen:

«Samfunnsmålet for utredningen er at det skal legges til rette for et jernbanetilbud som binder landet mer effektivt sammen, gir god utnyttelse av landsdelens ressursgrunnlag og fremmer verdiskaping, regional- og nasjonal utvikling, samt klima og miljø, samfunnssikkerhet og beredskap.»

Departementet ber Jernbanedirektoratet utarbeide og foreslå effektmål for KVU for Nord-Norgebanen.

Samfunnsøkonomiske analyser skal gjennomføres i tråd med krav i Finansdepartementets rundskriv R-109 Prinsipper og krav ved utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser.

Det skal utarbeides kostnadsestimater i tråd med krav i rundskriv R-108/19 om statens prosjektmodell, punkt 5.6. Arbeidet skal benytte samme referansebaner som KVU for transportløsninger i Nord-Norge, slik at konseptene fra KVU for Nord-Norgebanen kan sammenlignes med KVU for transportløsninger i Nord-Norge.

Forholdet til reindriften skal inngå i utredningen, og Sametinget og representanter for berørte samiske interesser skal bli konsultert. Der samiske interesser blir berørt, må det tas hensyn til disse i samsvar med Norges folkerettslige forpliktelser.

Samferdselsdepartementet legger til grunn at det i KVU for Nord-Norgebanen gjennomføres grundige utredninger av konsekvensene de ulike konseptene vil ha for klimagassutslipp og andre miljøkonsekvenser. Beregninger av effekt på klimagassutslipp av konseptene skal, i den grad det lar seg gjøre, omfatte alle utslippsendringer som teller på det norske utslippsregnskapet.

Forholdet mellom konseptvalgsutredningene

 • For KVU Nord-Norge er det lagt til grunn at utredningen skal ha en helhetlig tilnærming på tvers av transportformene; vei-, jernbane, sjø- og lufttransport, og gi et beslutningsgrunnlag for konseptvalg for overordnede transportløsninger i regionen.
 • KVU for Nord-Norgebanen skal derimot kun se på løsninger for jernbane og gi en grundigere analyse av ulike konsepter og løsninger for Nord-Norgebanen. Selv om de to KVU-ene vil overlappe noe, har de to ulike formål.

KVU for transportløsninger i Nord-Norge vil være regjeringens beslutningsgrunnlag for konseptvalg for overordnede transportløsninger i regionen. Gjennom KVU Nord-Norgebanen skal det utarbeides en grundigere analyse av hvilket jernbanekonsept mellom Fauske og Tromsø som er mest aktuelt å gjennomføre. Analysen må derfor inneholde vurderinger av behovet i ulike markeder, herunder godstransport, effektiv kollektivtransport i bo- og arbeidsmarkedsregioner, lengre pendlerreiser til og fra større kompetanse- eller arbeidsplassintensive tyngdepunkt, regionale og lange fritidsreiser og turistreiser. En sammenstilling av disse vurderingene skal kunne benyttes til å finne den mest aktuelle jernbaneløsningen for det transportbehovet jernbanen kan betjene i Nord-Norge, og hva en slik løsning vil innebære av effekter, konsekvenser og kostnader.

Samarbeid mellom konseptvalgsutredningene

 • Selv om de to KVU ene gjennomføres som separate oppdrag, er det sentralt å sikre samarbeid og faglig samsvar, både i gjennomføringen og i etterfølgende beslutningsprosesser.
 • Referansebanene skal derfor være like for å sikre sammenlignbare resultater.
 • Styringsgruppe, politisk samrådsgruppe og referansegruppe skal være felles så langt det er hensiktsmessig. Videre kan tematiske arbeidsgrupper være felles for KVUene.
 • Pågående arbeid med å etablere terrengmodeller og gjøre linjesøk for å finne aktuelle korridorer bør også benyttes for Nord-Norgebanen.
 • Aktuelle konsepter skal legge til grunn transportanalyser basert på etablerte transportmodeller samt kartlegginger av godsstrømmene i KVU for transportløsninger i Nord-Norge.
 • KVU for Nord-Norgebanen skal ta utgangspunkt i det grunnlagsmaterialet som allerede er utarbeidet av transportetatene i KVU for transportløsninger i Nord-Norge, herunder materiale fra situasjonsbeskrivelse og problemanalyse.
 • Framdrift: KVU for Nord-Norgebanen skal ferdigstilles og oversendes Samferdselsdepartementet innen medio august 2023.
 • Det innebærer at Jernbanedirektoratet legger frem KVU for Nord-Norgebanen omtrent samtidig som Statens vegvesen legger frem KVU for transportløsninger i Nord-Norge. Begge KVU-ene vil benyttes som beslutningsgrunnlag i kommende Nasjonal transportplan (her er NTP-prosessen forsert med ett år – se beskrivelser om NTP over).

Les mer om utredningen her

Les Troms og Finnmark fylkeskommunes innspill til KVU Nord-Norgebanen her (PDF, 196 kB)