Program - Samekonferansen 2018

Samisk stedsattraktivitet, bolyst og entreprenørskap

  Torsdag, 8. november 2018
10.30-11-00 Registrering
11.00-11.10 Åpning med kulturelt innslag
11.10-11.20 Velkommen v/fylkesrådsleder Willy Ørnebakk, Troms fylkeskommune
11.20-11.50 Samiske rom i nordområdepolitikken?
v/viserektor Sveinung Eikeland, UIT Norges arktiske universitet
11.50-12.20 Regional analyse for samiske områder
v/forsker Knut Vareide, Telemarksforskning
12.20-12.30 Spørsmål og kommentarer
12.30-12.50  De samiske suksesshistoriene vi kan lære av, hva virker i samepolitikken?
v/Statssekretær Anne-Karin Olli, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
12.50-13.10 Samepolitiske muligheter ved oppgaveoverføringer fra staten?
v/Sametingsråd Silje Muotka, Sametinget
13.10 -13.30 Uforløst samepolitisk handlingsrom i dag i Finnmark og Troms?
v/Fylkesordfører Ragnhild Vassvik, Finnmark fylkeskommune
13.30-13.40 Spørsmål og kommentarer
13.40-14.25 Lunsj
14.25-14.45 En god samisk kommune for egne innbyggere og tilflyttere?
v/Ordfører Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen kommune
14.45-15.05 Kautokeinos rolle som samisk utviklingsmotor og bosted med et sammenslått Troms og Finnmark fylkeskommune?
v/ Ordfører Johan Vasara, Kautokeino kommune
15.05-15.25 Samisk giv som del av Sør-Varanger kommunes utviklingspolitikk
v/ Sør-Varanger kommune
15.25-15.40 Spørsmål og kommentarer
15.40-16.00 Kaffepause
16.00-16.45 Debatt
  Pausetid
20.00 Fellesmiddag i fylkeshusets kantine
   
  Fredag 9. november 2018
09.00-09.10 Åpning
09.10-09.40 Industrieventyret Furuflaten – overføringsverdi til andre samiske bygder?
v/Forsker Paul Pedersen, NORUT samfunnsforskning
09.40-10.10 Samisk næringsutvikling, innovasjon og entreprenørskap – hvor går vi?
v/ Professor Britt Kramvig, UIT Norges arktiske universitet
10.10-10.20 Spørsmål og kommentarer
10.20-10.40 Kompetansearbeidsplasser, entreprenørskap og næringsliv i Sápmi
v/ Direktør Johan-Ailu Kalstad, Samisk Høgskole
10.40-11.00 Den samiske dimensjonen i Nordnorsk reiseliv
v/Hilde Bjørkli, leder for kompetanse og utvikling i Nordnorsk reiseliv
11.00-11.15 Spørsmål og kommentarer
11.15-11.30 Kaffepause
11.30-11.50 Sametingets språkreform – hvordan kan samisk språk inspirere til bolyst,
entreprenørskap og stedsattraktivitet?
v/Sametingspresident Aili Keskitalo, Sametinget
11.50-12.10 Språksentrenes betydning for samisk revitalisering
v/forsker Geir Grenersen, UIT Norges arktiske universitet
12.10-12.55 Debatt
12.55-13.00 Avslutning og oppsummering
13.00-13.45 Lunsj og vel hjem

 

 

 

 

×