Fag som krever både skriftlig og muntlig eksamen

Kjemi, fysikk, biolog, geofag og teknologi og forskningslære

I Kjemi 2, Fysikk 2, Biologi 2, Geofag 2 og Teknologi og forskningslære 2, må du ha både en skriftlig og en muntlig-praktisk eksamen for å få faget godkjent. Du må ta begge som privatist hvis du skal forbedre standpunktkarakteren og eventuelt eksamenskarakteren som du fikk som elev. Etter at du har tatt både skriftlig og muntlig-praktisk eksamen som privatist, kan disse forbedres uavhengig av hverandre.

Til muntlig-praktisk eksamen må du ha oppgitt hvilke laboratorieforsøk du har valgt (se leseliste for det aktuelle faget). 

Fremmedspråk

Dersom du skal forbedre karakteren du hadde i fellesfag fremmedspråk (fagkoden starter med "FSP"), må du som privatist melde deg opp til både muntlig og skriftlig eksamen. Skal du forbedre fremmedspråk som programfag, kan du ta muntlig og skriftlig eksamen uavhengig av hverandre. Er programfaget nytt (altså ikke bestått), må du ha bestått både muntlig og skriftlig eksamen for å få faget godkjent. Etter at du har tatt både skriftlig og muntlig eksamen som privatist, kan disse forbedres uavhengig av hverandre.

Unntak fra bestemmelsen om to eksamener i fremmedspråk:

Troms fylke var ett av forsøksfylkene for ny eksamensordning i fremmedspråk nivå I. Fra og med våreksamen 2015 til og med våren 2016, var eksamen en kombinert skriftlig/muntlig eksamen i tysk, fransk, spansk og nord-samisk. Først var det en sentralt gitt skriftlig eksamen på 2,5 timer. Den muntlige eksamen ble gjennomført senere samme dag, eller en annen dag og følger rammene for muntlig eksamen (30 minutters varighet). Karakteren er en samlet vurdering av den skriftlige og den muntlige delen.

Høsten 2016 gjelder prøveordningen kun de som har rett til ny, utsatt eller særskilt eksamen. For privatister betyr dette at kun de som har dokumentert ("gyldig") fravær på våreksamen 2016, kan ta eksamen etter denne ordningen. Øvrige kandidater må ta både skriftlig og muntlig eksamen.

 

×