Informasjon til sensorer i Tromsø

Denne siden er laget for sensorer ved muntlig og muntlig-praktisk eksamen hos Studiekompetanse Tromsø. Sensorer ved skriftlig eksamen bør sette seg inn i informasjonen publisert hos VigoIKS: http://www.vigoiks.no/eksamen.

Nytt våren 2019

Systemeieren av PEG, Trøndelag fylkeskommune, har fått utviklet en mobil-app for sensorer der man kan registrere oppmøte og karakterer. Sensorene kan velge om de vil benytte appen eller det tilsendte kandidatskjemaet for denne registreringen. Vi har valgt å avvente innføring av beregning av sensorhonorar i appen, inntil videre.

Appen kan lastes ned fra Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=no.trondelagfylke.Sensor
(Forslag til søkestreng: "sensorapp trondelagfylke".)

Det finnes også en nedlastbar brukermanual: https://www.trondelagfylke.no/globalassets/dokumenter/utdanning/eksamen/brukermanual-sensor.pdf.

Nytt våren 2017

I høst fikk vi klage fra en kandidat som hevdet at han ikke var blitt ropt opp. Til tross for at sensorene og skolen dokumenterte at de hadde fulgt rutinene for opprop, fikk klageren medhold i fylkeskommunal klagenemnd. I et forsøk på å stramme inn rutinene ved opprop, har Studiekompetanse Tromsø føyd til en tekst på karakterlisten som sier at dere ved å skrive under på den, også bekrefter at dere har tatt opprop minst en gang og ved behov, flere ganger.

Første opprop skjer på det tidspunktet privatisten er innkalt (1/2 time før eksamen starter), normalt kl. 16.00 på hverdager og kl. 9.30 på lørdager. Dersom ikke alle har møtt, må det foretas flere opprop. Hvis det fortsatt mangler kandidater, må dere sjekke i gangen utenfor venterommet og eventuelt i andre venterom.

Spørreskjema om sensuren

Spørreundersøkelse for å evaluere muntlig-, muntlig praktisk- og praktisk eksamen for elever og privatister i Troms fylkeskommune våren 2019.

Våren 2018 byttet vi ut evalueringsskjemaet som ble levert på papir av sensor etter elev eksamen, med et digitalt skjema som ble sendt pr. epost. Tilbakemeldingene på dette har vært positive da både eksaminator og sensor nå har fått anledning til å gi innspill på forhold knyttet til eksamensavviklingen. I tillegg har det vært positivt å digitalisere evalueringen for å kunne gjøre en bedre og mer effektiv innsamling av data og analyse av resultatene.

Våren 2019 utvider vi evalueringen til også å omfatte privatisteksamen. Det betyr at alle eksaminatorer og sensorer i Troms fylkeskommunen våren 2019 får tilsendt en SMS i forbindelse med hvert eksamensparti de er involvert i. SMS-en sendes ut samme dag som eksamen avvikles og vil inneholde en lenke til spørreskjemaet. Vi oppfordrer alle til å fylle ut dette etter gjennomføringen av eksamenspartiet.

Hensikten med spørreskjemaet er å evaluere eksamen i Troms fylkeskommune samt gi eksaminator og sensor mulighet til å komme med tilbakemeldinger på forhold ved eksamen som fungerer godt eller som kan forbedres. Spørreskjemaet gir også eksaminator og sensor mulighet å komme med forslag på løsninger og tiltak for å heve kvaliteten i eksamensarbeidet. Dataene fra spørreundersøkelsen vil gi skoleeier og eksamensadministratorene på skolene en status på dagens eksamensavvikling, samt gjøre dem i stand til å følge opp kvalitetsarbeidet knyttet til eksamen.

Alle data vil samles inn av skoleeier og resultater vil distribueres eksamensansvarlig på skolene etter eksamensperioden. Resultatene vil publiseres og behandles anonymt. Skoleeier og eksamensansvarlig på en enkelte skole er kjent med svarene til den enkelte. Dette er nødvendig for å kunne følge opp spesielle hendelser og tilbakemeldinger knyttet til det enkelte eksamensparti. Resultatene vil først og fremst brukes til kvalitetsarbeid ute på den enkelte skole, samt i sensorsamlinger og i eventuell oppfølging i enkelte fagmiljø.

For eksaminatorer og sensorer som har flere eksamenspartier ber vi om forståelse for at vi må sende skjemaet knyttet til hvert parti. Dette er nødvendig da hver eksamen og hvert parti «lever sitt eget liv» og kan gi ulike erfaringer.

Skoleeier oppfordrer flest mulig til å sende inn sin vurdering av eksamensgjennomføringen slik at vi sammen bidrar til en enda bedre eksamen for kandidatene i Troms fylkeskommune.

Påmelding i PEG

Sensorer i studieforberedende fag i Tromsø (Studiekompetanse Tromsø) melder seg på oppdrag i PEG (Profesjonell Eksamens-Gjennomføring). Ved andre skoler er det eksamensansvarlig som fordeler sensoroppdrag. Når du melder deg på som sensor til privatisteksamen i PEG (https://peg.trondelagfylke.no) må følgende hensyn tas:

  1. Normalt er det størst problemer med å finne sensorer til fordypningsfag (for eksempel kjemi 2, fysikk 2, fremmedspråk nivå III osv.). Dersom du har sensorkompetanse i slike fag, bør disse prioriteres. Det kan være en fordel om dere samarbeider, slik at ikke alle fordypningsfagene går til samme sensor.
  2. Om utdanningsetaten eller noen sensorer føler at vi har en veldig skjevfordeling av oppdrag, kan etaten kontakte de sensorene det gjelder for å få til en omfordeling.
  3. På partier der faglærer ved en privatskole er eksaminator for egne elever, kan ikke sensor 2 være ansatt ved samme skole. Velg i så fall et annet parti.

OBS: PEG fordeler rollene "sensor 1" (= eksaminator) og "sensor 2" automatisk og tilfeldig. Ved registrering i SATS (som skjer manuelt), kan dette endres.

Antall eksamenspartier

I utgangspunktet kan hver sensor melde seg på inntil 6 partier. Men hvis vi ser at sensorbehovet ikke er dekket, vil denne grensen suksessivt bli økt, slik at sensorer som ønsker mange oppdrag, kan velge mange partier. Første økning vil skje ca en uke etter at PEG åpner. Dato for åpning av PEG våren 2019 er enda ikke fastsatt. Sensorer som er ansatt i fylkeskommunen vil få et forhåndsvarsel på e-post om når PEG åpner.

Noen presiseringer

(Sist endret 21.2.2019)

På samme måte som elever, har privatister lov til å bruke alle hjelpemidler i forberedelsesdelen. Men fra og med høsten 2015, er det ikke lenger lov til å bruke Internett, iWatch eller andre verktøy som gjør det mulig å kommunisere med andre. Kun eksamenskandidaten har tilgang til forberedelses- og eksamensrom. Unntak kan forekomme på grunn av særskilt tilrettelegging som kandidaten i så fall må dokumentere.

Notatark til forberedelsen skal være stemplet av skolen eller ha underskrift fra en av sensorene. Dette skal forhindre at notater som ikke er laget under forberedelsen, tas med inn til eksamineringen.  Utdanningsdirektoratet presiserer at dersom kandidaten for eksempel har behov for å ta med bilder, grafer, lovverk eller liknende, regnes dette som elevens notater og er derfor tillatt å bruke under den forberedte delen av eksamen.

I fag der det er naturlig å benytte datamaskin (f.eks. informasjonsteknologi eller teknologi og forskningslære) må sensorene vurdere om kandidaten skal få ha egen datamaskin med inn til eksamen, eller om de stiller datamaskin til rådighet for kandidaten.

Forberedelsesdelen med problemstillinger/oppgaver til kandidatene skal være skriftlig og sendes inn til eksamensskolen før eksamen. Skisse til opplegg for eksamineringen bør være med i samme dokument. Dette vil være et godt hjelpemiddel ved eventuell klage med påstand om at eksamen omfattet emner utenfor læreplanen. Vi har utarbeidet en mal som du kan laste ned. 

Vurderingsrettledninger og annen relevant informasjon finner du i egne mapper:

 


Utlegg ved skriftlig sensur

Last ned refusjonsskjema for utskrift og utfylling. Du kan skanne eller fotografere det utfylte dokumentet og returnere det som vedlegg i en e-post til utdanningsetaten i Troms fylkeskommune.

 

×