Regional bibliotekplan for Troms

Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028 ble vedtatt av Troms fylkesting 15. mars 2017. Handlingsplan for perioden 2023 til 2028 ble vedtatt av fylkestinget i mars 2023. Handlingsplanen skal rulleres midtveis i perioden.

Formål med planen 

Fylkesplan for Troms 2014-2025 understreker fylkeskommunens ansvar for å legge til rette for gode møteplasser: «Bibliotekene har lav terskel for tilgjengelighet og har betydning som kulturell og kompetansegivende møteplass og kunnskaps- og kulturformidler for hele befolkningen».  

Kommunene har ut fra Lov om folkebibliotek ansvar for folkebibliotekvirksomheten: «Til formål nevnt i kapittel I skal alle kommuner ha et folkebibliotek». Vi vet at kommunal bibliotektjeneste forvalter svært små ressurser. Det er ikke mulig for fylkeskommunen å bidra til utvikling på en måte som er relevant for alle kommuner uten en felles forankret prioritering. Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028 med handlingsplan representerer ei slik felles prioritering.  

Forventninger

Handlingsplanen med utgangspunkt i eksisterende regional bibliotekplan tar stilling til hvordan satsingene og de tre strategiene i eksisterende plan kan videreføres, sett i lys av nyere nasjonale føringer.  

Synliggjøring av folkebibliotekenes potensial er viktig for å øke kunnskapen hos både bibliotekeiere og bibliotekbrukere. Folkebiblioteket kan være en viktig og tilstedeværende virksomhet i lokalsamfunnet gjennom sitt samfunnsoppdrag. Det krever tydelig retning, kompetanse og ressurser.  

Handlingsplanen legger føringer for fylkeskommunens arbeid og samarbeid med kommunene om folkebibliotekene og med andre aktører i de kommende fem årene. 

Handlingsplanen legger føringer for fylkeskommunens arbeid og samhandlingen mellom fylkesbiblioteket, folkebibliotekene og UB – Universitetsbiblioteket ved UIT-Norges arktiske universitet de kommende fem årene. 
Handlingsplanen inneholder tiltak som styrker folkebibliotekene som kunnskaps-, kultur- og møtearenaer.

Årsplan

I årsplanen blir arbeidsoppgaver og aktiviteter som skal gjennomføres i de ulike tiltakene i handlingsplanen grundigere beskrevet: Hvem har ansvaret og hvem skal vi samarbeide med? Hvilken kompetanse trengs eventuelt for å gjennomføre aktiviteten? Hvordan jobbe med synliggjøring? I tillegg beskrives også andre momenter som må tas med i planleggingen.

Årsplan for høsten 2023 og hele 2024 legges ut her etter at den er lagt fram for bibliotekene på vårt temamøte med folkebibliotekene 22. august 2023.

Aktuelle dokumenter

Artikkelliste