Árvosátni, dokumentašuvdna ja váidalus

Maŋŋel go eksámenárvosátni lea almmuhuvvon Privatistportalen:i, sáhtát sihtat dokumentašuvnna. Jus oaivvildat ahte árvosátni lea boastut, sáhtát váidalit dan.

Eksámenbohtosat

Njálmmálaš eksámenárvosátni lea almmuhuvvo dábálaččat Privatistportalen:i beaivvi maŋŋel go eksámen lea čađahuvvon, muhto muhtin maŋŋoeamit sáhttet dáhpáhuvvat.

Čálalaš fágain mearriduvvo árvosátni oktasašsensurčoahkkimis ja almmuhuvvo Privatistportalen:i maŋŋágaskabeaivvi dahje beaivvi maŋŋel maŋemuš oktasašsensurčoahkkima.

Gávnna eksámenárvosáni Privatistportalen:s
Oktasašsensurčoahkkima dáhtoniid gávnnat kaleandaris Oahppodirektoráhta neahttasiidduin

Oktasašsensuvra čakčat 2021 lea maŋebárgga ođđajagimánu 4.b. 2022. Dat mearkkaša ahte eksámenbohtosat čálalaš eksámenii almmuhuvvojit áramusat ođđajagimánu 4.b.2022 diibmu 14:00.

Oktasašsensuvra giđđat 2022 lea geassemánu 15.-17.b. 2022.

Oahppoduođaštusa diŋgot

Jus leat dahje leamašan oahppi almmolaš joatkkaskuvllas Norggas, sáhtát diŋgot oahppoduođaštusa doppe. Muite fal almmuhit guđe skuvlajagi don ledjet oahppi. Jus leat čađahan buot fágaid mii gáibiduvvo oaččut oahppoduođaštusa privatistan, galggat diŋgot dán fylkkagielddas.

Don guhte leat dahje leamašan oahppi Nordlándda fylkkasuohkanis dahje Trøndelága fylkkasuohkanis, fertet vuosttamus diŋgot gelbbolašvuođaduođaštusa (geahča vuolábealde) maid sáddet iežat ovddeš skuvlii, oktan diŋgojumiin.

Jus háliidat lonuhit ovtta dahje moadde fága iežat oahppoduođaštusa ođđa fágain, de lea joatkkaskuvla dahje fylkkagielda guhte mearrida maid sáhtát lonuhit. Joatkkaskuvla ferte dalle čálihit ođđa oahppoduođaštusa dutnje Máhttoloktema mielde.

Diŋgojupmi ferte sisttisdoallat olles nama, čujuhusa, riegádanbeaivvedáhtona ja loahpahanjagi.

Ođđa fágat maid eat atte giella- ja reálafágačuoggái, fertejit čállut ođđa oahppoduođaštusa vai rehkenastojuvvojit mielde.

Loga maid Oahppodirektoráhta lea čállán geat galget čálihit dokumentašuvnna

Gelbbolašvuođaduođaštusa diŋgot

Sidjiide geasa ii galgga oahppoduođaštus, galgá gelbbolašvuođaduođaštus duođaštit árvosánebuorideami dahje liigegelbbolašvuođa. Dát guoská maiddái sidjiide geain lea lohkangelbbolašvuohta 23/5-njuolggadusa mielde (Sisaváldinláhkaásahusa § 2−1 mielde).

Deattut skuvlii jus háliidat gelbbolašvuođaduođaštusa geavahit ohcat 23/5-njuolggadusa mielde. Jus lassin galggat duođaštit reálafágagelbbolašvuođa, de fertet dan spesifiseret.

Diŋgojupmi ferte sisttisdoallat olles nama, čujuhusa, riegádanbeaivvedáhtona, fága, eksámenmearreáigi dahje maŋemuš eksámena skuvlajahki ja maŋemus eksámenskuvla. Eat dábálaččat čálit fágaid main lea árvosátni 1.

Hárjehallikandidáhtat eat oaččo šat gelbbolašvuođaduođaštusa automáhtalaččat sáddejuvvot.

Jus leat čađahan eksámena ovddeš Romssa fylkkasuohkanis, sáddet diŋgojumi Oahpahus oarji. Jus leat čađahan eksámena ovddeš Finnmárkku fylkkagielddas, sáddet diŋgojumi Oahpahus nuorta.

E-poastačujuhus Oahpahus oarji lea eksamen-vest@tffk.no
E-poastačujuhus Oahpahus nuorta lea saosteksamen@tffk.no

Jus leat ceavccan fágaoahppu Romssa ja Finnmárkku fylkkagielddas ja čađahan studerengelbbolašvuođa lasáhusa maŋŋel 2018, fertet diŋgot duođaštusa sierra skovvin.

Diŋgot oahppoduođaštus go leat ceavzán fágaoahppu ja studerengelbbolašvuođa lasáhusa maŋŋel 2018

Oktasašluopmu

Oktasašluomu áigge eat čálit duođaštusaid.

Áigemearri diŋgot

Fertet vuordit lágidanáiggi go diŋgot gelbbolašvuođaduođaštusa dahje oahppoduođaštusa. Don guhte dárbbašat duođaštusa ovdal sisasáddenáigemeari geassemánu 1.b. Samordna opptak:i, fertet danne diŋgot gelbbolašvuođaduođaštusa buori áiggis. Romssa ja Finnmárkku fylkkagieldda diŋgojupmi (dahje ovtta fylkka skuvllain), ferte leat min luhtte geassemánu 1.b.

Eksámenskuvllat dihtet Samordna opptak áigemeriid birra ja sii čuvvot dáid. Ii leat dárbu riŋget skuvllaide muitit dáid áigemeriid.

Sáddet oahppoduođaštusa dahje gelbbolašvuođaduođaštusa

Áiggemearri sáddet oahppoduođaštusa dahje gelbbolašvuođaduođaštusa Samordna opptak:i gávnnat sin neahttasiiddus.

FUOMÁŠ! Geavat duođaštuvvon kopiija jus ozat ovtta oahppu juohke reive nammii, via doalahat originálaid.

Váidalus

Dáppe gávnnat eanet dieđuid privatistaeksámena váidalusa birra.

Vuođuštus

Eat atte vuođuštusa čálalaš eksámena arvosátnái. Muhto váiddameannudeami oktavuođas sensor vuođušta iežas árvvoštallama čállosii.

Mearrádus ahte árvosátni ii vuođuštuvvo, lea Láhkavuođđu Oahpahusláhka láhkaásahusas.

Gáibádushápmi

Váidalus ferte čállut dábálaš reiven eksámenskuvlii. Molssaeaktun sáhtát geavahit váidalusskovi. Ferte boahtit bures ovdan guđe fágii váidalus lea ja gii lea váidaleamen (olles namma, riegádanbeaivvedáhton ja váidalusdáhton). Čális áinnas kandidáhtanummira jus muitát dan.

Viečča váidalusskovi

Áigemearri sáddet oahppoduođaštusa dahje gelbbolašvuođaduođaštusa maŋŋel váidalusa

Privatisttat geat leat váidalan eksámenárvosáni ja geat ohcet universitehtii ja allaskuvlii Samordna opptak (SO) bokte, fertejit sáddet oahppoduođaštusa/ gelbbolašvuođaduođaštusa mii sis lea, ovdal suoidnemánu 1.b. Váldde oktavuođa ohcanskuvllain dahje SO:n ođđa áigemeari goas sáddet sisa ođđa oahppoduođaštusa dahje gelbbolašvuođaduođaštusa.

Loga alit oahppu ohcamuša Samordna opptak:s dás.

Dieđiheapmi ođđa eksámenii

Jus váidalusboađus ii leat gárvvis ovdal áigemearri dieđihit eksámenii dievvá, fertet (jus háliidat) dieđihit ođđa eksámenii. Jus veajihit váidalusa ja bohtosat leat positiiva dutnje, de buhtadat eksámendivada jus leat dieđihan eksámenii guoskevaš fágii.

Ná čađahuvvo árvvoštallan

Jus háliidat diehtit mo du čađaheapmi árvvoštallojuvvui eksámenis, de sáhtát lohkat eanet dan birra liŋkkain mat leat guoskevaččat dutnje.

Oahpahusdirektoráhtas lea maiddái almmuhan eksámenbagadusa čálalaš guovddáš addon eksámeniidda.

Geahčas Oahpahusdirektoráhtta eksámenbagadusa

Gáivofága erenoamáš árvvoštallanbagadus

Ii leat ráhkaduvvon ođđa árvvoštallanbagadusat gáivofágaide maŋŋel go oahppoplánat rievdaduvvui 2016.

  • BRT2001 - Ohcan ja bohkan, dievasmahttin: lea lonuhuvvon BRT2005 - Ohcan ja bohkan
  • BRT2002 - Buvttadeapmi ja gáivomáŧasatnu lea lonuhuvvon: BRT2006 - Dievasmahttin, buvttadeapmi ja gáivomáŧasatnuin
  • BRT2003 – DBS ja kvalitehta (darogilli) (PDF, 109 kB) ii leat rievdaduvvon

Giđđat 2022 čađahuvvojit vuosttaš eksámenat ođđa oahppoplána mielde. Maŋemuš eksámen ovddeš ortnega mielde lea čakčat 2022.