Oahppi-PC skuvlajahki 2022/2023

Buot Romssa ja Finnmárkku fylkkagieldda joatkkaskuvlla oahppiin galgá leat mátkedihtor.

Oahppit oamastit mátkedihtora ieža, ja oahppi guhte álgá Js1 ferte ieš hahkat mátkedihtora skuvlaálgimii.

Lea vejolaš geavahit dan mašiinna mii dus lea, oasttit ođđa gávppis, dahje diŋgot hálbbiduvvon mátkedihtora fylkkagieldda soahpamuša bokte

Leat go dus gažaldagat oahppi-PC ektui? Sádde e-poastta deike: elevpc@tffk.no

Ortnet gusto dáidda

Fálaldat hálbbiduvvon dihtora gusto ohppiide, maiddái sidjiide geain lea rávesolbmovuoigatvuohta, geat vuosttašgeardde álget Js1 Romssa ja Finnmárkkus fylkkagielddas, ja maiddái Nordborg joatkkaskuvlii. Oahppit geat leat unnitlogugielat álgoluohkás gustojit maiddái ortnegii. Dat mearkkaša maiddái ahte oahppit geat ovddežis leat álgán Js1 Romssa fylkkagielddas ja Finnmárkku fylkkagielasi ii gusto ortnet.

Oahppit geat álget Js 2 ja Js3 ja maiddái oahppit geat álget Js1 ođđasit, galget geavahit diimmáš mašiinna, ja eai sáhte oasttit mašiinna dáinna ortnegin.

Diŋgot PC ja Mac

Diŋgojumit skuvlajagi 2022/2023 dáhko dáin áigodagas; geassemánu 18.b. rájes gitta juovlamánu 18.b. 2022 rádjái.

Modeallat ja máksin

Teknihkalaš spesifikašuvnnat

Gažaldagat ja vástádusat

Vuolábealde gávnnat vástádusaid dábáleamos gažaldagaide oahppi-PC-ortnegis.

Jus it gávnna vástádusa iežat gažaldahkii dáppe, sáddes áinnas epoastta deike elevpc@tffk.no

Diŋgon

Máksin

Prográmmagálvu

Bálvalus ja dáhkádus

Leat dus gažaldagat oahppi-PC ektui? Sáddes e-poastta deike: elevpc@tffk.no