Olgunastin

Romssas leat máŋggašlájat olgunastinvejolašvuođat, mat birra jagi ovddidit dearvvasvuođa ja loaktima.

Fylkkagielddas lea váldoovddasvástádus guovllu olgunastinberoštumiid áimmahuššamis. Juksanmearri lea ahte buohkat galget beassat buđaldit olgunastimiin (olgoáibmoeallimiin), mii ovddida dearvvasvuođa, dahká loaktima ja seastá birrasa. 

Mis leat čuovvovaš dahkamušat olgunastima dáfus:

 • Veahkehit bisuhit buohkaidrievtti
 • Áimmahuššat olgunastinberoštumiid guvllolaš ja gielddalaš plánemis
 • Bagadallat, hukset gealbbu ja arvvosmahttit olgunastimii
 • Áimmahuššat ja gárgedit olgunastinareálaid
 • Hálddašit stáhtalaččat váfistuvvon olgunastinguovlluid
 • Hálddašit doarjjaortnegiid olgunastima várás

Doarjagat olgunastimii

Fylkkagielda hálddaša máŋga doarjjaortnega, mat sáhttet veahkehit arvvosmahttit olgunastima ja buđaldemiid, ja heivehit ja sihkkarastit olgunastinguovlluid.  

Doarjjaortnegat olgunastima várás:

 • Doarjja olgunastinbuđaldeapmái
  Doarjja doaibmabijuide stáhtalaččat váfistuvvon olgunastinguovlluin
  Doarjja olgunastinguovlluid stáhtalaš váfisteapmái
 • Doarjja fysalaččat láhčit dilálašvuođaid olgunastimii lagasbirrasis
 • Doarjja fuođđodoaibmabidjuide

Olgunastinguovlluid váfisteapmi

Fylkkagielddas leat máŋga dahkamuša stáhtalaš váfisteami dáfus. Dáid gaskkas lea bagadallat ja gealbbu hukset, hálddašanplánaid dohkkehit ja váfistuvvon guovlluid gaskaáigásaččat earáhuhttojuvvon háldema ohcamušaid mearridit.

Lassin galgá fylkkagielda árvvoštallat ja cealkit oaivila Birasdirektoráhttii ohcamušaid hárrái, mat sihtet ođđa guovlluid stáhtalaččat váfistit.

Loga eambbo fylkkagieldda ovddasvástádusas stáhtalaččat váfistuvvon olgunastinguovlluin § 3 vuolde Láhkaásahusas fylkkagieldda dahkamušain olgunastinsuorggis dárogillii

Dárkilet dieđuid stáhtalaččat váfistuvvon olgunastinguovlluid hálddašeamis gávnnat Birasdirektoráhta neahttasiidduin.

Stáhtalaččat váfistuvvon olgunastinguovlluid geográfalaš oppalaš geahčaldaga dárogillii gávnnat Birasdirektoráhta kártabálvalusas Naturbase

Roahkas kártagearrolisttus «friluftsliv» («olgunastin») ja «statlig sikrede friluftslivsområde» («stáhtalaččat váfistuvvon olgunastinguovlu») kártagearus.

Eanet dieđut