Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk 2016-2027

Forord

Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk 2016-2027 skal bidra til at alle i Troms skal ha mulighet til å drive friluftsliv som en positiv aktivitet for helse og trivsel.

Vi er gode på friluftsliv i Troms, det ble bekreftet i Friluftslivets år 2015. Troms regjerte på landstoppen når det gjaldt å gjennomføre friluftslivsaktiviteter. Vi så ordførere som overnattet ute, og hadde fine samtaler rundt leirbålet. Fylkestinget tok utfordringen og kjempet i tauklatrejungel. Skolebarn rundt om i fylket var på friluftsskole i ferien. Alle kommuner ble tilsluttet et friluftsråd, samtidig som Ishavskysten ble årets friluftsråd nasjonalt. Frivillige organisasjoner står for en formidabel aktivitet, og ingen andre frivillige organisasjoner hadde tilsvarende medlemsøkning som Troms Turlag på hele 11, 5 prosent. Flere og flere turløyper merkes og skiltes i hele Troms. Turbøker for Harstad og for Senja og Midt-Troms kom ut. For å oppnå slik suksess er godt samarbeid helt nødvendig.

Så, hvorfor driver vi med friluftsliv? Jo, friluftslivsopplevelser er godt for kropp og sjel, og bidrar til bedre folkehelse, kunnskap om naturen og økt velferd. Aktivitet i naturen gir oss helsefordeler både fysisk og psykisk. Etter 4-5 minutter i skogen går puls og blodtrykk ned, og mengden stresshormoner minker. Man får avstand til krav og rutiner i hverdagslivet og oppmerksomheten vår rettes mot naturen.

Friluftsliv er for alle, og med naturen som premissgiver stiller vi likt. Fuglers sang og vindens sus er det samme for den som er liten eller stor, fattig eller rik. De viktigste motivene for å holde på med friluftsliv er å få frisk luft, få rørt på seg, få avkobling og bare være i naturen.

Det er viktig at alle får muligheten til å delta i friluftsaktiviteter, og at det tilrettelegges for personer med nedsatt funksjonsevne. Et mangfoldig friluftsliv er avhengig av et vidt spekter av arealer med god kvalitet. Kartleggingsarbeidet danner et viktig kunnskapsgrunnlag i arbeidet med å ta vare på og skille ut de gode friluftslivsarealene, for innbyggerne og for tilreisende.

Planen har også mål og strategier for en bærekraftig forvaltning av høstbart hjortevilt og innlandsfisk. Kommunene oppfordres til å følge disse forvaltningsmålene og det styringsverktøyet som anbefales i planen, slik at vi kan møte utfordringene med en voksende elgbestand på en helhetlig måte. Godt samarbeid må heller ikke undervurderes i naturforvaltningen, både mellom kommunene, mellom jaktrettshaverne og mellom kommunene og jaktrettshaverne. Elgen, ørreten og småviltet kan ikke eies av noen, men bare sammen kan de forvaltes på en helhetlig og bærekraftig måte.

En stor takk til alle som har bidratt med nyttige innspill i planprosessen.

God tur – i vår flotte Tromsnatur!

 

Med vennlig hilsen Willy Ørnebakk
fylkesråd for helse, kultur og næring

Innholdsfortegnelse

 1. 1 Formål, bakgrunn og rammer for planen
  1. 1.1 Regionale rammer og føringer
  2. 1.2 Planprosess
 2. 2 Del 1 Friluftsliv
  1. 2.1 Om friluftsliv
   1. 2.1.1 Utviklingsbilde
   2. 2.1.2 Allemannsretten - et felles gode
   3. 2.1.3 Organisering av friluftslivet
    1. 2.1.3.1 Forvaltere
    2. 2.1.3.2 Frivillige organisasjoner
    3. 2.1.3.3 Grunneiere
    4. 2.1.3.4 Andre aktører
   4. 2.1.4 Virkemidler
    1. 2.1.4.1 Samarbeid
    2. 2.1.4.2 Planlegging
    3. 2.1.4.3 Kunnskaps- og kompetanseutvikling
    4. 2.1.4.4 Økonomiske virkemidler
   5. 2.1.5 Strategier
  2. 2.2 Friluftsområder
   1. 2.2.1 Kartlegging og verdisetting av friluftsområder
   2. 2.2.2 Nærmiljøområder
   3. 2.2.3 Utfartsområder for dags- og langturer
   4. 2.2.4 Nasjonalparker, store verneområder og inngrepsfrie områder
   5. 2.2.5 Offentlige sikrede friluftsområder
   6. 2.2.6 Kyst- og strandsonen
   7. 2.2.7 Strategier
  3. 2.3 Fysisk tilrettelegging for friluftsliv
   1. 2.3.1 Naturvennlig tilrettelegging
   2. 2.3.2 Tilgjengelighet for alle
   3. 2.3.3 Turruter
   4. 2.3.4 Skilting og merking
   5. 2.3.5 Utfartsparkeringer og transport
   6. 2.3.6 Teknologisk tilrettelegging
   7. 2.3.7 Annen tilrettelegging
   8. 2.3.8 Skjøtsel, drift og vedlikehold
   9. 2.3.9 Strategier
  4. 2.4 Friluftsaktiviteter
   1. 2.4.1 Aktivitetsnivå
   2. 2.4.2 Et mangfold aktiviteter
   3. 2.4.3 Barn, ungdom og friluftsliv
   4. 2.4.4 Strategier
  5. 2.5 Friluftsopplevelser i Troms
   1. 2.5.1 Naturopplevelser
    1. 2.5.1.1 Ekstreme opplevelser
    2. 2.5.1.2 Fuglekikking, hvalsafari og fiske
    3. 2.5.1.3 Vandringer, sykling og padling
   2. 2.5.2 Kulturarv i friluft
    1. 2.5.2.1 Kulturlandskap
    2. 2.5.2.2 Krigsminnelandsskap i Troms
    3. 2.5.2.3 Kulturminnegodbiter i Troms
   3. 2.5.3 Strategier
 3. 3 Del 2 Forvaltning av høstbart vilt- og innlandsfisk
  1. 3.1 Hjortevilt og småvilt
   1. 3.1.1 Elgforvaltning
    1. 3.1.1.1 Lovverket
    2. 3.1.1.2 Forvaltere
    3. 3.1.1.3 Kunnskapsbasert forvaltning
   2. 3.1.2 Elgbestanden i Troms
    1. 3.1.2.1 Tetthetsavhengige effekter
    2. 3.1.2.2 Trekkelg
    3. 3.1.2.3 Rekrutteringsrater og slaktevekter
    4. 3.1.2.4 Elgpåkjørsler
    5. 3.1.2.5 Beiting på rundballer
    6. 3.1.2.6 Verdiskaping og næringsutvikling
   3. 3.1.3 Forvaltningsmål og styringsverktøy for elg
    1. 3.1.3.1 Midt-Troms
    2. 3.1.3.2 Kyst- og Nord-Troms
   4. 3.1.4 Småvilt
    1. 3.1.4.1 Lovverket og forvaltere
    2. 3.1.4.2 Status
    3. 3.1.4.3 Utfordringer og muligheter
   5. 3.1.5 Strategier
  2. 3.2 Innlandsfisk
   1. 3.2.1 Innlandsfiskeforvaltning
    1. 3.2.1.1 Lovverket
    2. 3.2.1.2 Forvaltere
   2. 3.2.2 Status
    1. 3.2.2.1 Innlandsfisk
    2. 3.2.2.2 Fiske etter innlandsfisk
    3. 3.2.2.3 Utfordringer og muligheter
   3. 3.2.3 Strategier