Eksámen veahkkereaiddut

Geahča guđe veahkkereaidun sáhtát geavahit čálalaš, njálmmálaš ja njálmmálašpraktihkalaš ja praktihkalaš eksámenis. Lea du alddát ovddasvástádus váldit mielde reidduid maid dárbbašat eksámenbeaivvi.

Vállje eksámenhámi

Čálalaš eksámen

Guovddáš addon eksámeniidda, sáhtát ohcat ovddeš addon eksámenbargobihtáid Oahppodirektoráhta neahttasiidduin, siidu 2 boahtá bargobihttáteavsttas ovdán guđe veahkkereaidduid leat lohpi geavahit dihto fágaide.

Geahčas ovddeš guovddáš addon čálalaš eksámenbihtáid Oahppodirektoráhta neahttasiidduin.

Vigo IKS neahttasiidduin gávnnat oppalašgeahčastaga veahkkereaidduide maid lea lohpi geavahit báikkálaš addon čálalaš eksámeniin. Fertet diŋgot beassansáni ja čálihit sisa Vigo IKS neahttasiidduide vai beassat viežžat bargobihtáid.

Geahčas ovddeš báikkálaš addon čálalaš eksámenbihtáid

Iežat dihtor

Čálalaš eksámen fágain Js1 ja Js2 gáibiduvvo ođđa oahppoplána mielde geavahit dihtora. Dihtor haga ii leat vejolaš čađahit eksámena. Eŋgelas ja amasgielas fertet maiddái váldit mielde belljosiid. Dáid ferte goallostit kábeliin.

Loga eanet ođđa oahppoplánaid čálalaš eksámeniid birra Oahppodirektoráhta neahttasiidduin.

Privatisttat geat čađahit eksámena ovddeš oahppoplána mielde (ML06) sáhttet maiddái geavahit dihtora čálalaš eksámenin.

Loga eanet ovddeš ja ođđa oahppoplánaid birra Oahppodirektoráhta neahttasiidduin.

Don fertet ieš váldit mielde mátkedihtora dahje Mac:a oktan luođárin ja belljosiiguin. Eksámenskuvllain eai leat reaiddut luoikat dutnje.

Belljosat

Belljosiid lea dušše lohpi geavahit jus lea namuhuvvon bargobihtás (dahje ráhkkananoasis), dahje jus lea dáhkkon mearrádus sierra heiveheapmi mii gáibida geavahit belljosiid eksámena čađaheamis. Dáid ferte goallostit kábeliin.

Ođđa dahje ovddeš oahppoplána

Oahppodirektoráhta neahttasiiddu eksámenplánain lea vejolaš oaidnit lea go fágas ođđa vai ovddeš oahppoplána. Excel-árkkas F kolonnas čuožžu juogo “PGSA” (mearkkaša ovddeš oahppoplána) dahje “Nytt gjennomføringssystem” (mearkkaša ođđa oahppoplána) ja dus FERTE leat mielde iežas dihtor eksámenii).

Liŋka eksámenplánii

Spiehkastagat

Eksámenat mat čađahuvvojit ML06 mielde sáddejuvvojit skuvllaide báberhámis buot fágakodaide main sis leat dieđihuvvon kandidáhtat, spiehkastagat leat

  • Psykologiija 2
  • Media- ja diehtojuohkinmáhttu  2

Mearkkaša ahte kandidáhtat dáin guokte fágain fertejit váldit mielde iežaset dihtora eksámenii.

Gáibádusat dihtorii

Loga teknihkalaš gáibádusaid dihtorii Oahppodirektoráhta neahttasiidduin.

Boađe buori áiggis vai eksámenáigi ii geavahuvvo čoavdit goallostanváttisvuođaid. Goallosteapmi nationála dohkkehuvvon neahttaresurssaide galgá dahkot eksámenbáikki áibmofierpmádaga bokte.

Ii leat lohpi goallostit eará neahtta bokte. Jus dus leš mobiila govdafierpmádat (ovdamearkka dihte dáhtajumeš) iežat mašiinnas, berret váldit dan eret ovdal eksámena. Aktiveret mobiila govdafierpmádaga lea verrošeapmi, vaikko dat dáhpáhuvvá eahpedáhtolaččat/automáhtalaččat.

Matematihka eksámen lea guovttesuorat

Matematihkka eksámen maŋŋel ođđa oahppoplána mielde boahtá leat guovttesuorat 2023:i. Oassi okta čállo gieđain ja lea veahkkereaidduid hága.

Oassi 2 sisa addin

Oassi 2 vástádus sáhttá addit sisa digitálalaččat nu ahte juohke áidna kandidáhta bidjá dan PGSA.i dahje eksámenvákta bidjá dan du ovddas. Go attát sisa oasi 2 digitálalaččat, fertet dan addit sisa fiilan. Matematihkas sáhtát dan dahkat go bijat šearbmagova rehketárkkas dahje Geogebra (ovdamearkka dihte) muhtin teakstagieđahallandokumentii. Dalle lea dus maiddái dárkkistus siiddunummereremis.

Loga eanet guovttesuorat matematihka eksámena birra Oahppodirektoráhta neahttasiidduin.

Digitála reaiddut matematihkas

Mii ávžžuhat ahte du finat Matematihkkaguovddáža neahttasiidduin (Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen) ja logat digitála gálggaid birra ja mo bargat digitála reaidduiguin.

Loga matematihka digitála gálggaid birra Matematihkkaguovddáža neahttasiidduin

Oahppodirektoráhta ráhkadan eaŋkalis bagadusa mo geavahit digitála reaidduid (rehketárka, CAS ja gráfatevdnen) go čađahat eksámena. Viečča bagadusa dás (darogilli). (PDF, 505 kB) 

Sisaloggensiidu

Kandidáhtat galget geavahit sierra sisaloggensiiddu eksámenbeaivvi. Kandidáhtanummir ja beassansáni addá eksámenvákta dutnje.

Mana sisaloggensiidui

Neahttaráhkaduvvon eksámen veahkkereaiddut

Giđđa 2017 rájes leat skuvlaeaiggádat geatnegahtton láhčit dili neahttaráhkaduvvon veahkkereaiddut čađaheamen guovddáš addon eksámeniid. Skuvlaeaiggát galgá maiddái sihkkarastit ahte buot oahppit ja privatisttat besset daid seamma neahttaráhkaduvvon veahkkereaidduide.

Loga eanet neahttaráhkaduvvon veahkkereaidduid guovddáš addon eksámeniidda Oahppodirektoráhta neahttasiidduin.

Romssa ja Finnmárkku fylkkagieldda ohppiin ja privatisttain galget neahttaresurssat leat olámuttos čálalaš eksámeniin nu go boahtá ovdán Vigo IKS oppalašgeahčastagas.

Loga eanet neahttaresurssaid birra mat leat olámuttos báikkálaš addon čálalaš eksámeniin.

Lobihis reaiddut

Ovdal eksámena álggahuvvo, soitet du sihtat vuolláičállit rehálašvuođajulggaštusa mas don mieđihat du dihtora sisdoalu dárkkistit. Gulahallan ja interneahtta geavaheapmi ii leat lohpi. Dát guoská maiddái mobiilatelefovdna ja jierbmediibmu jna. maid ferte addit sisa ovdal go eksámen álggahuvvo. Neahttaresursat mat leat namuhuvvon min listtus mii lea min neahttasiidduin, lea lohpi geavahit.

Ii leat lohpi geavahit jorgalanprográmmaid giellafágain.

Geavahit iežas mašiinna ii leat veahkkereaidu, earet guovttesuorat eksámenis ovdamearka dihte matematihkka, mas ii leat lohpi geavahit dihtora oasi 1:s.

Dokumeantamála

Lea ovdamunni jus geavahat min dokumeantamála go čálát eksámenvástádusa. Dárkkis ovddalgihtii ahte du mašiidna doarju divodit ODT-fiillaid (Open Document Text).

Viečča min dokumeantamála (darogilli) (ODT, 7 kB)

Njálmmálaš ja njálmmálašpraktihkalaš eksámen

Lobálaš veahkkereaiddut

Ráhkadanáigodagas lea lohpi geavahit buot veahkkereaidduid. Dát fátmmasta maiddái gulahallama. Fuomáš ahte skuvllat eai fála interneahtta goallosteami. Lea kandidáhta iežas ovdasvástádus. Dus lea vejolaš geavahit iežat dihtora, MACa, dihtordulbosa dahje telefovnna mas lea rábas interneahtta. Iežat čállosiid fertet ovddalgihtii čállán gieđain ja dáid sáhtát váldit mielde eksámenii. Eksámenis sáhtát dušše geavahit dihtora go lea oahppoplánamihttu.

Doppe gos eambbosat ráhkkanit eksámenii seamma lanjas, ale fal muosehuhtte earáid. Dušše eksámenkandidáhtat ja –vávttat besset ráhkkananlatnjii.

Gávnnat mearrádusaid dán birra eksámen njuolggadusain

Praktihkalaš eksámen

Lobálaš veahkkereaiddut

Ráhkadanáigodagas lea lohpi geavahit buot veahkkereaidduid. Dát fátmmasta maiddái gulahallama. Fuomáš ahte skuvllat eai fála interneahtta goallosteami. Lea kandidáhta iežas ovdasvástádus. Dus lea vejolaš geavahit iežat dihtora, MACa, dihtordulbosa dahje telefovnna mas lea rábas interneahtta. Iežat čállosiid fertet ovddalgihtii čállán gieđain ja dáid sáhtát váldit mielde eksámenii. Eksámenis sáhtát dušše geavahit dihtora go lea oahppoplánamihttu.

Doppe gos eambbosat ráhkkanit eksámenii seamma lanjas, ale fal muosehuhtte earáid. Dušše eksámenkandidáhtat ja –vávttat besset ráhkkananlatnjii.

Gávnnat mearrádusaid dán birra eksámen njuolggadusain.

Golbma njuolggadusčállosa veahkkereaiddu geavaheami birra

Oahppodirektoráhtta neahttasiidduin lea čilgehus veahkkereaidduid geavaheami birra guovddáš addon čálalaš eksámeniin, ja VigoIKS neahttasiidduin lea dieđut veahkkeneavvureaidduid geavaheami birra báikkálaš addon čálalaš eksámeniin. Lasáhus sisttisdoallá fylkkagieldda báikkálaš eksámen njuolggadusat kapihtal 5 mearrádusat geavahit veahkkereaidduid.