Fága ja fágakodat

Privatistaeksámena fágakoda ja –nama gávnnat Privatistportalen:s.

Dieđit iežat rivttes fágakodain

Buot fágain/eksámeniin lea sierra fágakoda. Dus lea alddes ovddasvástádus dieđihan rivttes fágii Privatistportalen:s. Ozat fága juogo geavahit fáganama dahje fágakoda.

Oza fága dahje fágakoda Privatistportalen:s.

Gávnnat rivttes fágakoda

Gávnnat dieđuid fága ja fágakoda birra Oahpahusdirektoráhta neahttasiidduin.

Jus eahpidat guđe fágakoda galggat geavahit, válde oktavuođa du ovddeš skuvllain. Jus it leat leamašan oahppi Romssa ja Finnmárkku fylkkagielddas ovdal, válde oktavuođa skuvllain gos áiggut čađahit eksámena.

Romssa ja Finnmárkku fylkkagielddas eai buot fágat fállo. Fertet váldit oktavuođa skuvllain jus it gávnna fága go leat dieđiheamen eksámenii ja gullat sáhttet go sii veahkehit du.

Eahpesihkar guđe fága don dárbbašat?

Don sáhtát diŋgot áiggi karriearabagadalli lusa jus leat boarrásat go 25 jagi. Dalle oaččut veahkki guđe fágain fertet čađahit eksámena vai beasat ohcat iešguđet ohppui dahje veahkki ođđa oahppanvejolašvuođaide.

Samordna opptak:s gávnnat sisabeassangáibádusaid iešguđet ohppuide.

Áiggut go fága dahje sváinnasreive?

Fágat olggosmanni oahppoplánain ja ođđa oahppoplánain

Mii leat dál gaskadilis gaskal guokte oahppoplána, ML06 ja ML20:

  • ML06 leat oahppoplánat 2006-2016, mii vehážii mielde loahpahuvvo.
  • ML20 leat oahppoplánat 2020 rájes, maid geavahišgoahtit

Danne lea ge hui olu fágakodat main gaskal vállje 2020-2023 áigodagas. Ovddeš ja ođđa oahppoplánat seamma fágain lea iešguđet lágan fágakoda. Bearráigeahča fal ahte dieđihat ieža eksámenii rivttes fágakodain mii gullá rivttes oahppoplánii.

Mii ávžžuhat sii guhte eai leat čađahan oahppu ođđa oahppoplána (ML20) mielde, dieđihit privatistaeksámenii ovddeš oahppoplána (ML06) mielde doppe gos lea vejolaš.

Oahppodirektoráhtta lea almmuhan tabealla mii čájeha guđe fágat lea ođđa ja guđe fágaid dát buhttejit. Geahča tabealla.

Loga teakstaoasi eksámena ja geahččalemiid molsunortnega birra udir.no neahttasiidduin.

Eksámenortnet

Eksámenortnegiin oaivvilduvvo lea go eksámen čálalaččat, njálmmálašpraktihkalaš, njálmmálaš dahje praktihkalaš. Eksámen sáhttá maiddái leat kombinašuvnna dáin.

Ollu fágain ferte čađahit máŋga eksámena ovdal go fága lea ceavzán. Eksámenskuvla ii oainne leat go dieđihan iežat buot dárbbašlaš eksámeniidda. Lea du iežat ovddasvástádus bearráigeahččat dieđihat go riekta.

Amasgiella

Jus áiggut buoridit árvosáni mii dus lea oktasašfága amasgiellas (fágakoda álgá “FSP”:n), fertet privatistan dieđihit sihke njálmmálaš ja čálalaš eksámenii. Dát guoská maiddái lohkanráhkkanahtti oahppoprográmmii oktasašfágii eŋgelas (ENG1007) ja fidnofágalaš oahppoprográmmii (ENG1003/ENG1009).

Jus áiggut buoridit amasgiella prográmmafágain (fágakoda álgá “PSP”:n), sáhtát čađahit njálmmálaš ja čálalaš eksámena beroškeahttá nubbi nuppis.

Jus prográmmafága lea ođđa (nappo ii ceavzán), fertet ceavzit sihke njálmmálaš ja čálalaš eksámena vai fága dohkkehuvvo. Dasto sáhtát buoridit beroškeahttá nubbi nuppis.

Muhtin amasgielain lea dušše vejolaš čađahit njálmmálaš eksámena čakčalohkanbajis.

Fágat mat gáibidit eanet eksámeniid

Muhtin fágain fertet čađahit sihke čálalaš ja/dahje njálmmálaš dahje njálmmálašpraktihkalaš eksámena ovdal go fága dohkkehuvvo. Dát boahtá ovdán fága eksámenortnegis. Fidnofágain main leat fágaidrasttideaddji praktihkalaš eksámen, fertet maiddái čađahit gullevaš prográmmafága.

Muhtin fágain lea eksámenortnet privatisttaide earálágan go dat mii gusto ohppiide.

Fuomáš ahte čálalaš ja njálmmálaš dahje njálmmálašpraktihkalaš eksámen seamma fágas lea iešguđet fágakoda ja don fertet máksit juohke eksámena. Fágat mat gáibidit eanet eksámeniid, it dárbbaš čađahit čálalaš ja njálmmálaš dahje njálmmálašpraktihkalaš eksámena seamma eksámenáigodagas.

Eksámenskuvllas ii leat doaibmannákca dárkkistit leat go dieđihan buot dárbbašlaš eksámeniidda. Lea du iežat ovddasvástádus bearráigeahččat dan.

Ovdamearkka dihte

Dárogiel fágas ferte čađahit eksámena dárogiella váldogiella čálalaš, oalgegiella čálalaš ja dárogiel njálmmálaš ja nákcet árvosáni 2 dahje buoret vai fága ceavzzát. Jus leat luvvejuvvon árvvoštallamis čálalaš oalgefágas, de oaččut árvosáni “Luvvejuvvon” mii lea dat seamma go nákcen.

Servvodatfágas/servvodatmáhttu ferte nákcet njálmmálaš eksámena ovdal go fága lea ceavzán, oktasašfága eŋgelasgielas ferte čađahit ja ceavzit sihke čálalaš ja njálmmálaš eksámena. Maŋemuš ášši lea ovdamearka das ahte eksámenortnet ohppiide lea earálágan eksámenortnet go privatisttaide.

Kemiija, fysihkka, biologiija, geofága ja teknologiija ja dutkanoahppu

Kemiija 2, Fysihkka 2, Biologiija 2, Geofága 2 ja Teknologiija ja dutkanoahppu 2, ferte dus leat sihke čálalaš ja njálmmálaš praktihkalaš eksámen vai fága dohkkehuvvo.

Privatistan fertet čađahit sihke čálalaš ja njálmmálašpraktihkalaš eksámena jus áiggut buoridit oppalašárvosáni ja vejolaš eksámenárvosáni maid ožžot oahppin.

Maŋŋel go leat čađahan sihke čálalaš ja njálmmálašpraktihkalaš eksámena privatistan, sáhtát buoridit beroškeahttá nubbi nuppis.

Leat go leamašan privatista fágas ovdal?

Buot dáid fágain lea dus vejolašvuohta buoridit árvosáni beroškeahttá nubbi nuppis jus dus lea ovddežis juo guktot/buot geahččalanhámi.

Oahppanplánat ja oahpahusmearri

Oahppoplánaide eai leat čatnon lohkanmearrelisttut. Lea juohke fága oahppaplána gelbbolašvuođamihtut mat mearridit maid sáhttet jearrat eksámenis.

Privatisttain lea ovddasvástádus válljet oahppoávdnasiid. Eksámenkantuvrras ii leat gelbbolašvuohta ávžžuhit girjjiid dahje eará. Gávdnojit muhtin nuvttá oahppoávdnasat Nationála digitála oahppanarenain, NDLA.

Gallet NDLA (darogilli)