Fylkkadiggi 2023-2027

Romssa fylkkadiggi lea fylkkasuohkana bajimus politihkalaš orgána ja das leat 37 áirasa olles regiovnnas.

Gruppebilde av 37 mennesker i en møtesal. Foto.  - Deaddil ja stuora govva ihtáRomssa fylkkadiggi 2023-2027. Lars Åke Andersen/Troms fylkeskommune

Fylkkadikkis lea bajimus bearráigeahčču fylkkasuohkana doaimmain, ja mearrida buot áššiin jus eará ii čuvoš lága dahje váldesirdinmearrádusa.

Fylkkadikki jođiha fylkkasátnejođiheaddji.

Fylkkadikki miellahtut

Fylkkadikkis leat 37 njuolggo válljejuvvon áirasa, geat válljejuvvojit juohke njealját jagi.

Áššit ja čoahkkimat

Geahča čoahkkinplána oktan áššiiguin ja mearrádusaiguin

2024 jahkái lea čuovvovaš čoahkkinplána mearriduvvon:

Vahkku 11: cuoŋománu 11.-15.b.

Vahkku 23: geassemánu 3.-7. b.  

Vahkku 42: golggotmánu 14.-18. b.  

Vahkku 50: juovlamánu 9.-13. b. 

Čálalaš gažaldagat

Fylkkadikki ovttaskas áirasat sáhttet earret fylkkadiggečoahkkimiid divvut čálalaš gažaldagaid fylkkaráđđái ja fylkkasátnejođiheaddjái.

Geahča gažaldagaid ja vástádusaid dás