Endringer av drosjeregelverket fra 1. januar 2023

Regjeringen har vedtatt nye krav for drosjenæringen som trer i kraft 1. januar 2023. Endringene er som følger.

Nye regler for drosjenæringen fra 1.1.23

  • Krav om garanti fra bank eller forsikringsselskap for løyvehaver,
  • Krav om at alle drosjer skal ha taklykt.
  • Krav om at løyvehaver må bruke kjøretøy som er registrert som drosje i Kjøretøyregisteret i sin løyvepliktige virksomhet.
  • Krav om at løyvehaver, før oppstart av drosjevirksomhet, skal dokumentere for løyvemyndigheten at kjøretøy som benyttes som drosje er registrert som drosje i kjøretøyregisteret og at taksameter som tilfredsstiller kravene i forskrift 1. oktober 2009 nr.1226 om krav til taksametre er installert i kjøretøyet.
  • Løyvemyndigheten får hjemmel i yrkestransportforskriften til å gi dispensasjon fra kravet om loggføring av drosjeturer.
  • Økning av gebyr for utstedelse av drosjeløyve fra 3 400 kroner til 3 700 kroner.
  • Hjemmel for at løyvemyndigheten i særskilte tilfeller kan gi unntak fra den øvre grensen for miljøskadelig utslipp for drosje.

Det er også en intensjon om å innføre krav om fagkompetanse for løyvehavere men dette krever en lovendring, noe regjeringen tar sikte på å sende til Stortinget så snart som mulig.

Les mer om de nye reglene her

Regelendringer siden 2020

Krav om løyve

Det vil fremdeles være krav om drosjeløyve for alle som vil drive persontransport mot vederlag utenfor rute med motorvogn registrert for inntil ni personer. Dette gjelder også de som tilbyr drosjetjenester via digitale plattformer.

Fylkeskommunen er løyvemyndighet for drosjeløyver.

Antallsregulering og behovsprøving av løyver bortfaller. Løyver vil derfor ikke bli utlyst. Fylkeskommunen vil fortløpende behandle søknader om løyve. De som oppfyller vilkårene til løyve etter regelverket vil få det.

 Hver løyvehaver kan søke om flere løyver. Gebyret vil fremdeles være 3400 kroner.

I tidligere ordning varte løyvet til fylte 75 år. Nå må løyvet fornyes hvert tiende år. De som har drosjeløyve når de nye reglene trer i kraft må fornye løyvet sitt innen 1. november 2030.

Kravet til bankgaranti blir borte fra 1. juli 2020 for ordinære drosjeløyver og selskapsvognløyver

Det stilles ikke lenger krav til garanti for drosjeløyve etter 1. juli 2020. Vær oppmerksom på at dette ikke gjelder såkalt utvidede drosjeløyver «maxi-taxi», og løyver for transport av funksjonshemmede registrert over 8 personer + fører. Disse løyvene skal det fortsatt stilles økonomisk garanti for.

Garantien kan ikke sies opp før 1. juli, og krav som oppstod før 1. juli kan fortsatt meldes inn i inntil et halvt år etter oppsigelsen. Det er løyvehaverne eller banken som sier opp garantien, ikke fylkeskommunen.

Løyvehavere som vil være tilknyttet sentral eller kjøre på andre kontrakter, må undersøke om de man kjører for stiller krav om bankgaranti.

Driveplikten bortfaller

Det vil ikke lenger stilles krav om å holde løyvet i drift til visse tider eller på visse steder. Løyvehaverne kan selv velge når de vil drive løyvet. Eventuelle krav om drift kan følge av kontrakter løyvehaver selv inngår, for eksempel med drosjesentraler eller kjøpere av drosjetjenester.

Plikt til å være tilknyttet drosjesentral bortfaller

Løyvemyndigheten kan ikke lenger pålegge noen å være tilknyttet drosjesentral, eller kreve endringer i sentralens reglement eller kjørelister. Tilknytning til drosjesentral skjer på grunnlag av avtale mellom løyvehaver og sentral.

Hvilket område kan drosjen betjene

Hele Norge blir ett helhetlig løyvedistrikt. I utgangspunktet kan drosjene kjøre hvor de vil i hele landet og løyvemyndigheten vil som hovedregel ikke pålegge stasjoneringssted.

Unntak: Enerettsområder.

Fylkeskommunen kan tildele eneretter i enkelte kommuner eller områder. Enerettene gir eksklusiv rett til å betjene den delen av markedet som ikke omfattes av kontraktskjøring. Når det er innført enerett et sted kan ikke andre enn den som har eneretten utføre drosjetransport i form av praiing, oppstilling på holdeplass, eller bestilling av enkeltturer i det området eneretten gjelder for.

Eneretter gjelder ikke kontraktmarkedet, som for eksempel skoleskyss eller pasienttransport.

Fylkeskommunen bestemmer hvilke områder som skal være enerettsområder i forskrift. Enerettene lyses ut på anbud. Hvor det er innført eneretter og hvem som har enerettene blir annonsert.

Det er løyvehavers ansvar å undersøke om det er tildelt eneretter i det området drosjen betjener.

Miljøkrav

Løyvemyndigheten kan fastsette forskrift om øvre grense for miljøskadelig utslipp for drosjekjøring. Den øvre grensen kan variere fra kommune til kommune.

Maksimalprisforskriften

Maksimalprisforskriften vil gjelde i alle kommuner i Troms og Finnmark. Det vil være maksimalprisregulering i alle kommuner hvor det er tillatt å opprette enerettsområde.

Kontakt Konkurransetilsynet for mer informasjon om maksimalprisforskriften og når endringene trer i kraft. Se endringene på hjemmesiden til konkurransetilsynet, her.

Krav til kjøretøy

Det vil fortsatt være krav om at bilen er registrert i motorvognregisteret som drosje. Drosjer må til EU- kontroll (periodisk kjøretøykontroll) hvert år.

Det er fortsatt krav om taksameter, og alle turer må logges

Kravet til taksameter er som før. Kontakt Justervesenet for mer informasjon om krav til taksameter. Se også forskrift om krav til taksametre på Lovdata.no.

I tillegg innføres det krav om loggføring av den geografiske posisjonen til drosjen, som markerer start- og sluttpunkt for hver tur. Opplysningene skal lagres i 60 dager.

Krav til merking av drosjen

Alle drosjer skal som et minimum være merket med fylkesbokstav og løyvenummer på sidedørene. Merkingen skal være minst 10 cm høy, og i en farge som står i kontrast til fargen på bilen. Det vil være frivillig å ha taklampe. Eventuell taklampe skal merkes «TAXI», i tillegg til løyvenummer. Det er kun drosjer med taklampe som vil ha adgang til å benytte kollektivfelt.

I forbindelse med lovendringen vil det bli tatt i bruk nye fylkesbokstaver for å angi hvor drosjeløyvet er utstedt, for Troms og Finnmark blir dette bokstavene TF. Dersom eksisterende løyvehavere ønsker å bytte til fylkesbokstav TF, må de søke om nytt løyve.

De som har gyldig drosjeløyve pr 31.10.20 vil beholde fylkesbokstav (X og Y), og løyvenummer som er i bruk i dag. Det vil derfor ikke være nødvendig for disse å bytte taklampe eller løyvedokument.

Hvem kan kjøre drosjen?

Det er fortsatt krav om kjøreseddel, og sjåføren må ta sjåføreksamen

Et nytt krav for å få kjøreseddel er at sjåføren må bevise faglig kompetanse, slik som løyvehaverne måtte før. Sjåføren må også ha hatt førerkort uten avbrudd i minst to år. Kravet om kjentmannsprøve forsvinner, slik at kjøreseddelen er gyldig i hele landet.

Kravet om bestått drosjesjåføreksamen gjelder kun for nye søkere.

Hvis du fikk kjøreseddel før 1. november 2020, trenger du ikke å ha bestått drosjesjåføreksamen for å fornye kjøreseddelen. Forutsetningen er at du fornyer kjøreseddelen innen ett år etter at den gamle kjøreseddelen utløp.

Hvis du ikke fornyer kjøreseddelen innen ett år etter utløpet av den gamle kjøreseddelen, må du legge dokumentasjon på bestått teoriprøve og oppkjøring for drosjesjåfører (kompetansebevis) ved søknaden om ny kjøreseddel.

Hvis du har gyldig yrkessjåførkompetanse for persontransport, trenger du ikke ta drosjesjåføreksamen.

Se Vegvesenets nettside for drosjesjåførkompetanse, for mer informasjon.

Andre typer løyver

Reserveløyver blir til hovedløyver

Fra 1. november 2020 er det ikke lenger noen forskjell på hovedløyver og reserveløyver, siden det ikke er noen plikt til å holde løyvet i drift. Alle reserveløyver blir da drosjeløyver på lik linje med hovedløyver.

Overgangsordning for selskapsvognløyver og handikapløyver med liten bil Selskapsvognløyver og løyver for transport for funksjonshemmede tilknyttet bil med inntil ni sitteplasser (inkludert fører) gjelder til 1. november 2022. Etter det må de ha drosjeløyve for å fortsette virksomheten.

Overgangsordning for maxitaxi og handikapløyver med stor bil

Drosjeløyver tilknyttet bil med 10–17 sitteplasser (inkludert fører) og løyver for transport for funksjonshemmede tilknyttet bil med 10–17 sitteplasser (inkludert fører) gjelder til 1. november 2025. Etter det må de ha turvognløyve for å fortsette virksomheten.

Bortbestyring, oppsigelse og tilbakekall

Bestyrerordningen opphører

Fordi det ikke lenger er krav om å holde drosjeløyvet i kontinuerlig drift, er det heller ikke behov for en bestyrerordning. Det vil ikke være mulig å bortbestyre løyver etter 1. november 2020, og løyvehaverne må i stedet ta stilling til om de vil si opp løyvet, skaffe sjåfør eller la løyvet være ute av drift i en periode.

Oppsigelse drosjeløyve må fortsatt sendes til fylkeskommunen

Den som vil si opp drosjeløyvet sitt må fortsatt gi beskjed til løyvemyndigheten og levere tilbake løyvedokumentet. Det er ikke lenger nødvendig å melde fra til fylkeskommunen tre måneder i forveien. Imidlertid kan det følge andre krav til oppsigelstid etter de avtalene løyvehaver selv har inngått med f.eks. drosjesentral eller kjøper av drosjetjenester.

Fylkeskommunen kan fortsatt tilbakekalle løyver

Løyvemyndigheten kan fortsatt kalle tilbake løyvet når løyvehaveren ikke fyller krav og vilkår til å ha løyve, eller ikke retter seg etter forskrifter og vilkår for å drive løyvet.

Ved dødsfall eller konkurs kan løyvemyndigheten kalle tilbake løyvet uten varsel. Dersom etterlatte vil fortsette virksomheten kan løyvet kalles tilbake etter seks måneder, ikke tre år som tidligere.