Høring: Systemrettede og forebyggende tiltak i de videregående skolene

Nå ber vi om innspill til hvordan kan man sikre en styrket skolehelsetjeneste i de offentlige videregående skolene i Troms. Høringsfrist er 20. september.

Innspillene skal danne grunnlag for politiske vurderinger av hvilke ressurser som vil være mest hensiktsmessige for å møte elevers særskilte helsemessige utfordringer i Troms.

På det aktuelle saksområdet er kommunene sentrale aktører, og samarbeidet og samspillet mellom kommuner og Troms fylkeskommune inngår derfor også som grunnlag for vurderinger og konklusjoner. 

Hva ønsker vi svar på?

Følgende spørsmål ønskes besvart av høringsinstansene:

1. Hvordan kan det kommunale skolehelsetjenestetilbudet i Troms best bidra til psykisk helse og livsmestring for unge som er i videregående opplæring?

  • Hvis rekruttering av flere helsesykepleiere inngår i høringssvaret – hvordan kan da dette skje til beste for hele det kommunale helse- og omsorgsansvaret for barn og unge i Troms?
  • Hvordan kan Troms fylkeskommune best bidra til at kommunene lykkes med dette?

2. Hvordan kan Troms fylkeskommune best bidra til psykisk helse og livsmestring for unge som er i videregående opplæring, avgrenset til det fylkeskommunale forvaltningsansvaret?

Send innspill

Innspill sendes på e-post til postmottak@tromsfylke.no, eller direkte til spesialrådgiver Odd Gaare - odd.gaare@tromsfylke.no