OT- tiltak

Oppfølgingstjenesten kan gi deg kompetansegivende tilbud som gjør det enklere for deg å få jobb eller komme tilbake til videregående opplæring. Flere av tiltakene iverksettes i samarbeid med Nav eller andre.

Opplæringspraksis

Dette gir ungdom mulighet til å kombinere praksisplass gjennom Nav med videregående opplæring. Opplæringen kan foregå både i skolen, og på arbeidsstedet.

Gjennom en samtale med OT vil dere i fellesskap finne fram til den beste løsningen for det. 

Her vil vi likevel skissere noen måter opplæringspraksis kan gjennomføres på.

Tilbudet forutsetter at Nav godkjenner praksisplass.

Ungdom som har strykfag

Skolen kan arrangere eksamenskurs eller annen intensivopplæring i enkeltfag. I tillegg kan ungdommen søke praksisplass gjennom NAV.

Ungdom som er skolelei

Yrkeserfaring kan gi ny motivasjon for utdanning og arbeid. Opplæringspraksis gir i tillegg en verdifull attest som kan brukes i forbindelse med jobbsøking og yrkesutdanning.

Opplæringen foregår i bedrift, og vil ta utgangspunkt i enten basisferdigheter eller læreplanmål.

Ungdom som ikke har fått tilbud om læreplass

Ungdommen kan søke om praksisplass innen den bransjen som han/hun ønsker å ta fag-/svennebrev. Ungdommen kan da få opplæring under praksisperioden.

Når ungdommen får lærekontrakt, kan deler av praksisperioden gå til fratrekk på læretida.

Kombinasjonstiltak for lærekandidat

Dersom ungdommen tar sikte på en mindre omfattende prøve enn fag-/svenneprøve, en kompetanseprøve, kan han/hun inngå opplæringskontrakt med en lærebedrift og bli lærekandidat.

Lærekandidatordningen er yrkesopplæring i bedrift 1–4 år. Det utarbeides en individuelt tilpasset læreplan som beskriver målsettingen for opplæringen.

De fleste som søker seg ut som lærekandidat, har hatt en individuell plan (IOP) for opplæringen sin i grunn- og videregående skole.

Målgruppen for kombinasjonstiltaket er ungdom som søker opplæringskontrakt (lærekandidat), men som ikke har lykkes med å få denne og står uten et tilbud.

Dersom ungdommen søker bistand fra Nav kan tiltak i regi av Nav, for eksempel arbeidspraksis, kombineres med opplæring i regi av fylkeskommunen.

Kombinasjonstiltaket gir bedriften større økonomiske uttelling og kan gjøre det enklere å skaffe læreplass.

Delkurselev

Status som delkurselev gir deg mulighet til å kombinere eksempelvis arbeid og enkeltfag på videregående. Du kan også få tilbud om opplæring utenom ordinære klasser.

Praksisbrev

Praksisbrev er en 2-årig yrkesopplæring hvor det meste av opplæringen skjer i bedrift. Kandidaten kan etter to år søke læreplass på linje med andre søkere fra Vg2.

Lærekandidat

Lærekandidat er yrkesopplæring i bedrift. Læreplanmålene blir tilpasset den enkelte.

Eksamenskurs

Eksamenskurs, dersom det er enkeltfag du vil ta eksamen i.