Fylkeseldrerådet

Fylkeseldrerådet er et samarbeids- og rådgivende organ for fylkeskommunen i alle saker som gjelder levekår for eldre. 

Fylkeskommunen skal sørge for en åpen og tilgjengelig medvirkning for eldrerådet i saker som angår dem. Fylkeseldrerådet har rett til å uttale seg i saker til fylkestinget, fylkesutvalget og øvrige saksbehandlende organer i fylkeskommunen. Eldrerådets uttalelser skal følge saksdokumentene til de fylkeskommunale organ som tar endelig avgjørelse i saken.

Fylkeseldrerådet velges av fylkestinget og medlemmene av eldrerådet regnes som folkevalgt. Funksjonstiden følger fylkestingsperioden.

Medlemmer

Fylkeseldrerådet har 5 medlemmer. To av medlemmene skal være faste representanter i fylkestinget. Tre medlemmer oppnevnes på bakgrunn av forslag fra organisasjoner som jobber med eldresaker på fylkesnivå. 

Flertallet av medlemmene skal være alderspensjonister.

Eldrerådet (ny)
Navn Rolle Personlig vara
Terje Olsen Leder Anne Dalheim
Johanne Sommersæter Nestleder Olav Anton Andersen
Kjærlaug Pedersen Medlem Hallgerd Sjøvoll
John Karlsen (FrP) Medlem Mona Woll (INP)
Mari Martinsen Siljebråten (Ap) Medlem Nils Einar Samuelsen (KrF)

Saker og møter

Se møteplan med saker og vedtak

Ansvarlig sekretær

Dorrit Lauritzen

Telefon: 77 78 80 41

E-post: dorrit.lauritzen@tromsfylke.no