Bosetting av flyktninger

Fylkeskommunen har ansvar for å vurdere og anbefale hvor mange flyktninger som bør bosettes i den enkelte kommune i Troms.

Våre anbefalinger baserer seg på dialog med kommunene. Kommunevise møter eller annen innhenting av informasjon forut for de årlige bosettingsmøtene med IMDi og KS danner grunnlaget her. Samtlige kommuner i Troms har bosatt flyktninger de siste to årene.

Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) har fortsatt ansvar for den endelige anmodningen av den enkelte flyktning til bosettingskommuner i hele landet. 

Bosettingskriterier

Fordelingen av flyktninger til kommuner skal skje etter et sett av kriterier fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AiD).

  • Bosetting av flyktninger skal være styrt og spredt. Det skal bosettes flyktninger i alle landsdeler og i kommuner av ulik størrelse.
  • Bosetting av flyktninger skal være treffsikker. Det skal tas hensyn til tjenestetilbudet, også for barn og unge, og muligheter for arbeid og utdanning i regionen.
  • Bosetting av flyktninger skal skje raskt. Det skal ses hen til kommunenes om kommunene bosetter flyktninger raskt etter at avtale om bosetting er inngått.
  • Det skal legges størst vekt på kommunenes kapasitet, samt tjenestetilbudet og arbeidsmarkedet i regionen.