Forebygging av negativ sosial kontroll

Vold, overgrep og negativ sosial kontroll i en nær relasjon rammer en stor del av befolkningen i Norge. Disse vokser opp uten frihet til selv å bestemme over sitt eget liv, sin egen kropp eller hvem de skal gifte seg med.

Fylkeskommunen har ansvar for å forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Dette gjør vi gjennom nettverksbygging, kompetansedeling og samarbeid med relevante myndigheter og andre aktører på regionalt og kommunalt nivå.  

Vår forebyggende arbeid inkluderer blant annet:

  • Samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) sine minoritetsrådgivere og fagteam
  • Deltakelse i nettverk med RVTS Nord (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) https://rvtsnord.no/
  • Oppfølging av arbeidet med frivillighet og samfunnsdeltakelse på regionalt nivå
  • Nettverksbygging for organisasjoner og kommuner
  • Å bidra med oppdatert informasjon om fagfeltet

Minoritetsrådgivere

IMDi har to minoritetsrådgivere stedlig i Troms; en ved Ishavsbyen videregående skole og en ved Voksenopplæringa i Tromsø. 

Minoritetsrådgiver kan bidra med:

  • Spisskompetanse på problemstillinger knyttet til negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og æresrelatert vold
  • Å følge opp elever og ansatte ved skolene hvor de er utplassert samt øvrige videregående skoler
  • Å styrke kompetansen til ansatte i lokale flyktningtjenester, NAV, voksenopplæringsinstitusjoner og andre hjelpetjenester om tematikken

Kontaktinformasjon til minoritetsrådgiverne

Kontakt minoritetsrådgiver ved Ishavsbyen videregående skole

Kontakt minoritetsrådgiver ved Voksenopplæringa i Tromsø