Barentssamarbeid

Barentssamarbeidet er et av kjerneområdene i det internasjonale arbeidet i Troms fylkeskommune. Innretningen på arbeidet og det geografiske nedslagsfeltet er imidlertid endret som en følge av Russlands krigføring i Ukraina. Engasjementet er nå i stor grad basert på samarbeid med de nordiske regionene vi har geografisk nærhet til: De nordlige delene av Sverige og Finland.

Samarbeidet i Barentsregionen foregår på både mellomstatlig og interregionalt nivå. Likevel har det regionale samarbeidet i Barentsregionen fått spesielt stor oppmerksomhet, også i de fora som ledes av nasjonale myndigheter.

Troms fylkeskommune skal være med på å sette dagsorden i nordområdene gjennom å skape kunnskap, aktivitet, økt verdiskaping og økt tilstedeværelse i nord.

Vårt regionale forhold til Russland må fortsatt baseres på tydelighet og forutsigbarhet, men i tråd med nasjonale føringer har ikke fylkeskommunen samarbeid med russiske barentsfylker.

Det regionale og lokale forholdet mellom folk, også på tvers av landegrenser, er blitt viktigere enn før, og dette skal fylkeskommunen bidra til å fremme og videreutvikle.

Derfor arbeider Troms fylkeskommune aktivt med å:

  • Videreføre det internasjonale samarbeidet, herunder folk-til-folk-samarbeidet i Barentsregionen.
  • Videreutvikle Det norske Barentssekretariatet som verktøy for barentssamarbeidet, i tett samarbeid med de to andre nordnorske eierfylkene.

Mer informasjon om barentssamarbeidet