Northern Sparsely Populated Areas (NSPA)

NSPA er et nettverk for nordlige spredtbygde områder, og et uformelt regionalpolitisk samarbeid mellom 14 regioner i Nord- og Øst-Finland, Nord- og Midt-Sverige og Nord-Norge.

Nettverkssamarbeidet foregår i all hovedsak mellom regionskontorene i Brussel og er politisk forankret i de enkelte regionene. 

Nettverket arbeider målrettet for å synliggjøre og etablere forståelse i EU for utviklingsmuligheter og utfordringer som er karakteristiske for Europas nordligste regioner med utgangspunkt i tilgjengelige naturressurser, geografiske beliggenhet og spredte bosetting.

NSPA-nettverket benyttes av de tre nordnorske fylkeskommunene som en kanal inn mot EU både i deres arbeid med å påvirke i EU-saker av relevans for Nord-Norge og for å holde seg oppdatert på utviklingen i EU. 

Nettverket har jevnlig kontakt med Europaparlamentet og Europakommisjonen, de arrangerer seminarer og konferanser i Brussel og har kommet med felles politiske uttalelser og innspill.

Nettverket arrangerer årlige åpne forum ute i regionene for å forankre arbeidet på hjemmebane og synliggjøre samarbeidsmulighetene i nord overfor både private og offentlige regionale aktører. 

Nord-Norge har en politisk og en administrativ representant i nettverkets styringsgruppe. Representasjonen går på omgang mellom de tre fylkeskommunene. Styringsgruppen møtes to ganger årlig.

Nord-Norges Europakontor følger opp NSPA-nettverkets arbeid i Brussel.

Les mer om NSPA her