Fylkeskommunens kunstsamling

Kunstsamlingen vår er plassert ute i de fylkeskommunale byggene i hele fylket. Den består av integrerte kunstverk og av enkeltstående kunstverk i Fylkeshuset i Tromsø, i videregående skoler og tannklinikker, og i andre bygg vi eier.

Vi eier en av landsdelens største kunstsamlinger. Den består av ca. 1300 kunstverk. 

Troms er et foregangsfylke med hensyn til innkjøp og forvaltning av kunst. Vi setter av midler til kunst i nybygg i tråd med den nasjonale kunstpolitikken om kunst i offentlige rom.

Formålet med ordningen er å styrke produksjon og formidling av kunst, og å gjøre kunsten tilgjengelig for folk i hverdagen.

Tilgjengelig for allmenheten

Siden 2004 har vi hatt en samarbeidsavtale med Nordnorsk kunstmuseum (NNKM) om kunstfaglig oppfølging av samlingen. NNKM forvalter kunstsamlingen ved å registrere verkene. I tillegg oppdaterer og drifter de databasen slik at vi til enhver tid har oversikt over hvor kunstverkene våre er.

Avtalen med NNKM forplikter fylkeskommunen til å gjøre kunsten vår tilgjengelig for allmennheten. Museet kan låne bilder fra vår samling til utstillinger i regi av nasjonale eller regionale kunstmuseer.

Kunstverk fra samlingen ble utlånt til blant annet Kunsthall Trondheim (noe beveger seg sakte i en annen retning, Tråante 2017), Samisk utstilling i KunstStallen (2019), og til Samisk senter for samtidskunst (grafikkutstillingen Coventus, 2019). 

Katalog over samlingen

Vi utga en katalog over kunstsamlingen vår i 2009. NNKM har registrert og fotografert alle verkene for oss etter museets faglige kriterier.

Katalogen fungerer som en veileder for brukerne av byggene våre. Den gir informasjon til profesjonelle utøvere innen kunstfeltet, og er en veiviser for innbyggerne våre og for publikum.

Utvikling av samlingen

Arbeidet med utvikling av samlingen skjer gjennom nyanskaffelser. Vi ser på samlingen som en helhet, ikke bare som innkjøp av enkelte verker.

Spesielt fokus har vi på billedkunst og kunsthåndverk av kunstnere med tilknytning til fylket og landsdelen.

Ved nyinnkjøp benytter vi NNKMs kunstfaglige kompetanse. Museets faglige stab fungerer som innkjøpskomité for vår kunstsamling. Kunstverk som skal inngå i samlingen må kvalitetssikres og gå gjennom denne faglige prosessen.