Utsmykking av fylkeskommunale bygg

Vi setter av midler til utsmykking av våre nybygg i tråd med den nasjonale kunstpolitikken om kunst i offentlige rom. Formålet med ordningen er å gjøre kunsten tilgjengelig, og å styrke produksjon og formidling av kunst i fylket.

I dag setter vi av omtrent 1% av byggebudsjettet til utsmykking. Vi oppnevner en utsmykkingskomité for hvert byggeprosjekt.

Utsmykkingskomitéer

Den enkelte utsmykkingskomité skal bestå av fire representanter, ifølge reglementet til statens fagorgan for kunst i offentlige rom, KORO.

De fire er:

  • en representant fra byggherren
  • en representant fra brukerne
  • en representant fra arkitekten
  • kunstnerisk konsulent

En representant fra vår avdeling for kunst- og kulturutvikling er sekretær for komitéen. 

Når byggesummen tilsier at det settes av en svært liten del til utsmykking, er det ikke økonomisk hensiktsmessig å sette ned en utsmykkingskomité. Vi benytter i stedet Nordnorsk kunstmuseums fagkompetanse til innkjøp i samarbeid med fylkesbyggesjef, arkitekt og representant fra brukerne.

Oppdrag for kunstnere

Utsmykkingsoppdrag er både meritterende og inntektsbringende for kunstnere. Konsulent- og kunstneroppdrag kan også stimulere til bli- og bolyst for kunstnerne i landsdelen. Ordningen bidrar dessuten til å demokratisere kunstopplevelsene ved å gjøre kunst tilgjengelig der folk ferdes.

Rådgiving og kompetanse

Nordnorsk kunstnersenter (NNKS) tilbyr rådgiving og kompetanse i forbindelse med kunstprosjekter i kommunale og fylkeskommunale bygg.

NNKS er landsdelens felles kunstnersenter og inngår i Den nordnorske kulturavtalen. NNKS har utarbeidet en Veileder for kunstprosjekter, for alle som jobber med kunst i offentlige rom.

Støtte fra KORO

Kommuner og fylkeskommuner kan søke KORO om prosjektstøtte fra  Lokalsamfunnsordningen (LOK). KORO støtter prosjekter med høye kunstfaglige ambisjoner som bygger kompetanse med nasjonal overføringsverdi. De tilbyr også rådgivning etter avtale.

KORO gir i tillegg støtte til formidlings- og kompetanseutviklingstiltak som bidrar til økt kunnskap om og interesse for kunst i offentlige rom.

Lenker