Privatarkiv i Troms

Privatarkiv er arkiver skapt av aktører i privat sektor. Dette kan være private bedrifter, foreninger og organisasjoner, institusjoner og personer.  

I motsetning til offentlige arkiver skapt av kommunale, fylkeskommunale og statlige virksomheter, er privatarkiv ikke omfattet av dagens arkivlov noe som medfører at mye viktig informasjon og kunnskap kan risikere å forsvinne.

Ved å bevare privatarkiv er dette med å på å gi en mer helhetlig samfunnsforståelse, der kilder fra enkeltmennesker og arkiver fra privat sektor også blir viktige i forskning og kunnskap om samfunnet.

Bevaring av privatarkiv i Troms fylke

Privatarkivstrategien fra nasjonalt hold har vært at et fylkeskoordinerende ledd skal ha det regionale ansvaret for privatarkiv. Et bidrag til å få det mer formalisert i Troms var da museene i fylket, i regi av Nord-Troms museum, fikk støtte fra Arkivverkets utviklingsmidler til å starte arbeidet med å kartlegge privatarkivene i regionen og å utarbeide en bestandsanalyse. 

I 2021 overtok Troms fylkesbibliotek planprosjektet. Med støtte fra Arkivverkets utviklingsmidler ble det igangsatt et samarbeid om å lage en bevaringsplan sammen med det nyetablerte privatarkivnettverket i regionen. 

Som del av bevaringsplanen ble det fremmet forslag om hvilke samfunnsområder og private arkivskaperer som burde prioriteres i innsamlingsarbeidet i Troms og på Svalbard. Planen belyste også utfordringer og strategiske fokusområder i arbeidet med privatarkiv. 

I desember 2023 ble «Bevarings- og utviklingsplan for privatarkiv i Troms og på Svalbard 2024-2030» ferdigstilt og i mars 2024 ble planen godkjent i Troms fylkesting.

Bevarings- og utviklingsplan for privatarkiv i Troms og på Svalbard 2024-2030

Vedlegg til Bevarings- og utviklingsplan for privatarkiv i Troms og på Svalbard 2024-2030

Samarbeid mellom privatarkivaktørene i fylket

En samhandlingsplan mellom aktører i privatarkivnettverket skal legge grunnlaget for hvordan de skal arbeide sammen for å nå målene om bevaring og tilgjengeliggjøring av privatarkiv. 

Målet er at de gjennom samarbeid skal kunne bevare privatarkiv for å kunne dokumenterer samfunnslivet og samfunnsutviklingen i regionen på en bedre måte enn hva som er mulig i dag. 

I en slik plan skal arbeidsdeling mellom aktørene i privatarkivnettverket avklares for å nå målene som står i bevaringsplanen. Dette arbeidet er ikke ferdigstilt og vil derfor være et prioritert arbeid for privatarkivtjenesten i Troms. 

Informasjon om den enkelte bevaringsinstitusjon

Privatarkivene i Troms

Privatarkivene hos de ulike bevaringsinstitusjonene er kartlagt. Kartleggingen viser at det i Troms fylke eksisterer en privatarkivbestand på mer enn 1600 arkiver. Oversikt over privatarkivene i Troms og på Svalbard skal oppdateres og er under revidering.

Liste over privatarkivene som ble kartlagt i 2020/2021 (PDF, 3 MB)

Privatarkivtjenesten i Troms

Troms fylkeskommune har formelt tatt på seg ansvar med å være det fylkeskoordinerende leddet i arbeidet med fremtidig privatarkivarbeid. 

Den fylkeskommunale privatarkivtjenesten skal ivareta rollen som fylkeskoordinator for privatarkiv Troms fylkeskommune, noe som blant annet innebærer å gi arkivfaglig veiledning og å koordinere innsamling, oppbevaring og tilgjengeliggjøring av privatarkiv.