Regional landbruksplan for Troms 2014-2025 - «Arktisk landbruk – ei næring med mange muligheter»

Fylkestingets vedtak i sak 61/14 (14.10.2014)

 1. Fylkestinget vedtar Regional plan for landbruk i Troms 2014 - 2025.
 2. Fylkestinget vedtar Handlingsprogram 2014 - 2017.
 3. Handlingsprogrammet for Regional plan for landbruk i Troms 2014 - 2017 skal rulleres årlig og behandles av fylkestinget.

Forord

Landbruket i Troms står overfor mange utfordringer, men har også mange fortrinn og potensialer. Det er viktig å ta vare på det tradisjonelle landbruket, samtidig som det finnes andre områder som også må utnyttes og synliggjøres. Landbruket i Troms spiller en viktig rolle for spredt bosetting, bærekraftig utnyttelse av naturressursene og vedlikehold av kulturlandskap, og gir grunnlag for mange arbeidsplasser.

I regional plan for landbruk har fylkesrådet valgt å ha et bredt fokus på landbruk. Innenfor temaene produksjon av mat, skogbruk og klimatiltak, bygdenæringer, eiendoms-, areal- og boligpolitikk, rekruttering og kompetanse, rovvilt, viltforvaltning, landskapsressurser samt samfunnssikkerhet og beredskap er det gjort nærmere rede for muligheter og utfordringer i Tromslandbruket.

Tittelen på planen – «Arktisk landbruk – ei næring med mange muligheter» - viser til den spennende rammen vi har rundt landbruket i nord. Det arktiske særpreget i form av blant annet klima og de spesielle lysforhold her nord, gir landbruksnæringen muligheter og potensiale som man ikke har lenger sør i landet. Fylkesrådet ønsker å bidra til økt satsing på lokal mat og arktisk landbruk.

Troms har nå fått en regional plan for landbruk som har vært etterspurt i lang tid. Tidshorisonten er tolv år, og gir muligheter for mer langsiktige satsninger. Handlingsprogrammet som er utarbeidet til planen har en varighet på fire år, slik at prioriteringer kan justeres underveis ved behov.

Regional plan for landbruk er en viktig plan for videre utvikling av landbruket i fylket. For å sikre måloppnåelse er det viktig at alle aktører i landbruket trekker i samme retning, og at innsatsen samordnes. Planen er et viktig bidrag for å til dette. Fylkesrådet ønsker gjennom den regionale planen for landbruk å bidra til en god og fremtidsrettet næring.

Jeg ser frem til det videre arbeidet!

Tromsø 06.01.2015

Line Fusdahl
Fylkesrådsleder

Innholdsfortegnelse

 1. 1 Innledning
 2. 2 Rammevilkår og handlingsrom
  1. 2.1 Regelverk, planer og strategier
  2. 2.2 Andre rammefaktorer
  3. 2.3 Økonomisk situasjon
 3. 3 Kort om Tromslandbruket
 4. 4 Temaområder
  1. 4.1 Produksjon av mat
   1. 4.1.1 Tradisjonell matproduksjon
   2. 4.1.2 Økologisk produksjon av mat
   3. 4.1.3 Lokal mat og matspesialiteter
  2. 4.2 Skogbruk og klimatiltak i skogen
   1. 4.2.1 Hogst
   2. 4.2.2 Ressursoppbygging - skogkultur
   3. 4.2.3 Karbonbinding
   4. 4.2.4 Mer bruk av tre og treprodukter
   5. 4.2.5 Kompetanse og veiledning
   6. 4.2.6 Kompetanse og veiledning
   7. 4.2.7 Utfordringer
  3. 4.3 Bygdenæringer
   1. 4.3.1 Inn på tunet
   2. 4.3.2 Grønt reiseliv
   3. 4.3.3 Bygdeservice
  4. 4.4 Eiendoms-, areal- og boligpolitikk
   1. 4.4.1 Eiendomsstruktur og jordleie
   2. 4.4.2 Jordvern
   3. 4.4.3 Eiendoms- og boligpolitikk
  5. 4.5 Rekruttering
   1. 4.5.1 Generasjonsskifte/eierskifte
   2. 4.5.2 Omdømme
  6. 4.6 Kompetanse
   1. 4.6.1 Naturbruksutdanning i videregående skole
   2. 4.6.2 Agronomutdanning for voksne
   3. 4.6.3 Etter- og videreutdanning
   4. 4.6.4 Kompetanse i veiledningsapparatet
   5. 4.6.5 Forskning og innovasjon (Foi)
  7. 4.7 Rovvilt
  8. 4.8 Viltforvaltning/viltskade
   1. 4.8.1 Elg
   2. 4.8.2 Gås
  9. 4.9 Landskapsressurser og produksjon av fellesgoder
   1. 4.9.1 Kulturlandskap og kulturminner
   2. 4.9.2 Bruk av utmarka til friluftsformål og folkehelse
  10. 4.10 Samfunnssikkerhet og beredskap i landbruket
   1. 4.10.1 Matsikkerhet
   2. 4.10.2 Mattrygghet
   3. 4.10.3 Helse, miljø og sikkerhet på gården
   4. 4.10.4 Dyrevelferd
   5. 4.10.5 Beredskap
 5. 5 Organisering og opplegg for medvirkning
 6. 6 Vedlegg 1 Status og utviklingstrekk
  1. 6.1 Jordbruk
  2. 6.2 Skogbruk og klimatiltak i skogen
  3. 6.3 Bygdenæringer
  4. 6.4 Eiendoms-, areal- og boligpolitikk
  5. 6.5 Rekruttering og kompetanse
  6. 6.6 Rovvilt
  7. 6.7 Viltforvaltning og viltskade
  8. 6.8 Miljø, kulturlandskap og kulturminner
  9. 6.9 Økonomisk situasjon
  10. 6.10 Trender i Tromslandbruket
 7. 7 Vedlegg 2
  1. 7.1 Fovaltnings- og utviklingsaktører
  2. 7.2 Andre aktører, premissleverandører
 8. 8 Vedlegg 3 Økonomiske virkemidler til næringsutvikling
  1. 8.1 Bygdeutvklingsmidlene (BU-midlene)
  2. 8.2 Sametingets midler til næringsutvikling
  3. 8.3 Reindriftens utviklingsfond
  4. 8.4 Andre lån-/tilskuddsordninger
  5. 8.5 Program for lokal mat og grønt reiseliv
  6. 8.6 Regionale utviklingsmidler (fylkeskommunale midler)
  7. 8.7 Midler til rovviltforvaltning
 9. 9 Vedlegg 4 Statistikk Tromslandbruket 2002-12
 10. 10 Vedlegg 5 Erstatnings- og forsikringsordninger i planteproduksjon i Troms