Bypakker

Bypakker, byvekstavtaler og belønningsavtaler er ordninger som har nullvekst for persontransport med bil som overordnet mål. Både Tromsø og Harstad har inngått bypakke-avtaler med staten. 

Dette er en vei med en sving. - Klikk for stort bildeSlik ser det ut ved den første strekningen av prosjektet Kongsveien i Harstadpakken i høst. TFFK

Hva menes med nullvekstmålet?

For å hindre at veksten i persontransport skjer med bil og bidrar til økt forurensning og dårligere framkommelighet, skal de statlige ordningene fremme gange, sykling og bruk av kollektivtrafikk.

Nullvekstmålet ble revidert av regjeringen i 2020 og er formulert slik: “I byområdene skal klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange.”

I praksis betyr det at biltrafikken ikke skal øke, selv om byene vokser i befolkning.

Nullvekstmålet er et nasjonalt mål for byområdene, og et krav fra staten for at de gjennom virkemidler som belønningsmidler, byvekstavtaler eller bypakker skal bidra mer med tilskudd for veg- og kollektivprosjekter i byområdene.

Her kan du lese mer om hva regjeringen sier om nullvekstmålet og de ulike virkemidlene de har for å nå målet

Bypakke Tenk Tromsø

Den samlede økonomiske rammen for Tenk Tromsø er 6,5 milliarder kroner. Pengene skal brukes til å skape god framkommelighet for alle, med hovedvekt på tiltak som fremmer buss, sykling, gåing og næringslivstransport. 

Tenk Tromsø er et samarbeidsprosjekt mellom Tromsø kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune og Statens vegvesen.

Bypakke Tenk Tromsø ble endelig vedtatt i Stortinget i 2021.

Gjennom belønningsordningen har Tromsø siden 2015 fått statlige midler til ulike tiltak som fremmer kollektivtransport, sykling og gange. Noe som blant annet har bidratt til flere bussavganger, innføring av sanntidssystem, bygging av kollektivfelt og snarveier. 

Du kan lese mer om Tenk Tromsø her

Her finner du prosjektene som skal gjennomføres i Tenk Tromsø

Harstadpakken

Harstadpakken har siden 2015 bidratt med ulike tiltak som skal sikre Harstad et transportsystem som gir god og sikker fremkommelighet for alle trafikanter.

Harstadpakken er et samarbeidsprosjekt mellom Harstad kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune og Statens vegvesen. 

Du kan lese mer om Harstadpakken her

Her finner du prosjektene i trinn 2 i Harstadpakken