Fv. 848 Ytre Forså og Sørrollnes

Fylkeskommunen skal utbedre to separate delstrekninger langs Fv. 848 på Rolla i Troms.

Vegstrekningene som skal utbedres, ligger på øya Rolla i Ibestad kommune. Vegen er en viktig ferdselsåre fra Harstad langs kystvegen nordover. Det er blant annet flere lakseoppdrettsanlegg og annet næringsliv som er avhengig av vegen. Vegstrekningen har hatt lav standard, med smal kjørebane – tre meter på det smaleste. Langs vegstrekningene er det spesielle utfordringer knyttet til både kurvatur og stigningsforhold.

Smal veg langs havet. - Klikk for stort bildeFør utbyggingen er vegstrekningene smale - og preget av mange svinger og høydeforskjeller, som gir dårlig sikt for reisende. Dronefoto, TFFK

Omfang av prosjektet

Arbeidene vil omfatte en generell breddeutvidelse av vegen i eksisterende vegtrase. Samlet utgjør strekningene en distanse på om lag 2,6 kilometer.

På strekningen Ytre Forså, inngår også bygging av to betongbruer. Disse skal erstatte to eksisterende bruer. Delstrekningene som skal utbedres, er de siste gjenstående som omfattes av gjeldende reguleringsplan.

Planlagt ferdigstillelse av alle arbeider på prosjektet er 22. september 2023.

Utbedringen vil i hovedsak omfatte

 • Breddeutvidelse av vegen til minimum 5,5 meter
 • Stedvis omlegging av vegtraseen
 • Etablering av stikkrenner i flere ulike dimensjoner
 • Etablering av støttemurer av prefabrikkerte betongelementer
 • Rivning og fjerning av to eksisterende betongbruer, samt bygging av to nye betongbruer over Storelva
 • Fjerning og etablering av omkjøringsveg ved Storelva
 • Særlige tiltak i forbindelse med breddeutvidelse av vegen forbi rørgate til kraftverk
 • Rassikringstiltak i ulike former – inkludert rasfanggjerde  
 • Tiltak for erosjonssikring samt etablering av motfylling
 • Ny overbygning og stedvis vegfylling for vegen
 • Tilpasninger/re-etablering av eksisterende adkomstveger og avkjøringer.
 • Etablering av rekkverk – både veg og bru-rekkverk
 • Etablering av ferist