Fv. 848 Ytre Forså og Sørrollnes

Fylkeskommunen har utbedret to separate delstrekninger langs Fv. 848 på Rolla i Troms.

Veistrekningene ligger på øya Rolla i Ibestad kommune og har hatt lav standard med smal kjørebane, ujevn kurvatur og bratte opp- og nedoverbakker. Arbeidene har pågått et drøyt år og omfattet en generell breddeutvidelse til minimum 5,5 meter av veien i den eksisterende veitraseen. Totalt er 2.600 meter vei utbedret. Det er også foretatt erosjonssikring og gjort viktige rassikringstiltak.

På Ytre Forså er det etablert to nye betongbruer over Storelva. Disse erstattet to eksisterende bruer.

Fakta om utbedringen

  • Breddeutvidelse av veien til minimum 5,5 m
  • Stedvis omlegging av veitraseen
  • Etablering av stikkrenner i ulike dimensjoner
  • Bygging av støttemurer
  • Rassikring av ulike former og fanggjerder
  • Erosjonssikring samt etablering av motfyllinger
  • Bygging av to nye bruer
  • Reetablering av eksisterende avkjørsler og rekkverk