Fv. 86 Silsand – Islandsbotn

Fylkeskommunen har ferdigstilt gang- og sykkelvei langs fylkesveien fra Silsand til idrettsparken i Islandsbotn – for å styrke sikkerheten for gående og syklende. 

Troms og Finnmark fylkeskommune har opprettet gang- og sykkelvei langs fylkesveien fra Silsand til idrettsparken i Islandsbotn – for å styrke sikkerheten for gående og syklende. Gang- og sykkelveien ble åpnet med veimarkering i september 2022.

Den nye gang- og sykkelveien  strekker seg fra Silsand på nordsiden av fv. 86, fram til idrettsanlegget på Islandsbotn. Her ble det også etablert en undergang for kryssing av fylkesveien. Arbeidet startet i september 2020. Den nye gang- og sykkelveien er 2550 meter lang og 3,5 meter bred. Med den nye veien på plass er det nå en sammenhengende strekning med gang- og sykkelvei, samt fortau på 4,2 kilometer, fra Gisundbrua til Islandsbotn.

Fakta om prosjektet

  • Kommune: Silsand kommune
  • Entreprenør: Målselv Maskin A/S
  • Spesifikasjoner: Arbeidet omfattet i hovedsak gang- og sykkelvei, veibelysning, støttemurer, stikkrenner, avkjørsler, adkomstveier, busslommer, overbygning med asfalt, støyskjerming av boliger og kommunal vannledning.