Fv. 862 Tromsøtunnelene

Mandag 21. august stengte Breivika-, Hansjordnes- og Mellomtunnelen. Tunnelene vil være stengt i et år. Dette vil få store konsekvenser for trafikken i Tromsø. 

Sprengningsarbeid i høst / vinter

Det gjennomføres sprengningsarbeid ut januar 2024 i forbindelse med fase 1 av tunneloppgraderingen.

Meld deg på SMS-varsling om sprenging her. 

Lær deg mer om fjellsprenginger i forbindelse med anleggsarbeid.

Hva skal gjøres?

Tunneloppdateringen vil medføre

 • Nytt sikkerhets- og overvåkingssystem, med direkte oppkobling til Vegtrafikksentralen
 • Nytt asfaltdekke
 • Utvidelse av Mellomtunnelen fra to til fire kjørefelt
 • Utvidelse av gul og blå rundkjøringer
 • Bedre belysning og sikkerhetsutrustning. Bedre belysning gir bedre orienteringsevne og skal bidra til å senke stressnivået for bilistene
 • Utskifting av samtlige kabler og elektroteknisk utstyr
 • Utskifting av samtlige tunnelvifter
 • Levering og montering av SRO-anlegg (system for styring, regulering og overvåking av trafikk og tunnel)
 • Nye fordelingstavler for strøm og elektro
 • Kabler/trekkerør/kummer i grøft utenfor og inne i tunnelen
 • Nytt vann- og avløpssystem
 • Ny vannledning for slokningsvann med hydranter som brannvesenet kan koble seg på i tilfelle av brann
 • Sprenging av til sammen åtte nye nisjer (rom/sidelommer ved siden av vegen til teknisk bygg/avkjøringer) og utvidelse av eksisterende for tekniske bygg
 • Oppføring av fem nye tekniske bygg
 • Utvidelse av tre eksisterende tekniske bygg
 • Fjerning av betongdekke i Breivikatunnelen
 • Etablering av tre vaskevannsanlegg til rensing av spill-/tunnelvann
 • Ny vann- og frostsikring

Hvor skjer dette?

Store deler av trafikken på Tromsøya går gjennom et stort tunnelanlegg som ligger under bakken. Tunnelsystemet består av fem tunnelstrekninger som er sammenbundet med tre rundkjøringer og et parkeringsanlegg. Nå skal Troms og Finnmark fylkeskommune oppgradere sikkerheten i tunnelene. Parkeringsanlegget og adkomsttunnelene til parkeringsanlegget er ikke omfattet i prosjektet.  

Hvorfor skjer dette?

Tromsøtunellene tilfredsstiller ikke nasjonale sikkerhetskrav. Det er derfor laget en tiltakspakke for å oppgradere tunnelene. Oppgraderingen er helt nødvendig for å få en akseptabel sikkerhet for trafikanter. 

Hva skjer?

Oppgraderingen skal bidra til å forebygge farlige hendelser og skal sørge for vern i tilfelle av ulykker. I tillegg til å skape trygge tunneler, skal arbeidet bidra til bedre fremkommelighet i trafikken i Tromsø.

Når skjer dette?

Prosjektet er delt inn i to faser.

 • Fase 1 (oppstart august 2023):
  • Breivika-, Hansjordnes- og Mellomtunnelen er stengt siden august 2023.
  • Breivika- og Hansjordnestunnelen åpner for fri ferdsel etter avsluttet oppgradering.
 • Fase 2 (høst 2024 - høst 2025):
  • Langnestunnelen og Sentrumstangenten stenger etter avsluttet fase 1.
  • Mellomtunnelen vil være stengt i begge faser.

Stengte tunneler vil skape kø

I prosjektets første fase vil nesten all trafikk fra Breivikatunnelen overføres til Stakkevollveien. Noe som vil resultere i kø, spesielt i rushtidene. Det er også forventet at det vil bli mye kø inn i tunnelen bak NAV-bygget.

Når Langnes- og Sentrumstangenten stenges i andre fase, vil trafikken hovedsakelig fordele seg på Tverrforbindelsen, Langnesvegen, Kirkegårdsvegen og Breivikatunnelen. Men også Kvaløyvegen og Stakkevollvegen nord for Kræmer vil få en økning. Trafikken i Grønnegata og Vestregata vil gå betydelig opp. Det samme vil vi oppleve i nordre del av Storgata.

Nødetater, busser og næringsliv vil stå i samme kø, det er derfor viktig at vi sammen gjør det vi kan for å redusere biltrafikken mens tunnelene er stengt.

Hva kan vi gjøre sammen for å unngå kø?

Vi må redusere antall biler på veien, og oppfordrer derfor de som kan, til å endre sine reisevaner. For eksempel ved å:

 • kjøre til/fra jobb utenom rushtider
 • velge buss
 • sykle eller gå
 • kjøre sammen med andre
 • benytte hjemmekontor

Kan du reise med bussen?

Høy frekvens

Tromsø har et godt og velfungerende busstilbud, med mange busser på veien og hyppige avganger i by-området.  

 • 20, 33 og 34 har avganger hvert 8. minutt i rushtiden
 • 24, 28 og 42 har avganger hvert 10. minutt i rushtiden
 • X-linjer med gode forbindelser mellom alle bydeler og UiT/UNN
 • Tidlige avganger fra 05:00 på mange av bylinjene

Rimelige billetter

En 30-dagers periodebillett er rimelig innenfor Tromsø kommune. Det er også reduserte priser for enkeltbilletter utenfor rushtid. På Troms fylkestrafikk sine nettsider kan du bruke en priskalkulator for å regne ut hva bussbilletten koster og hvilken billettype som lønner seg for deg.

Informasjon om busstilbudet finner du her.

Hva kan arbeidsgivere gjøre?

Endre arbeidstider?

Har dere mulighet til å endre arbeidstiden? Hvis flere velger å reise utenfor rushtiden vil dette bidra til å redusere biltrafikken når mange skal samme vei i rushtidene.

Gratis parkering?

Har dine ansatte gratis parkering på arbeidsstedet? Da anbefaler vi å avvikle denne ordningen og innføre betalt parkering. Det er et svært effektivt tiltak for å få flere til å velge buss eller alternativer til bil.

Prøv bussen i 30-dager?

En 30-dagers periodebillett er rimelig innenfor Tromsø kommune. Det er også reduserte priser for enkeltbilletter utenfor rushtid. På Troms fylkestrafikk sine nettsider kan du bruke en priskalkulator for å regne ut hva bussbilletten koster og hvilken billettype som lønner seg for deg.

Samkjøring?

Er det flere ansatte som bor nært hverandre og skal samme vei? Snakk med de ansatte om muligheten for å samkjøre.

Hjemmekontor?

Har de ansatte mulighet til å ha hjemmekontor på enkelte dager i løpet av arbeidsuken? Vi anbefaler at dette er et tiltak som kan vurderes for å gi plass i trafikken til de som må benytte seg av bilen.  

Hvorfor er dette viktig?

Å starte eller slutte arbeidsdagen i kø, er verken bra for arbeidstaker, arbeidsgiver eller samfunnet. Hvis alle arbeidsgivere i Tromsø har søkelys på dette, vil det bidra til god fremkommelighet for alle.

Hva skal gjøres?

Tunneloppdateringen vil medføre:

 • Nytt sikkerhets- og overvåkingssystem, med direkte oppkobling til Vegtrafikksentralen
 • Nytt asfaltdekke
 • Utvidelse av Mellomtunnelen fra to til fire kjørefelt
 • Utvidelse av gul og blå rundkjøringer
 • Bedre belysning og sikkerhetsutrustning. Bedre belysning gir bedre orienteringsevne og skal bidra til å senke stressnivået for bilistene
 • Utskifting av samtlige kabler og elektroteknisk utstyr
 • Utskifting av samtlige tunnelvifter
 • Levering og montering av SRO-anlegg (system for styring, regulering og overvåking av trafikk og tunnel)
 • Nye fordelingstavler for strøm og elektro
 • Kabler/trekkerør/kummer i grøft utenfor og inne i tunnelen
 • Nytt vann- og avløpssystem
 • Ny vannledning for slokningsvann med hydranter som brannvesenet kan koble seg på i tilfelle av brann
 • Sprenging av til sammen åtte nye nisjer (rom/sidelommer ved siden av vegen til teknisk bygg/avkjøringer) og utvidelse av eksisterende for tekniske bygg
 • Oppføring av fem nye tekniske bygg
 • Utvidelse av tre eksisterende tekniske bygg
 • Fjerning av betongdekke i Breivikatunnelen
 • Etablering av tre vaskevannsanlegg til rensing av spill-/tunnelvann
 • Ny vann- og frostsikring 

Hvorfor kan ikke deler av tunnelene holdes åpent?

 • Det er ikke mulig å holde deler av tunnelen åpen, både av sikkerhetshensyn og fordi det vil forsinke arbeidet.
 • Vi har valgt å utføre arbeidet i to faser. Å utbedre alle tunnelene samtidig vil gjøre trafikksituasjonen i Tromsø veldig vanskelig og fremkommeligheten vil være dårlig.

Hva menes med nasjonale sikkerhetskrav?

Tunneloppgradering gjelder tunneler som er omfattet av den nasjonale tunnelsikkerhetsforskriften. Det vil si tunneler som har mer enn 300 kjøretøy i døgnet (ÅDT) og lengde over 500 meter. Når tunellene oppgraderes i henhold til forskriften, oppgraderes de fleste tunnelene også med annet utstyr og andre tiltak for å forbedre fremkommelighet.

Formålet med tunnelsikkerhetsforskriften er å sikre laveste tillatte sikkerhetsnivå for trafikanter i tunneler ved krav til å forebygge kritiske hendelser som kan sette menneskeliv, miljøet og tunnelanlegg i fare og til å sørge for vern i tilfelle av ulykker.​