Effektiv deteksjon og varsling av snøskred over vei

Langs norske veier har vi i dag rundt 1.500 snøskredpunkt, rundt 200 av de ligger i Troms og Finnmark. I tillegg til disse forventer vi en økning i snøskredaktivitet på grunn av klimaendringene. Prosjektet ønsker å finne ei løsning som kan oppdage skredet og stenge vegen før noen kjører inn i det.

Snøskred som brer seg ned fra fjellsiden, over vegen og ut i havet - Klikk for stort bildeSnøskred over veg Trond Jøran Nilsen/ TFFK

Troms og Finnmark fylkeskommune inngikk høsten 2021 innovasjonspartnerskapsavtale med et konsortium bestående av Norconsult AS, NORSAR og Alcatel Submarine Networks AS, for å utvikle en løsning som detekterer og varsler om snøskred har gått over og sperrer veien.


I samarbeid med valgt leverandør utvikles og testes deres løsning vinteren 2022-23 i Holmbuktura, ca. en times kjøretur utenfor Tromsø. Målet er at endelig produkt skal være klar til kommersialisering og anskaffelse høsten 2023.

Prosjektets oppgave

Vi ønsker å finne en løsning på deteksjon av snøskred som treffer veien og deteksjon av om det er trafikanter inne i skredområdet.

Systemet må kunne varsle Vegtrafikksentralen slik at de kan iverksette nødvendige tiltak, som for eksempel å stenge av veien. Det er også et mål at løsningen skal være rimelig i anskaffelse, installasjon, drift og vedlikehold, slik at det kan tas i bruk på flest mulig av de 1.500 skredpunktene.

Det antas å være marked for dette både nasjonalt, men også internasjonalt, for eksempel i Europa og USA/Canada.

Illustrasjon - Klikk for stort bildeIllustrasjon.

 

Bakgrunn for prosjektet

Snøskred over vei kan utgjøre en betydelig risiko for trafikanter og er noe som oppleves utrygt i hverdagen for de som må benytte veier som er utsatt for dette. I tillegg til faren for selv å bli tatt av skred, så er det et betydelig usikkerhetsmoment med tanke på fremkommelighet i hverdagen.

Det tar tid å få gitt beskjed om og ryddet opp i. Dette kan også bidra til å hindre næringstransport med viktig last.

Omtrent halvparten av de 1.500 skredpunktene har det vi kaller naboskredløp, det vil si at det er to eller flere nærliggende skredpunkt. Dette utgjør en særlig risiko fordi kjøretøy kan kjøre inn i et snøskred og deretter bli tatt av et naboskred.

Det skaper også risiko ved at en sender søke- og redningsmannskaper inn i skredområdet fordi en ikke med sikkerhet vet om det er trafikanter som er tatt.

Årlig bruker vi i Norge nærmere 2 milliarder kroner på ulike skredtiltak og Troms og Finnmark fylkeskommune bruker alene omtrent 175 millioner kroner på formålet.

Skred er således å anse som en stor samfunnsutfordring som utsetter mennesker for risiko og reduserer livskvalitet, hindrer framkommelighet og reduserer forutsigbarheten i hverdagen for både private og næringsliv.

TFFK i samarbeidsavtale

For å utvikle nye, innovative løsninger har Troms og Finnmark fylkeskommune fått 10,3 millioner kroner fra Innovasjon Norge til et innovasjonspartnerskap. Det er inngått en samarbeidsavtale mellom fylkeskommunen, Innovasjon Norge, Nasjonalt program for leverandørutvikling og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring. Prosjektet eies av Troms og Finnmark fylkeskommune. 

Prosjektets faser

Tidslinje for ulike faser i prosjektet: Behov, markedsdialog, konkurranse, utvikling av løsning, kjøp - Klikk for stort bilde

Fase 1 – Behovsavklaring – (høsten 2020)

Fasen hadde som formål å avdekke fylkeskommunens og andre interessenters behov. I fasen skulle innovasjonspotensiale spisses. Prosjektet var i dialog med andre vegeiere, sluttbrukere, veibrukere etc. for å få avdekket hvilke behov og utfordringer som måtte tas hensyn til og løses.

Fase 2 – Markedsdialog (januar 2021 –  mai 2021)

I denne fasen var vi i dialog med næringslivet og potensielle leverandører for å drøfte problemstillingene. Gjennom denne dialogen var det ønskelig at næringsaktørene kom med innspill til mulige utviklingsløp og eventuelle utfordringer i prosjektet. I tillegg var det et mål at ulike leverandører kunne finne sammen for å utvikle en bedre, helhetlig løsning.

Aktiviteter gjennomført i denne fasen:

 • Informasjonsmøte/webinar i samarbeid med ITS Norway 8. januar
 • Digital dialogkonferanse 27. januar. Link til arrangementsiden her
 • Én-til-én møter med leverandørene for ytterligere dialog og forslag til løsninger.
 • Matchmaking – konferanse, der bedriftene fikk mulighet til å finne sammen for å utvikle felles løsninger. 

Fase 3 – Konkurranse (mai – oktober 2021)

Konkurransen ble utlyst på Doffin i mai 2021. I denne fasen ble de mest egnede samarbeidspartnerne for prosjektet valgt ut.

Fasen besto av følgende aktiviteter:

 • Kunngjøring av konkurransen 
 • Prekvalifisering
 • Innlevering og presentasjon av tilbud
 • Forhandling (uke 35 – 40)
 • Innlevering av endelig tilbud
 • Evaluering
 • Kontraktsinngåelse (oktober 2021)

Etter gjennomført markedsdialog var det 19 leverandører som leverte anmodning om å få levere tilbud (prekvalifisering). Syv av disse ble valgt ut til å få levere tilbud i konkurransen og tilbydd tilbudsbefaring til vårt testområde. Etter tilbudsfristens utgang ble det gjennomført forhandlinger og de utvalgte leverandørenes tilbud ble evaluert. Etter forhandlingene ble endelig evaluering av tilbudene foretatt, og partnerskapskontrakt ble tildelt.

Fase 4 – Utvikling og testing (desember 2021 – oktober 2023)

I denne fasen arbeides det med utvikling i form av delleveranser. I samarbeid med valgt leverandør utvikles og testes deres løsning vinteren 2022-23 i Holmbuktura (ca. en times kjøretur utenfor Tromsø), som testområde. Produktet videreutvikles underveis og oppdragsgiver evaluerer til slutt løsningen for godkjenning.

Fase 5 – Kjøp (høst 2023)

Målet er at endelig produkt skal være klar til kommersialisering og anskaffelse høsten 2023.

Se prosjektets video her