Løyver for persontransport i rute

Den som vil utføre kollektivtransport ("persontransport i rute med motorvogn eller fartøy mot vederlag") må ha løyve fra løyvemyndigheten.

Fylkeskommunen behandler alle søknader om løyve for persontransport i rute i Troms fylke. Det gjelder buss, hurtigbåt og ferge. I forlengelsen av dette fastsetter også fylkeskommunen nærmere retningslinjer for slik rutetrafikk og billettpriser.

Fylkeskommunen er også løyvemyndighet for fylkesoverskridende ruter dersom løyvesøker har forretningsadresse i Troms og ruten i hovedsak er i Troms fylke.

For nærmere om fylkeskryssende løyvesøknader, se rundskriv N-3/2006 fra Samferdselsdepartementet.

Behovsprøvd løyve

Ruteløyve er behovsprøvd, noe som betyr at løyveantall er underlagt politisk vurdering.
Er løyvet utlyst i form av anbudskonkurranse fra fylkeskommunen eller delegert foretak, tildeles løyvet til vinner av anbudskonkurransen.

Etter § 12 i yrkestransportforskrifta skal løyvesøker betale et behandlingsgebyr til fylkeskommunen (p.t. kr. 3400 kroner).

Saksbehandlingsgebyret returneres ikke, verken ved avslag eller ved innlevering av løyve (se rundskriv N-2/2005).

Sende søknad

Søknad sendes på epost til Troms fylkeskommune

Løyver i Troms

Oversikt over løyvehavere finner du på transportløyver.no