Driftstilskudd til samiske språk- og kultursentre

Vi tildeler driftstilskudd til etablerte samiske språk- og kultursentre som har sitt virke i fylket. 

Vi er med på å finansiere sju samiske språk- og kultursentre i samarbeid med Sametinget og vertskommunene.

De samiske språk- og kultursentrene har en sentral rolle i et omfattende gjenoppbyggings- og revitaliseringsarbeid. Sentrene tilbyr språkkurs og aktiviteter som styrker og oppmuntrer til bruk av samisk språk. 

Disse mottar faste driftstilskudd fra oss:

Tildeling skjer på bakgrunn av innsendt årsmelding og regnskap fra foregående år, virksomhetsplan for inneværende år og budsjettbehov for året det søkes tilskudd til. 

Frist for innsending av dokumentasjon og søknad for budsjettåret 2024: 31. august 2023 til postmottak@tromsfylke.no

Artikkelliste